eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kozłowo › Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Kozłowo - z podziałem na 3 zadania - drugie postępowanie na cz. IIIOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Kozłowo - z podziałem na 3 zadania – drugie postępowanie na cz. III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZŁOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazurska 3

1.5.2.) Miejscowość: Kozłowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-124

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 896250833

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@kozlowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozlowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Kozłowo - z podziałem na 3 zadania – drugie postępowanie na cz. III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea1663c7-06bf-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253764

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00017128/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowosci Kozłowo z podziałem na trzy zadania.- drugie postępowanie na cz. III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kozlowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany
i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem
o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/kozlowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za
pośrednictwem platformazakupowa.pl (dalej jako „Platforma”) pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/kozlowo i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania (nie dotyczy składania ofert).
2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”), informuję, iż
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kozłowo, ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: kontakt@odoonline.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Kozłowo - z podziałem na 3 zadania – drugie postepowanie na cz. III” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1oraz art. 74 ust. 1 Ustawy;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7.W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
A) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
B) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGT.ZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 729932,52 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania pn: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Kozłowo - z podziałem na 3 zadania drugie postepowanie na cz. III”
2. Zakres prac obejmuje wykonanie prac poprawiających efektywność energetyczną budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31 w Kozłowie.
III część przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych mających na celu ,,Poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Nidzickiej 31 w miejscowości Kozłowo”. Zakres prac obejmuje m.in.
-Wymiana węzła cieplnego na nowoczesny wykonany w technologii wymiennika płytowego.
- Płukanie i czyszczenie chemiczne instalacji.
-Wymiana grzejników stalowych wyposażonych w zawory termostatyczne i odcinające.
- Montaż licznika ciepła, systemu sterowania ciepłem w budynku - sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach i zdalny odczyt zużywanej energii.
-Docieplenie stropodachu wentylowanego dachu hali widowiskowej
-Montaż instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z rekuperacją wyposażonej w system odzysku ciepła.
-Docieplenie ścian zew. kondygnacji fundamentów i nadziemnych budynku.
-Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na energooszczędne.
-Montaż instalacji PV mocy 19,8 kW (60 szt. paneli PV moc 330W)
-Montaż systemu zarządzania energią w zakresie instalacji oświetleniowej
-Kompleksowa wymiana balustrad, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych na metalowe z blachy powlekanej, ułożenie płytek antypoślizgowych na wszystkich schodach, ( kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji) , przełożenie kostki wraz wyrównaniem na podjeździe dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Nidzickiej, wymiana wszystkich kratek wentylacyjnych w kominach i na budynku, kompleksową naprawę kominów i ich dwukrotne malowanie farbą zewnętrzną oraz wykonanie obróbki wszystkich zadaszeń wraz z ich odwodnieniem.
- wykonanie kompleksowej naprawy instalacji odgromowej wraz z wykonaniem kontroli w zakresie stanu sprawności połączeń instalacji piorunochronnej, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń oraz uziemień instalacji i aparatów potwierdzone protokołem przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia który należy załączyć do dokumentacji odbiorowej
-Wykonanie robót dodatkowych wskazanych w projekcie wykonawczym elewacji, a niezbędnych do prawidłowego wykonania zgodnie z załączoną wizualizacją budynku po termomodernizacji.
Po wykonaniu wszystkich prac termomodernizacyjnych wykonawca dla obiektu na podstawie wykonanych usprawnień termomodernizacyjnych sporządzi świadectwo charakterystyki energetycznej Świadectwo należy sporządzić na zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r.o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 497 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015, poz. 376).
2..Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w zał. 7 do SWZ ( Dokumentacja projektowa, Audyty energetyczne określające zakres, ilość i rodzaj prac do wykonania na poszczególnym obiekcie, Projekty wykonawcze , Specyfikacja Techniczna oraz Przedmiar robót). Przedmiar należy traktować pomocniczo przy dokonywaniu szacowania ceny oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45442100-8 - Roboty malarskie

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-10-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

2.1. Kryterium „cena” - wskaźnik C, ranga - 60%.
Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:
C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%
gdzie:
C m - najniższa cena oferty, C b - cena oferty badanej
2.2. Kryterium „gwarancja i rękojmia” - wskaźnik G, ranga - 40%.

2.2.1. Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36
miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót, z wyłączeniem zieleni, na którą Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 12 miesięcy. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).
2.2.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.
2.2.3. Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.

Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:
G = (G b / G m) x 100 pkt. x 40%
gdzie:
G b - ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,
G m - największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertach
Wymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.

3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp = C + G
gdzie:
Lp - liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
G - liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.
4. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w pkt V SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
a)w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie /przebudowie/ remoncie budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub budynku zamieszkania zbiorowego o kubaturze nie mniejszej niż 5.000 m3. o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł. brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych).
b) dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia lub jego części co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych i instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro energetycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:Brak podstaw wykluczenia tj:
2.1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających tj : Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.4.1 SWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;

Wykazu osób, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego lub jego części co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych spełniających wymagania określone w punkcie IV.2.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Poświadczenia o odbyciu wizji lokalnej zgodnie z zał.nr 8 do SWZ złożonego zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełen wykaz dokumentów znajduje się w SWZ niniejszego postepowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium w wysokości 15000,00zł.
2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert z terminem obowiązywania do terminu związania ofertą ( 30 dni).
3. Wadium może być wniesione wg. wyboru wykonawcy w:
- pieniądzu
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2019r.poz.310,836 i 1572).
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty ( zgodnie z poniższą zasadą) na poniższy nr rachunku bankowego Zamawiającego
88 8834 1022 2002 0300 0101 0006
– z dopiskiem przetarg na:
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w miejscowości Kozłowo - z podziałem na 3 zadania – drugie postepowanie na cz. III”
5.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia o których wyżej mowa wykonawca przekaże wraz ze złożoną ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na warunkach określonych w art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kozlowo na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 26.06.2023 r. do godz. 11.00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pełen wykaz dokumentów znajduje się w SWZ niniejszego postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.