eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Sukcesywne dostawy umundurowania oraz obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w BydgoszczyOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy umundurowania oraz obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001044962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. R. Markwarta 7

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-015

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wspr.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wspr.bydgoszcz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy umundurowania oraz obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae3c4bdb-06ad-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253583

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039424/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego dla pracowników medycznych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wspr.bydgoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wspr.bydgoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wniosków oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/wspr.bydgoszcz

Zamawiający, na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji na potrzeby dostarczenia wzorów umundurowania, bielizny oraz obuwia w formie fizycznej na adres Zamawiającego w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, przy ul. Ks. R. Markwarta 7 w Bydgoszczy.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Składając ofertę Wykonawca akceptuje powyższy Regulamin.

Na stronie platformy zakupowej znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca m.in. informacje dotyczące sposobu składania ofert.

W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, należy skorzystać z Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich niezbędnych informacji dotyczących użytkowania platformy (pn. – pt. godz. 8:00 – 17:00), tel. 22 101-02-02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.

Za datę przekazania oferty, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich przekazania za pośrednictwem formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/wspr. bydgoszcz

W sytuacjach awaryjnych Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: agliszczynska@wspr.bydgoszcz.pl

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 r., poz. 2415).

Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Wzory umundurowania, bielizny, obuwia należy złożyć w terminie do 03.07.2023 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, przy ul. Ks. R. Markwarta 7 w Bydgoszczy z dopiskiem „Wzory do postępowania pn. Sukcesywne dostawy umundurowania oraz obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, nr sprawy DOZ.240.4.2023” w godzinach 08:00-14:00. Wzory powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, adres, opcjonalnie numer NIP).

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOZ.240.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy umundurowania dla członków zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę elementy umundurowania winny być wysokiej jakości, fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, nienoszące śladów uprzedniego użytkowania.

Każda sztuka umundurowania powinna posiadać wszywkę firmową oraz wszywkę informacyjną o rodzaju surowca, z którego został wyprodukowany, gramaturze, sposobie konserwacji oraz wielkości rozmiaru.

Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę elementy umundurowania muszą być jednorodne, tzn. przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie dostarczał ten sam produkt, określony i wyceniony w złożonej ofercie.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Ks. R. Markwarta 8 w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od podpisania umowy umundurowanie we wszystkich rozmiarach damskich i męskich (od S do 3XL) w celu dokonania przymiarki przez członków ZRM. W przypadku osób o nietypowej budowie ciała, które nie dobiorą odzieży z przesłanych wzorów Wykonawca jest zobowiązany do uszycia odzieży na podstawie podanych poszczególnych wymiarów sylwetki.

Dostawy realizowane będą zgodnie z zamówieniami. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zamówień realizowanych w danym miesiącu, wielkość i termin dostawy każdej partii elementów umundurowania wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb, zgłaszanych pocztą elektroniczną, potwierdzonych przez Wykonawcę pisemnie.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia odzieży letniej w ilości określonej przez Zamawiającego w przesłanym zamówieniu, w terminie nie dłuższym niż 31 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – dostawa główna dla pracowników aktualnie pracujących w WSPR w Bydgoszczy.
Umundurowanie zimowe Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w ilości określonej przez Zamawiającego w przesłanym zamówieniu, w terminie do 29 września 2023 r. – dostawa główna dla pracowników aktualnie pracujących w WSPR w Bydgoszczy.
Każdą kolejną dostawę umundurowania letniego i zimowego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Będą to dostawy uzupełniające w przypadku zatrudnienia nowych pracowników przez WSPR w Bydgoszczy.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia elementów umundurowania zgodnie z przesłanym zamówieniem w całości, kompletnego, opisanego imieniem i nazwiskiem pracownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Dostawy niekompletne Zamawiający uzna za niedostarczone w całości (brak dostawy) i naliczy kary umowne za brak realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeróbek oraz do wymiany umundurowania na odpowiedni w przypadku niewłaściwego dopasowania ww.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymian reklamacyjnych w przypadku dostarczenia uszkodzonego umundurowania lub niewłaściwego funkcjonowania dostarczonego towaru.

Ilości elementów umundurowania określone w formularzu cenowym (załączniku nr 3 do SWZ) są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego zwiększania oraz zmniejszania ilości zamawianych towarów określonych w poszczególnych pozycjach formularza cenowego, przy zachowaniu cen jednostkowych asortymentów podanych w ofercie oraz limitu maksymalnej wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu zmniejszenia dostaw.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023 poz. 118).

Wszystkie materiały zastosowane w umundurowaniu powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07, normy PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub normy je zastępującej. W odniesieniu do umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego przyjęto, że dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy spełniających wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07, normy PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 p. 5.3 lub normy je zastępującej.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia mailowego lub telefonicznego, na koszt gwaranta.
Zakres gwarancji:
− uszkodzenie zamka w polarze, kurtce, spodniach;
− rozprucie na szwach;
− odklejenie logotypu, flagi, naszywki funkcyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 31 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):

Cena - 60%
Kryteria poza cenowe - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy bielizny zimowej dla członków zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę elementy bielizny zimowej winny być wysokiej jakości, fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, nienoszące śladów uprzedniego użytkowania.

Każda sztuka bielizny zimowej powinna posiadać wszywkę firmową oraz wszywkę informacyjną o rodzaju surowca, z którego został wyprodukowany, gramaturze, sposobie konserwacji oraz wielkości rozmiaru.

Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę elementy bielizny zimowej muszą być jednorodne, tzn. przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie dostarczał ten sam produkt, określony i wyceniony w złożonej ofercie.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Ks. R. Markwarta 8 w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od podpisania umowy bieliznę zimową we wszystkich rozmiarach damskich i męskich (od S do 3XL) w celu dokonania przymiarki przez członków ZRM. W przypadku osób o nietypowej budowie ciała, które nie dobiorą odzieży z przesłanych wzorów Wykonawca jest zobowiązany do uszycia odzieży na podstawie podanych poszczególnych wymiarów sylwetki.

Dostawy realizowane będą zgodnie z zamówieniami. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zamówień realizowanych w danym miesiącu, wielkość i termin dostawy każdej partii elementów umundurowania wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb, zgłaszanych pocztą elektroniczną, potwierdzonych przez Wykonawcę pisemnie.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia bielizny zimowej w ilości określonej przez Zamawiającego w przesłanym zamówieniu, w terminie nie do 29 września 2023 r. – dostawa główna dla pracowników aktualnie pracujących w WSPR w Bydgoszczy.
Każdą kolejną dostawę bielizny zimowej Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Będą to dostawy uzupełniające w przypadku zatrudnienia nowych pracowników przez WSPR w Bydgoszczy.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia elementów bielizny zimowej zgodnie z przesłanym zamówieniem w całości, kompletnego, opisanego imieniem i nazwiskiem pracownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Dostawy niekompletne Zamawiający uzna za niedostarczone w całości (brak dostawy) i naliczy kary umowne za brak realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeróbek oraz do wymiany bielizny zimowej na odpowiedni w przypadku niewłaściwego dopasowania ww.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymian reklamacyjnych w przypadku dostarczenia uszkodzonej bielizny zimowej lub niewłaściwego funkcjonowania dostarczonego towaru.

Ilości elementów bielizny zimowej określone w formularzu cenowym (załączniku nr 3 do SWZ) są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego zwiększania oraz zmniejszania ilości zamawianych towarów określonych w poszczególnych pozycjach formularza cenowego, przy zachowaniu cen jednostkowych asortymentów podanych w ofercie oraz limitu maksymalnej wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu zmniejszenia dostaw.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023 poz. 118).

Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia mailowego lub telefonicznego, na koszt gwaranta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33199000-1 - Odzież medyczna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):

Cena - 60%
Kryteria poza cenowe - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy.

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zaoferowane przez Wykonawcę obuwie winno być wysokiej jakości, fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, nienoszące śladów uprzedniego użytkowania.

Zaoferowane przez Wykonawcę obuwie musi być jednorodne, tzn. przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca będzie dostarczał ten sam produkt, określony i wyceniony w złożonej ofercie.

Dostawy realizowane będą zgodnie z zamówieniami. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość zamówień realizowanych w danym miesiącu, wielkość i termin dostawy każdej partii elementów umundurowania wynikać będzie z jednostronnych dyspozycji Zamawiającego, stosownie do jego potrzeb, zgłaszanych pocztą elektroniczną, potwierdzonych przez Wykonawcę pisemnie.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia obuwia w ilości określonej przez Zamawiającego w przesłanym zamówieniu, w terminie nie dłuższym niż 31 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia – dostawa główna dla pracowników aktualnie pracujących w WSPR w Bydgoszczy.
Każdą kolejną dostawę obuwia Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Będą to dostawy uzupełniające w przypadku zatrudnienia nowych pracowników przez WSPR w Bydgoszczy.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia obuwia zgodnie z przesłanym zamówieniem w całości, kompletnego, opisanego imieniem i nazwiskiem pracownika Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Dostawy niekompletne Zamawiający uzna za niedostarczone w całości (brak dostawy) i naliczy kary umowne za brak realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeróbek oraz do wymiany obuwia na odpowiedni w przypadku niewłaściwego dopasowania ww.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wymian reklamacyjnych w przypadku dostarczenia uszkodzonego obuwia lub niewłaściwego funkcjonowania dostarczonego towaru.

Ilości obuwia określone w formularzu cenowym (załączniku nr 3 do SWZ) są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy. Ostateczna ilość poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego zwiększania oraz zmniejszania ilości zamawianych towarów określonych w poszczególnych pozycjach formularza cenowego, przy zachowaniu cen jednostkowych asortymentów podanych w ofercie oraz limitu maksymalnej wartości umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu zmniejszenia dostaw.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 2023 poz. 118).

Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w specyfikacji warunków zamówienia oraz z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, posiadać wymagane deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczania do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej.

Realizacja zgłoszonych usterek i napraw gwarancyjnych, w okresie gwarancji – max. w ciągu 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia mailowego lub telefonicznego, na koszt gwaranta.
Zakres gwarancji:
− odklejenie, pęknięcie podeszwy;
− uszkodzenie zamka w obuwiu;
− rozklejenie buta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18830000-6 - Obuwie ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 31 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o znaczeniu (wadze):

Cena - 60%
Kryteria poza cenowe - 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności techniczna lub zawodowa:

Część 1 – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego o wartości minimum 50 000,00 PLN brutto każda.

Część 2 – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy bielizny zimowej dla członków zespołów ratownictwa medycznego o wartości minimum 10 000,00 PLN brutto każda.

Część 3 – Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe, zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie dostawy obuwia dla członków zespołów ratownictwa medycznego o wartości minimum 10 000,00 PLN brutto każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U 2021 poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru, który stanowi załącznik nr 5 do SWZ;

5) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, według wzoru, który stanowi załącznik nr 6 do SWZ;

6) wykazu dostaw, według załącznika nr 7 do SWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączenia dowodów, określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – składa oświadczenie.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych w postaci:

1) wzorów odzieży:

Dla części 1 – po jednej sztuce umundurowania letniego i zimowego do każdej pozycji formularza cenowego (bluza, koszulka, spodnie letnie, kurtka, polar, spodnie zimowe, czapka) w wersji męskiej w rozmiarze M. Zamawiający dopuszcza złożenie wzorów umundurowania bez logo Zamawiającego;

Dla części 2 – po jednej sztuce bielizny zimowej do każdej pozycji formularza cenowego (koszulka zimowa, kalesony) w wersji męskiej w rozmiarze M;

Dla części 3 – jedną parę obuwia w wersji męskiej w rozmiarze 43.

2) deklaracji zgodności:

Dla części 1:
a) dokumentów potwierdzających zgodność z normą PN-EN ISO 20471:2013-07, normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub normą ją zastępującą, na kolor fluorescencyjny czerwony wydanych przez upoważniony do tego podmiot;
b) dokumentów potwierdzających zgodność z normą PN-EM 343:2019-04 lub normą ją zastępującą, na wykonane z materiału typu softshell co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i oporu pary wodnej wydanych przez upoważniony do tego podmiot;
c) dokumentów potwierdzających „skuteczność ochrony odzieży przez oddziaływaniem środowiska zimnego” zgodnie z normą PN-EN 342:2018-01 lub normą ją zastępującą;

d) dokumentów potwierdzających materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2x Pa/W wydanych przez upoważniony podmiot;

e) dokumentów potwierdzających, że taśma odblaskowa wykonana jest zgodnie z norma PN-EN ISO 20471:2013-07, normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 p. 5.3 lub normą ją zastępującą;

Dla części 2 – deklaracji, że dzianina jest paroprzepuszczalna, wydanej przez upoważniony do tego podmiot;

Dla części 3 – deklaracji zgodności z normą EN ISO 20345:2011 lub normą ją zastępującą, wydanej przez upoważniony do tego podmiot.

W dokumencie powinien znaleźć się zapis, że badany materiał spełnia wymagania określonej normy lub winien zawierać dane (parametry) z badań, które umożliwiają porównanie wyników badań z odpowiednimi wymaganiami normy.
Nieistotne odchylenia badanych parametrów w zakresie błędu pomiarowego w maksymalnej granicy do +/- 10 nie będą miały negatywnego wpływu na ocenę spełnienia wymogu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Deklaracji zgodności:

Dla części 1:
a) dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EN ISO 20471:2013-07, normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 lub normą ją zastępującą, na kolor fluorescencyjny czerwony wydane przez upoważniony do tego podmiot;
b) dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN-EM 343:2019-04 lub normą ją zastępującą, na wykonane z materiału typu softshell co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i oporu pary wodnej wydane przez upoważniony do tego podmiot;
c) dokumenty potwierdzające „skuteczność ochrony odzieży przez oddziaływaniem środowiska zimnego” zgodnie z normą PN-EN 342:2018-01 lub normą ją zastępującą;

d) dokumenty potwierdzające materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5m2x Pa/W wydanych przez upoważniony podmiot;

e) dokumenty potwierdzające, że taśma odblaskowa wykonana jest zgodnie z normą PN-EN ISO 20471:2013-07, normą PN-EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02 p. 5.3 lub normą ją zastępującą;

Dla części 2 – deklaracja, że dzianina jest paroprzepuszczalna, wydana przez upoważniony do tego podmiot;

Dla części 3 – deklaracja zgodności z normą EN ISO 20345:2011 lub normą ją zastępującą, wydana przez upoważniony do tego podmiot.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) odnośnie zmiany całkowitej wartości umowy, w tym zmiany cen jednostkowych dostaw wykazanych w zestawieniu cenowym w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
2) odnośnie zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz związanej z tym zmiany całkowitej wartości umowy (bez zmiany cen jednostkowych podanych w ofercie) w przypadku:
a) zmniejszenia przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i niezależnych od Stron w zakresie do 20% – na wniosek i w okolicznościach dotyczących Wykonawcy;
b) zwiększenia przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i niezależnych od Stron, w zakresie do 20% – na wniosek i w okolicznościach dotyczących Wykonawcy;
c) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od Stron przeszkód w realizacji umowy w dotychczasowym kształcie, w tym siły wyższej;
d) ograniczenia planu finansowego przeznaczonego na realizację przedmiotu umowy;
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
3) zmiany, o których mowa w pkt 2 tego ustępu nie uprawniają Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10%. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia w trakcie trwania niniejszej umowy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekraczać wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za poprzedni kwartał poprzedzający zmianę wysokości wynagrodzenia (wg zasady – analogiczny miesiąc poprzedniego kwartału = 100), względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Przez zmianę ceny materiałów związanych z realizacją zamówienia rozumie się wzrost odpowiednio cen, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-03 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wspr.bydgoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-03 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.