eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › "REMONT SIEDMIU PUSTOSTANÓW BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„REMONT SIEDMIU PUSTOSTANÓW BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410512441

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Dekana 10

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbk-leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzbk-leszno.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„REMONT SIEDMIU PUSTOSTANÓW BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-988e0d41-06a9-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062519/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont siedmiu pustostanów będących w administracji MZBK w Lesznie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych, szyfrowania i oznaczania czasu przekazania,odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl :-stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer min wersja 10 0.;włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej– kodowanie UTF8; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę i dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gł. UrzęduMiar.2.Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia:akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie dostępnym na ww.stronie w zakładce „Regulamin" i uznaje go za wiążący; zapoznaje i stosuje się do Instrukcji składania ofert dostępnej na platformazakupowa.pl. 3.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, zwłaszcza za zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert, w wyniku np. złożenia oferty przez „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Taka oferta zostanie uznana za ofertę handlową. Nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu. 4.Informuje się, że wszelkie instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .5.Zalecenia:1)formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców winny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności…”, dalej „Rozporządzenie KRI”. 2) rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf.doc.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf,3)W celu kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: a).zip, b).7Z.4)Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w „Rozporządzeniu KRI” występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Pliki te zostaną uznane za złożone nieskutecznie.5)zwraca się uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maks.10MB i na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp- do składania podpisu osobistego, który wynosi maks.5MB.6)W przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:-ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku i łatwiejszą weryfikację podpisu, zaleca się w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. -pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca winien pamiętać aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.- rekomenduje się wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.7) zaleca się aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów przy weryfikacji plików. 8) zaleca się aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował wybraną metodę podpisania plików oferty.9)Ofertę należy przygotować z należytą starannością, zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Zaleca się złożenie oferty na 24 h przed terminem składania ofert.11)Jeśli Wykonawca kompresuje pliki np.zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego z plików. 12) zaleca się aby nie wprowadzać zmian w plikach po podpisaniu podpisem kwalifikowanym. Może to naruszyć integralność plików, doprowadzić do odrzucenia oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgod. z art. 13 ust. 1 i 2 Rozp.Parlam.Europ. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochr. osób fiz. w zw. z przetw. danych osob. i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamaw-cy informuje,że: Administratorem Pani/a danych osob. jest MZBK ul. Jana Dekana 10, 64-100 Leszno,
1) Administr. wyznaczył Insp. Ochr. Danych w osob. P. J.Walczaka, kontakt e-mail: mzbk@post.pl 2)Pani/a dane osob. przetwarzane będą na podst.:art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 10 RODO;ust. z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;aktów wykonawczych do ust. Pzp;ust. z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publ;ust. z dnia 27.08.2009 r. o finansach publ;ust. z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 3)Pani/a dane osob. będą przetwarzane w celu związanym z realizacją zamówienia publicznego zamówienia publicznego pn.: REMONT SIEDMIU PUSTOSTANÓW BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI MZBK W LESZNIE” – znak spr DOR/01/P/2023
prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art.275 pkt 1) ust. Pzp; 4)Odbiorcami Pani/a danych osob. będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ust. 1 ust. Pzp;5)Pani/a dane osob. niebędą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;6)Pan i/a dane osob. będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ust. Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udziel. zamów., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;7)Obow.podania przez Pana/ią danych osob. bezpoś. Pani/a dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ust. Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ust. Pzp; 8)W odniesieniu do Pani/a danych osob. dec. nie będą podejmowane w sposób zautomat., stosownie do art. 22 RODO;9)Posiada Pani/Pan:
• na podst. art.15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/a dotycz.(w przyp. korzyst. przez osobę, której dane osob.są przetw.przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, Zamaw-cy może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
• na podst. art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/a danych osob. (skorzystanie przez osobę, której dane osob. dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników);
• na podst. art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetw. danych osob. z zastrzeżeniem przypadków,o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetw. nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego);• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osob., gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.10)Nie przysługuje Pani/Panu:• w zw. z art.17 ust.3 lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;• prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO;• na podst. art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych osob., gdyż podstawą prawną przetw. Pani/a danych osob. jest art.6 ust.1 lit.c) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamaw-cy informuje o ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ust. Pzp.1. Skorzystanie przez osobę, której dane osob. dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. 2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetw., o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetw. danych osob. do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOR/01/P/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I.
a. Remont lokalu położonego ul. Grodzka 10/5, 64-100 Leszno
- zmycie i zeskrobanie starej farby,
- gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- malowanie ścian i sufitów,
- zerwanie listew podłogowych,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych,
- wymiana zlewozmywaka z baterią,
- wymiana umywalki z baterią,
- wymiana prysznica z baterią,
- wymiana kuchni gazowej, i kotła gazowego,
- próba szczelności wew. inst. gazowej,
- uruchomienie kotła gazowego.
b. Remont lokalu położonego ul. Leszczyńskich 22/4, 64-100 Leszno
- zmycie i zeskrobanie starej farby,
- gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
Strona 4 z 45
- malowanie ścian i sufitów,
- zerwanie listew podłogowych,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana zlewozmywaka z baterią,
- wymiana kuchni gazowej,
- próba szczelności wew. inst. gazo

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II.
a. Remont lokalu położonego ul. Narutowicza 15/4, 64-100 Leszno
- zmycie i zeskrobanie starej farby,
- gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- malowanie ścian i sufitów,
- zerwanie listew podłogowych,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych,
- wymiana zlewozmywaka z baterią,
- wymiana umywalki z baterią,,
- wymiana prysznica z baterią
- wymiana kuchni gazowej, i kotła gazowego
- próba szczelności wew. inst. gazowej,
- uruchomienie kotła gazowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III.
a. Remont lokalu położonego Słowiańska 57/5, 64-100 Leszno
- zmycie i zeskrobanie starej farby,
- gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- malowanie ścian i sufitów,
- zerwanie listew podłogowych,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- malowanie stolarki drzwiowej,
- wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych,
- wymiana zlewozmywaka z baterią,
- wymiana umywalki z baterią,
- wymiana prysznica z baterią
- wymiana kuchni gazowej,
- próba szczelności wew. inst. gazowej,
- uruchomienie kotła gazowego.

b. Remont lokalu położonego ul. Wąska 4/3, 64-100 Leszno
- zmycie i zeskrobanie starej farby,
- gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
Strona 5 z 45
- malowanie ścian i sufitów,
- zerwanie listew podłogowych,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- malowanie stolarki drzwiowej
- wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych,
- wymiana zlewozmywaka z baterią,
- wymiana umywalki z baterią,,
- wymiana prysznica z baterią
- wymiana kuchni gazowej,
- próba szczelności wew. inst. gazowej,
- uruchomienie kotła gazowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV.
a. Remont lokalu położonego Słowiańska 46/9, 64-100 Leszno
- zmycie i zeskrobanie starej farby,
- gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- malowanie ścian i sufitów,
- zerwanie listew podłogowych,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- renowacja stolarki drzwiowej,
- wymiana gniazd i wyłączników elektrycznych,
- wymiana zlewozmywaka z baterią,
- wymiana umywalki z baterią,
- wymiana prysznica z baterią,
- wymiana kuchni gazowej,
- próba szczelności wew. inst. gazowej,
- uruchomienie kotła gazowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V.
a. Remont lokalu położonego Zielona 13/10, 64-100 Leszno
- zmycie i zeskrobanie starej farby,
- gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- wymiana kratek wentylacyjnych,
- wykonanie ścianek działowych z płyt g/k na ruszcie stalowym,
- malowanie ścian i sufitów,
- zerwanie listew podłogowych,
- położenie wykładziny podłogowej,
- montaż listew podłogowych,
- renowacja stolarki drzwiowej,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana zlewozmywaka z baterią,
- montaż umywalki z baterią,
- montaż prysznica z baterią,
- wymiana kuchni gazowej,
- próba szczelności wew. inst. gazowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
2) Gwarancja Jakości – waga kryterium to 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż:
- dla części I - 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100;
- dla części II - 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100;
- dla części III - 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
- dla części IV - 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100;
- dla części V - 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100;

Uwaga
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia Wykonawca spełni powyższy warunek udziału w postepowaniu, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż najwyższą suma spośród wszystkich części, na które składa ofertę.
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający dopuszcza, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej możliwość łączenia potencjału kilku Wykonawców, który zsumowany łącznie pozwala wykazać fakt spełnienia niniejszego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej dla danej części przedmiotu zamówienia.

2. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty ogólnobudowlane w zakresie robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości zamówienia każdej z tych robót na kwotę co najmniej 40 000,00 zł brutto. Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez dwie roboty, rozumie dwie wykonane roboty budowlane w ramach dwóch umów/kontraktów/zleceń.

UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia Wykonawca spełni powyższy warunek udziału w postepowaniu, jeśli wykaże się wykonaniem minimum 2 robót.

UWAGA:
Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie i konkretnie uczestniczył w realizacji tych robót, o których mowa w przedmiotowym warunku udziału w postępowaniu. W sytuacji, kiedy Wykonawca nie ma doświadczenia w realizacji robót, o których mowa w warunku, wówczas w celu spełnienia opisanego wyżej warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, winien złożyć ofertę w Konsorcjum, bądź też powołać się na potencjał innych podmiotów.

3.
W przypadku składania oferty na Części I, II, III, IV, V przedmiotu zamówienia: dysponuje minimum jedną osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialną za wymianę kuchni gazowej lub kotła gazowego i przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych i gazowych w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia. - dotyczy każdej części przedmiotu zamówienia.
UWAGA:
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia wystarczającym jest dysponowanie jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych i gazowych w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia.

W/w osoba musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i – jeżeli jest to wymagane – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, a wskazane jako eksperci, od których wymagane są stosowne uprawnienia budowlane, powinny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2023 r. poz. 334).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 3) lit. a) SWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż3 miesięcy przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 16 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108
ust.1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 16 pkt. 1) lit. a) Rozdziału 7 SWZ.

3. Dokumenty podmiotów trzecich:
1). Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 3) lit. a) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
2). W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 16 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 2 pkt. 3) SWZ:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które
w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 7 do SWZ);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za przeprowadzenie wymiany kuchni gazowej i przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 8 do SWZ);

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Na Ofertę składają się:a)Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ).Wymagana forma: Formularz ofertowy składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.2. Z Ofertą winny być złożone:a)oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1, ust. 3-5 SWZ (Załącznik nr 2 i 3 i 5 do SWZ).Wymagana forma: Oświadczenia należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.b) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.c) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w sytuacji z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (Załącznik nr 6 do SWZ).Wymagana forma:Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub notariusz.d)Pełnomocnictwo, w sytuacji:- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych. Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, winien dołączyć do oferty Pełnomocnictwo. – wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców. Wykonawcy wówczas są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Pełnomocnictwo, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców, należy załączyć do oferty. Wymagana forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostało sporządzone w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. e) Wadium.Wymagana forma:- Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1.Każdy Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości:
część I: 900 zł słownie: dziewięćset złotych, część II: 700 zł słownie: siedemset złotych, część III: 1 000 zł słownie: jeden tysiąc złotych, część IV: 1 100 zł słownie: jeden tysiąc sto złotych, część V : 800 zł słownie: osiemset złotych
2.Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu; 2)gwarancjach bankowych; 3)gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. nr: 14 1020 4027 0000 1102 1817 6377 z dopiskiem na blankiecie przelewu: WADIUM, (DOR/01/P/2023) „REMONT 7 PUSTOSTANÓW - MZBK W LESZNIE” oraz numer części na którą jest składna oferta
Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 4.Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:1)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;3)kwotę gwarancji/poręczenia;4)termin ważności gwarancji/poręczenia;5)bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp tj.:5.1)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; 5.2)Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 5.3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.6)gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; 7)gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;8)wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego;9)jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.7.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 6 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/mzbk_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przekazanie terenu robót nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy.
2. Za ewentualne opóźnienia w przekazaniu terenu robót wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wybranemu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób ciągły i bez zbędnych przerw w wykonywaniu robót. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robót nie mogą trwać dłużej niż 7 dni.
4. Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót w systemie dwuzmianowym w godzinach od 6:00 do 20:00. Zamawiający wymaga aby roboty były prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców budynku.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.