eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sadlinki › Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania energią elektryczną oraz cieplną z wykorzystaniem OZE i systemu wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej w Sadlinkach.Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania energią elektryczną oraz cieplną z wykorzystaniem OZE i systemu wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej w Sadlinkach.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sadlinki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170747804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwidzyńska 12

1.5.2.) Miejscowość: Sadlinki

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-522

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 552757510

1.5.8.) Numer faksu: 552757580

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminy@sadlinki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadlinki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania energią elektryczną oraz cieplną z wykorzystaniem OZE i systemu wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej w Sadlinkach.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-48e08c27-051d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00523942/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania energią elektryczną oraz cieplną z wykorzystaniem OZE i systemu wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej w Sadlinkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48e08c27-051d-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/. Platforma w ramach usług komunikacji dostarcza szereg formularzy umożliwiających elektroniczną komunikację pomiędzy uczestnikami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. Komunikacja wymaga zarejestrowania się na Platformie i jest dostępna dla każdego zalogowanego użytkownika platformy. Rodzaj dostępnych formularzy zależy od posiadanego na Platformie konta. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. Zamawiający załącza do niniejszego postępowania instrukcję interaktywną „Komunikacja w postępowaniu”, pobraną w wersji pdf z Platformy e-Zamówienia. Przedmiotowa instrukcja pozwoli w swobodny sposób zapoznać się z treścią komunikacji w ramach postępowania na platformie e-Zamówienia.
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@sadlinki.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zawarta jest w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmujący zadanie:
a) branża sanitarna – instalacja wentylacji i klimatyzacji
Inwestycja zakłada wymianę instalacji wentylacji mechanicznej hali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym dla celów prawidłowego funkcjonowania obiektu;

b) branża sanitarna – instalacja centralnego ogrzewania

W ramach modernizacji istniejącej instalacji c. o. zakłada się likwidację obecnego źródła ciepła w postaci 2 kotłów olejowych oraz wymianę istniejącego podgrzewacza c.w.u. na 2 podgrzewacze pojemnościowe.
W miejsce starych urządzeń zaprojektowano układ 13 pomp ciepła o mocy 16 kW typu powietrze-woda z montażem zew., oraz 2 podgrzewaczy c. w. u. o poj. V=300,0 dm3, a także dodatkowo kotła elektrycznego o mocy 48 kW stanowiącego rezerwę.
Ponadto w ramach inwestycji przewiduje się wymianę grzejników na obiekcie.
Modernizacja systemu grzewczego:
- demontaż 2 kotłów olejowych,
- montaż 2 podgrzewaczy wody 300 l,
- montaż 13 pomp ciepła o mocy 16kW,
- montaż instalacji c.o. z armaturą w pom. kotłowni,
- wymiana 212 grzejników,
- montaż ogrodzenia wokół jednostek zew . pomp ciepła.
c) branża elektryczna – instalacja fotowoltaiczna
Zakres prac obejmuje wdrożenie systemu zarządzania energią elektryczną za pomocą technologii EMS z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,41 kWp oraz systemu magazynu energii
elektrycznej z wykorzystaniem baterii litowo-jonowej, w celu zwiększenia autokonsumpcji i wykorzystania pozyskanej energii do celów związanych z prowadzoną termomodernizacją budynku. Energia elektryczna związana z oświetleniem budynku będzie pochodziła wyłącznie z magazynu
energii elektrycznej i pozyskiwana będzie z instalacji fotowoltaicznej. W celu ograniczenia ilości zużywanej energii w budynku zostanie wymienione oświetlenie. . Instalacja fotowoltaiczna będzie
rozmieszczona w dwóch obszarach: na zadaszeniu trybun boiska szkoły 27,54 kW oraz na konstrukcji wbijanej w grunt 21,87 kW. Energia będzie wytwarzana na potrzeby funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Sadlinkach.

d) branża elektryczna – budowa przyłącza kablowego SN 15 kV oraz wymiana instalacji elektrycznej i instalacji LAN w budynku
Zakres prac obejmuje:
- budowę nowego przyłącza kablowego SN 15 kV celem zasilania budynku Szkoły Podstawowej w Sadlinkach wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej;
- wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Sadlinkach;
- wymiana oświetlenia wewnętrznego;
- wymiana instalacji LAN;

e) branża budowlana
Zakres prac obejmuje:
• montaż sufitów podwieszanych z płyt kasetonowych białych laminowanych o wymiarach 60x60 cm, na korytarzach wszystkich kondygnacji;
• roboty malarskie oraz docieplenie poddasza:
- Zabezpieczenie podłóg folią ochronną w całym budynku szkoły,
- Wykonanie zmatowienia, zeszlifowania istniejącej lamperii olejnej w całej szkole,
- Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach oraz sufitach w całej szkole (nie dotyczy istniejących i projektowanych sufitów kasetonowych),
- Gruntowanie ścian i sufitów,
- Obicie w ilości 50m2 tynków na których wystąpiło wysolenie w pomieszczeniach piwnicy,
- Przygotowanie z oczyszczeniem oraz wykuciem spoin pod tynki WTA Krzemianowe w pomieszczeniach piwnicy,
- Wykonanie gruntowania ścian pod tynki krzemianowe,
- Wykonanie obrzutki systemowej tynków krzemianowych,
- Wykonanie tynku krzemianowego,
- Wykonanie gładzi systemowej krzemianowej,
- Malowanie farbą krzemianową,
- Wykonanie dwuwarstwowych gładzi na ścianach i sufitach (nie dotyczy istniejących i projektowanych sufitów kasetonowych),
- Malowanie ścian i sufitów powyżej lamperii farba emulsyjna sufity, farba lateksową ściany,
- Wykonanie lamperii na klatkach schodowych oraz ciągach komunikacyjnych z żywicy na wysokości 130cm,
- Wykonanie lamperii lakierowanej w pozostałych pomieszczeniach na wysokość 130cm – dwukrotne lakierowanie ścian,
- Przygotowanie pod malowanie i malowanie farba olejną elementów stalowych konstrukcji balustrady schodów,
- Przygotowanie pod malowanie oraz lakierowanie elementów drewnianych balustrad na klatkach schodowych,
-Przygotowanie pod malowanie i malowanie farba olejną elementów drewnianych zabudów grzejników,
-Przygotowanie pod malowanie i malowanie kraty stalowej przy wejściu głównym do budynku,
- Przygotowanie pod malowanie i dwukrotne malowanie całej stolarki drewnianej w szkole,
- Wymiana we wszystkich drzwiach drewnianych klamek z szyldem długim ze stali nierdzewnej w wykończeniu szczotkowanym matowym,
- Wymiana drzwi drewnianych wejścia głównego do budynku na drzwi Aluminiowe zgodnie z zestawieniem stolarki,
- Montaż narożników PCV 35x35mm na wysokości 130cm – należy zabezpieczyć wszystkie narożniki w szkole oprócz narożników tam gdzie jest żywica na lamperii,
- Docieplenie stropu nad poddaszem wełna mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła 0.033 W/mK o gr. 30 cm (20cm+10cm),
- Docieplenie skosów poddasza wełna mineralną o współczynniku przewodzenia ciepła 0.033 W/mK o gr. 20 cm;

• remont łazienek na parterze pom. P12, P13, P14, P16, P17, P18 oraz na piętrze pom. P18, P19:
- Rozbiórka istniejących ścianek wydzielających ustępy,
- Zbicie płytek i tynków do wysokości 200cm,
- Skucie posadzki z płytek terakotowych,
- Wykonanie nowych tynków do wysokości 200cm,
- Wykonanie warstwy wyrównawczej pod płytki terakotowe,
- Gruntowanie ścian i sufitów,
- Wykonanie licowania ścian do wysokości 200cm płytkami 30x50cm,
- Wykonanie posadzki z płytek terakotowych 30x30cm,
- Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt GK na stelażu,
- Wykonanie zabudowy rur z płyt GK na stelażu,
- Wykonanie dwukrotnych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- Malowanie farbą ścian i sufitów,
- Montaż kabin systemowych z HPL na wysokość 200cm zgodnie z rys.
- Wykonanie przeróbka podejść wod-kan,
- Montaż armatury w łazienkach zgodnie z rys. i przedmiarem,
- Montaż luster wtopionych,
- Montaż wentylatorów wywiewnych w łazienkach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45410000-4 - Tynkowanie

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
pieniądzu - przelewem na konto zamawiającego 32 8300 0009 0056 1758 2000 0020 z dopiskiem:– Wadim OZE Szkoła Sadlinki .
a) gwarancjach bankowych,
b) gwarancjach ubezpieczeniowych,
c) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.).
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzy ofertowym należy również podać nr konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty.
7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) Wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp;
2) Z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) Wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) Termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) W treści gwarancji lub poręczenia powinna znajdować się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) Beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Sadlinki ul. Kwidzyńska 12 82-522 Sadlinki
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-28 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-28 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.