eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nałęczów › Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy NałęczówOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Nałęczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Nałęczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-150

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@naleczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://naleczow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://naleczow.ezamawiajacy.pl/pn/naleczow/demand/104844/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1bdea8f-bf19-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053355/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00130545

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów”.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów”. Projekt zakłada budowę/modernizację/przebudowę lub rozbudowę dróg na terenie Gminy Nałęczów tj.: 1. Drogi wewnętrznej w m. Drzewce Kolonia, 2. Drogi gminnej wewnętrznej „Kacze Doły” w m. Drzewce Kolonia , 3. Drogi gminnej nr 107890L w miejscowości Sadurki na odcinku od drogi 107892L do drogi nr 107889L, 4. Drogi gminnej na dz. 302/4 i 365 w m. Piotrowice, 5. Drogi gminnej wewnętrznej położonej na odcinku od drogi powiatowej 2539L na długości od ok. km 0+000 do ok. km 0+418, działki nr 468, 381/4, obręb Drzewce i działka nr 98, obręb Piotrowice.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.