eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dzierżoniów › Usługa dostawy posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty w DzierżoniowieOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa dostawy posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty w Dzierżoniowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ŻŁOBEK GMINNY SUDECKIE SKRZATY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385888027

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ząbkowicka 70

1.5.2.) Miejscowość: Dzierżoniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 798 705 371

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@sudeckieskrzaty.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.sudeckieskrzaty.finn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa dostawy posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty w Dzierżoniowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0833108d-06b7-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253694

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający informuje, że możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji następuje elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
6) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Dzierżoniów tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
7) Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
a) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
8) Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9) Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
10) Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
a) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest
w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Gminny w Dzierżoniowie, ul. Ząbkowicka 70, 58 – 200 Dzierżoniów, Tel. (+48) 798 705 371.
2) Z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: dyrektor@sudeckieskrzaty.pl lub pisemnie (na adres siedziby).
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Usługa dostawy posiłków dla dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty w Dzierżoniowie”, znak sprawy: ŻG.271.1.2023 prowadzonym w trybie podstawowym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku projektów z udziałem środków UE okres przechowywania obejmuje cały okres trwałości projektu;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ŻG.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 210042,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dowożenie gotowych posiłków dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, które uczęszczają do Żłobka Gminnego Sudeckie Skrzaty przy ul. Ząbkowickiej 70, 58-200 Dzierżoniów.
2) Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy średnio na 21 dni miesięcznie, co w okresie trwania umowy (12 miesięcy) stanowi 252 dni z zakładaną ilością dzieci 50 tj. maksymalna ilość jednodniowych zestawów wyżywienia wynosi 12600.
3) Usługa cateringowa dla dzieci do lat 3 zgłoszonych przez Zamawiającego musi spełniać minimalne warunki określone poniżej (jednodniowy zestaw wyżywienia):
a) śniadanie + napój;
b) drugie śniadanie + napój;
c) obiad obejmujący dwa dania (zupę, drugie danie) oraz napój;
Napoje: woda mineralna niegazowana, sok owocowy 100%, kompot – 0,75 l / dziecko.
Usługa obejmuje przygotowywanie i dostarczanie w/w zestawów wyżywienia na adres: Żłobek Gminny Sudeckie Skrzaty, ul. Ząbkowicka 70, 58-200 Dzierżoniów.
4) Wykonawca zapewnieni różnorodność wyżywienia, z wykluczeniem półproduktów, na bazie
produktów najwyższej jakości, z zachowaniem diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci wskazanych przez zamawiającego.
5) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków spełniających wymogi żywienia
zalecane przez Instytut Matki i Dziecka oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:
a) przygotowane posiłki muszą być zgodne z procedurami niezbędnymi do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia z uwzględnieniem zapasów określonych w ustawie
z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.).
b) przy przygotowaniu posiłków należy stosować tylko takie środki spożywcze, które spełniają
wymagania, ustalone w przepisach, wydanych w drodze rozporządzenia przez właściwego ministra zdrowia, a w szczególności przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom
i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki
spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1154).
c) świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u.
d) zgodnie z poradnikiem „Żywienie dzieci w Żłobkach” - publikacja opracowana została pod redakcją Stowarzyszenia „Zdrowe Pokolenia” oraz objęta jest Honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Dostępna do pobrania pod linkiem: Żywienie dzieci w żłobkach - Główny Inspektorat Sanitarny - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
6) Warunki dotyczące transportu posiłków:
Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem, spełniającym warunki sanitarne Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, zgodnie z normami HACCP: środkiem transportu dopuszczonym decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia dzieci, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.
7) Wykonawca jest zobowiązany do:
a) dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników;
b) kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków;
c) zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności.
8) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw.
9) Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy.
10) Wykonawca będzie dostarczał posiłki od poniedziałku do piątku w godzinach:
− 8:00 śniadanie plus napój i drugie śniadanie plus napój;
− 11:30 obiad (pierwsze i drugie danie) plus napój;
z wyłączeniem okresu przerw świątecznych, dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od zajęć w
Żłobku Gminnym w Dzierżoniowie.
11) Przewidywana liczba dzieci:
− 50 dzieci od dnia zawarcia umowy przez okres kolejnych 12 miesięcy;
− maksymalna ilość jednodniowych zestawów w okresie trwania umowy 12600.
12) Ilość posiłków będzie ulegać zmianie w zależności od frekwencji dzieci.
13) Ilość dowożonych posiłków (jednodniowych zestawów) w ramach przedmiotowego zamówienia określonych w niniejszym ogłoszeniu stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości niż wskazana w SWZ, do ilości nie mniejszej niż 30 % wartości umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
14) Rozliczanie będzie następować zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
15) Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej mogą ulec zmianie jedynie w sposób przewidziany w zapisach umowy.
16) Warunki jakościowe dotyczące posiłków muszą spełniać poniższe kryteria:
a) danie zawierające rybę (obiad) będzie dostarczane min. co drugi tydzień,
b) jadłospis powinien być urozmaicony, a dania obiadowe nie mogą się powtarzać w tym samym tygodniu,
c) należy przygotowywać potrawy lekkostrawne, z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez użycia substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych przyprawami typu vegeta/maggi,
d) z jadłospisu wyklucza się: kiełbasy, pasztety, wysoko przetworzone wędliny, zupę grzybową, zupę pieczarkową oraz posiłki na bazie fast food. Zamawiający zakazuje stosowania: konserw, produktów z glutaminianem sodu, mięsa odkostnionego mechanicznie,
e) w jadłospisie muszą przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
f) Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku w daniach obiadowych.
g) W przypadku wyjazdu dzieci ze żłobka na wycieczkę Wykonawca zobowiązany jest przygotować w ramach dziennej stawki żywieniowej tzw. „suchy prowiant”. O planowanej wycieczce Zamawiający poinformuje Wykonawcę z min. 3 dniowym wyprzedzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena 100% (100 punktów)
2) Łączna cena ofertowa - A(x)
a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 100 otrzyma najniższa cena ofertowa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawcy
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą wg następującego wzoru:
Cn
A(x) = ---------- x 100
C(x)
gdzie :
A(x) - ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia
Cn - cena brutto najniższa wśród cen zawartych w ofertach Wykonawców
C(x) – cena brutto zawarta w ofercie „x”
3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ oraz zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, tj. otrzyma najwyższą ilość punktów.
Gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zastosuje dyspozycje wynikające z art. 248 ustawy Pzp.
4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5) Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 223 ustawy Pzp).
6) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
W przypadku braku zgody oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
d) Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz ofertowy - sporządzony na podstawie wzorów stanowiących załączniki nr 1 oraz 1a do SWZ.
b) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
c) Samooczyszczenie – jeżeli dotyczy
d) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
e) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
g) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;
f) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązaniu do złożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale
XXII pkt. 2) niniejszej specyfikacji.
2) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Zamawiający zgodnie z art. 58 ustawy Pzp, może żądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy,
b) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ – projekt umowy. Zmiany umowy zostały zawarte w § 12 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://ug-dzierzoniow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Zamawiający nie przewiduje organizowania dla wykonawców wizji lokalnej. Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, ani sprawdzenia dokumentów dostępnych na miejscu u Zmawiającego.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wskazać we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, o ile są już znane
3) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
4) Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi
i formalnymi a co najważniejsze nie zmieniłby dostępu mikro i średnich przedsiębiorstw do zamówienia. Usługi cateringowe są usługami jednorodnymi, możliwymi do wykonania przez jednego wykonawcę. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększałby konkurencyjności, co więcej mógłby być postrzegany jako podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.
6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
8) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9) Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
10) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
11) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
12) Postępowanie prowadzone jest w trybie pomocniczego działania zakupowego realizowanego przy wsparciu Gminy Dzierżoniów w zakresie udostępnienia infrastruktury technicznej zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.