eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Równe › Wylesienie pod drogę ekspresową S 19 na terenie Leśnictwa Iwonicz w Nadleśnictwie DuklaOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wylesienie pod drogę ekspresową S 19 na terenie Leśnictwa Iwonicz w Nadleśnictwie Dukla

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Dukla

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Popardy 44

1.5.2.) Miejscowość: Równe

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-451

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134373950

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dukla@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dukla.krosno.lasy.gov.pl/witamy

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_dukla/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wylesienie pod drogę ekspresową S 19 na terenie Leśnictwa Iwonicz w Nadleśnictwie Dukla

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c39671d-9010-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253750

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 140000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna. Są to prace związane z wycinką drzew na terenie, na którym będzie realizowana inwestycja drogowa pn. Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km w ramach zadania p.n. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km”.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany na podstawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz ostatecznej lub zaopatrzonej w rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o zezwoleniu na realizację budowy drogi ekspresowej S19 („decyzja ZRID”).

Termin wykonania zamówienia:
a) 2 miesiące liczone od daty udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) - w zakresie prac wykonywanych na działkach ewidencyjnych nr 603 obr. ewidencyjny Targowiska oraz dz. nr 229 obr. ewidencyjny Widacz, z zastrzeżeniem, że ścinka wszystkich drzew na tych działkach nastąpi do końca miesiąca lutego 2023 r. ;
b) 1 miesiąc od doręczenia Wykonawcy powiadomienia o uprawomocnieniu decyzji ZRID lub o wydaniu decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności - w odniesieniu do prac wykonywanych na działce nr 2894/1, położonej w obr. ewidencyjnym Targowiska ;
2. Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w Zleceniach sporządzanych przez Przedstawiciela Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna

77211100-3 - Usługi cięcia drewna

77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 107150 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 211750 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 107150 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Leśne Adam Rzeszutek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8731286860

7.3.4) Miejscowość: Turza 17

7.3.5) Kod pocztowy: 33-167

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 107150 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-30 do 2023-03-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.