eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › 68/23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
68/23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430040541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. prof. Antoniego Gębali

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-093

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@uszd.lublin.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uszd.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

68/23 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę filtrów do central klimatyzacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f23f687-06b8-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253661

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uszd-lublin.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://uszd-lublin.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://uszd-
lublin.eb2b.com.pl/user/terms).
Wymagania techniczne:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
b) komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min.
2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta
(sugerujemy nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania),
c) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej - sugerujemy najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf)
f) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 68/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów kieszeniowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 42514300-5 - Aparatura filtrująca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa filtrów kasetowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 42514300-5 - Aparatura filtrująca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostaw cząstkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca
może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00225843/01 z dnia 2023-05-22
2023-05-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
107 ustawy, że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego jeśli
oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją
techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ
normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego.
2. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Zapisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 101 ust. 6 ustawy Wykonawca
może udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-
107 ustawy, że dostawa spełnia wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego jeśli
oferta jest zgodna z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną techniczną, ze wspólną specyfikacją
techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ
normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz OFERTA – załącznik nr 1.
2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2.
3. Dokumenty wskazane w rozdziale X ust. A pkt. 1 i 3.
4. W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, Wykonawca
składając ofertę informuje zamawiającego o tym na piśmie, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru składane w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania zgodnie z § 13 Rozporządzenia.
6. Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów
załączonych przez Wykonawcę.
7. W przypadku złożenia oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum), należy złożyć
pełnomocnictwo (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo) zawierające
oświadczenia woli wszystkich członków konsorcjum, wskazujące na osobę umocowaną (np. lider, radca prawny, etc.) do
reprezentowania przedsiębiorców do udziału w określonym postępowaniu o zamówienie publiczne i do podpisywania w jego
imieniu umów. Dokument niniejszy winien wyliczać wszystkich Wykonawców.
8. Ewentualne zobowiązanie podmiotu trzeciego w przypadku o którym mowa w rozdz. X ust. C pkt. 3 SWZ.
9. Ewentualne oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 3.
10. Ewentualne oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby w przypadku, o którym mowa w Rozdz. X ust. C pkt. 7
SWZ.
11. Ewentualnie przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdz. XI.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. A pkt. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony na zasadzie art. 455 ustawy Pzp ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach
określonych poniżej bez konieczności przeprowadzenia nowego postępowania. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany
umowy w następujących sytuacjach:
a) nastąpiła zmiana nazwy podmiotów zawierających umowę;
b) nastąpiła zmiana nazwy handlowej;
c) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani
sporządzenia Aneksu do umowy;
d) w przypadku niewyczerpania ilości ujętych w umowie w terminie jej obowiązywania – umowa może ulec wydłużeniu do
czasu wyczerpania ilości ujętych w umowie, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy;
e) wystąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) –
istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej
niż w umowie po uzyskaniu pisemnej zgody Odbiorcy;
f) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do
wprowadzanych rozwiązań prawnych, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub koniecznych zmian
wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie,
w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego;
g) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT – zmianie ulega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian;
h) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego – możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych
parametrach i zastosowaniu i w cenie nie wyższej niż w umowie;
i) w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu – nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań, z
zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
2. Strony umowy przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Dostawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów
związanych z realizacją zamówienia
Szczegółowe zasady zmiany umowy zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://uszd-lublin.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.