eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łuków › Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka KoloniaOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka Kolonia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁUKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świderska 12

1.5.2.) Miejscowość: Łuków

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 257982439

1.5.8.) Numer faksu: 257982439

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lukow.ug.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lukow.ug.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c82a8999-c3d3-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka Kolonia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c82a8999-c3d3-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033611/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki i przebudowa drogi wewnętrzenej Gręzówka Kolonia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00140094

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PI.271.1.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 3331335,58 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa drogi gminnej Nr 102764L Gołaszyn - Ławki, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmująca zakresem zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) stanowiącego załącznik do niniejszej SWZ. Prace projektowe oraz prace budowlane należy wykonać na działkach oznaczonych numerami 320 w miejscowości Gołaszyn oraz numerami 536/3, 536/1 w miejscowości Ławki, gmina Łuków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 2470172,13 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przebudowa drogi wewnętrznej Gręzówka Kolonia obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Całość zlokalizowana na działkach oznaczonej numerem 394, 462 oraz 322, w miejscowości Gręzówka Kolonia, gmina Łuków. Prace budowlane należy wykonać zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 5 maja 2022 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 861163,45 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3025459,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3025459,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3025459,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych – Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586892

7.3.3) Ulica: WOJSKA POLSKIEGO 61

7.3.4) Miejscowość: Łuków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3025459,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 999258,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1476149,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 999258,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych – Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586892

7.3.3) Ulica: WOJSKA POLSKIEGO 61

7.3.4) Miejscowość: Łuków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 999258,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.