eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubartów › Dostawa i zakup paliw dla ZUKiMOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa i zakup paliw dla ZUKiM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430731222

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skrobów-Kolonia 104

1.5.2.) Miejscowość: Lubartów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 855 30 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zukimskrobow@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zukim.gmina-lubartow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i zakup paliw dla ZUKiM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96106dd5-039a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00158263/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i zakup paliw dla ZUKiM

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96106dd5-039a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-96106dd5-039a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

11.16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mai: zukimskrobow@poczta.onet.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
11.17. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: DTR.271.1.2023

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których
mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
11.2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
11.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Rafał Florek, tel. 81 854 59 19 (w zakresie procedury zamówienia publicznego),
Waldemar Kula: tel. 81 854 59 06 email: zukimskrobow@poczta.onet.pl (w zakresie przedmiotu zamówienia).
11.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
11.5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
11.6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11.7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
11.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
/Dalszy opis dostępny jest w sekcji IX. ogłoszenia ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do wprowadzenia w tym polu/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa i zakup paliw dla ZUKiM” - Znak sprawy: DTR.271.1.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTR.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia - „Zakup benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95”, której zakres obejmuje:
1) Przedmiotem zamówienia jest zakup w formie bezgotówkowej benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 do urządzeń będących w użytkowaniu Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Lubartowie.
2) Zakres zamówienia obejmuje zakup i tankowanie z dystrybutorów na stacji paliw do przystosowanych do przewozu paliwa kanistrów, będących własnością Zamawiającego.
3) Szacowane podstawowe zapotrzebowanie na zakup benzyny bezołowiowej 95 ogółem: 500 litrów.
4) Wskazana ilość jest przewidywanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy, oszacowanym na podstawie zapotrzebowania z roku ubiegłego. Określona wyżej ilość paliwa może ulec zmianie w zależności od kształtowania się bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku nie zakupienia przez Zamawiającego zaplanowanych ilości paliw Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia szacowanej ilości paliwa w zakresie podstawowym o 30%.
5) Wykonawca gwarantuje jakość paliwa zgodną z aktualnie obowiązującymi normami PN-EN 228+A1:2017-06 (lub równoważnej). Wykonawca przedstawi dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.
6) Bezgotówkowy zakup paliwa odbywać się będzie na podstawie dowodu wydania paliwa (WZ) zawierającego: datę zakupu, ilość i rodzaj paliwa, imię i nazwisko dokonującego zakupu, cenę jednostkową brutto (cena detaliczna) obowiązującą na stacji paliw w dniu zakupu (tankowania), cenę jednostkową brutto z zastosowanym opustem, wartość brutto z zastosowanym opustem.
7) Zamawiający przedłoży Wykonawcy zamówienia wykaz osób upoważnionych do zakupu paliwa.
8) Wykonawcy przysługuje za realizację przedmiotu umowy w zakresie zakupu benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95 wynagrodzenie po cenach jednostkowych brutto na dystrybutorze w stacji paliw w dniu pobrania paliwa, z uwzględnieniem udzielonego opustu cenowego, na podstawie faktur wystawianych raz w miesiącu na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.
9) Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktycznie odebranej ilości paliwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdział 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia – „Dostawa oleju napędowego”, której zakres obejmuje:
1) Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa oleju napędowego do zbiornika o pojemności 2500 l, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w m. Skrobów-Kolonia, Gmina Lubartów.
2) Zakres zamówienia obejmuje zakup i sukcesywną dostawę oleju napędowego w podstawowej ilości około 30 000 litrów do zbiornika zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w m. Skrobów-Kolonia. Wskazana ilość jest przewidywanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy, oszacowanym na podstawie zapotrzebowania z roku ubiegłego. Określona wyżej ilość paliwa może ulec zmianie w zależności od kształtowania się bieżących potrzeb Zamawiającego. W przypadku nie zakupienia przez Zamawiającego zaplanowanych ilości paliw Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia szacowanej ilości paliwa w zakresie podstawowym o 30%.
3) Zamawiający dysponuje zbiornikiem na olej napędowy o pojemności 2 500 litrów.
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paliwo o jakości i parametrach (składzie) zgodnych z przepisami prawa, w szczególności odpowiadających normie PN-EN 590+A1:2017-06 „lub równoważne". Olej napędowy powinien spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 poz. 1680 z późn. zm.).
5) Na wniosek Zamawiającego, do każdej dostawy paliwa, stanowiącego przedmiot zamówienia, Wykonawca dostarczy dokument dotyczący jakości danej partii paliwa, w szczególności świadectwo jakości w oryginale lub potwierdzonej kopii, list przewozowy wydany przez magazyn (skład podatkowy) zawierający datę i godzinę załadunku, numer rejestracyjny cysterny dostarczającej paliwo, nazwisko kierowcy dokonującego załadunku cysterny.
6) Dostawy odbywać się będą na podstawie bieżących potrzeb Zamawiającego nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Olej napędowy będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów własnych Zamawiającego.
7) Zamawiający wymaga realizacji dostaw przez Wykonawcę autocysterną wyposażoną w pompę lub dystrybutor (legalizowane urządzenia pomiarowe mierzące ilość zrzutu paliwa do zbiornika magazynowego), spełniający wymagania obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068. z późn. zm.) oraz przepisów dotyczących transportu paliw ciekłych.
8) Dostawa będzie zrealizowana przez Wykonawcę najpóźniej w ciągu 24 godzin od telefonicznego lub e- mailowego zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
9) Odbiór dostarczonego przez Wykonawcę, do zbiornika paliwa oleju napędowego będzie realizowany w godzinach pracy zakładu: od 7.00 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i zostanie każdorazowo potwierdzony przez osoby uprawnione przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę powyższej zasady po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
10) Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych raz w miesiącu. Faktura musi zawierać: datę dostawy, rodzaj i ilość dostarczonego paliwa, cenę jednostkową netto za 1 l paliwa, komunikat cenowy producenta paliwa o zmianie ceny obowiązującej w dniu dostawy. Termin płatności 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
11) Wykonawcy przysługuje za realizację przedmiotu umowy w zakresie dostaw oleju napędowego wynagrodzenie a podstawą ustalenia przez Wykonawcę aktualnej ceny oleju napędowego będzie cena jednostkowa zł netto producenta oleju napędowego z dnia dostawy oleju napędowego Zamawiającemu zwiększona/zmniejszona o procentowy wskaźnik - wyliczonym przez Wykonawcę zgodnie z Formularzem Ofertowym Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 SWZ.
12) Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie faktycznie dostarczonej i odebranej ilości paliwa.
4.2.3 Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie podstawowym szacuje się zakup:
a) Ilość benzyny bezołowiowej 95 w litrach: 500
b) Ilość oleju napędowego w litrach: 30 000
4.2.4. Minimalna ilość paliwa, jaka zostanie zakupiona przez Zamawiającego: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia o 30% szacowanej ilości paliwa w zakresie podstawowym wskazanym w pkt. 4.2.3
4.2.5. Zamawiający wymaga, aby paliwa spełniały wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2017 r., poz. 247) oraz być zgodne z normami:
- PN-EN 228+A1:2017-06 (lub równoważną) - dotyczy benzyny bezołowiowej,
- PN-EN 590+A1:2017-06 (lub równoważną) - dotyczy oleju napędowego.
4.2.6. W trakcie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji jakości paliw, które będzie wykonane przez certyfikowane laboratorium analityczne.
4.2.7. Tankowanie benzyny bezołowiowej 95 odbywać się będzie w stacji paliw stanowiących własność Wykonawcy lub z którymi Wykonawca podpisał stosowne umowy - wskazanej w Formularzu ofertowym Załącznik Nr 2 do SWZ.
Odległość stacji paliw którą Wykonawca wskaże w ofercie nie może być większa niż 10 km od siedziby Zamawiającego zmierzona najkrótszą drogą - o nawierzchniach asfaltowych. Stacja paliw musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie - w brzmieniu zgodnie z załącznikiem do obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1853).
4.2.8. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w formie bezgotówkowej w złotych polskich.
4.2.9. Każde tankowanie/dostawa potwierdzona będzie dokumentem WZ lub innym dowodem wydania z podaniem daty tankowania/dostawy, ilości paliwa, rodzaju pojazdu z numerem rejestracyjnym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdział 17 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.14. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
1) Formularz Ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale 8.1 SWZ;
3) Uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
13.15. Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdziale 13.14 pkt 4) lit c) i pkt 5) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57 ze zm.), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
13.16. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku. Wykonawca zobowiązany jest, wraz
z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy.
13.17. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
13.18. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 13.14 SWZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lud podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (W TYM SPÓŁKI CYWILNE)
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: oświadczenie, o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia w postępowaniu.
10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

21.1 Projekt Umowy stanowi:
- dla części 1 zamówienia: załącznik Nr 1a do SWZ,
- dla części 2 zamówienia: załącznik Nr 1b do SWZ.
21.2 Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy a w szczególności § 8 Projektu umowy (dla części 1 i części 2 zamówienia).
§ 8
Zmiany umowy
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy - poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian,
2) w razie urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiana ta powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego wykonawcy - poprzez odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),
3) w razie zmiany terminu wykonania umowy z powodu:
a) wystąpienia uzasadnionych dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy, w tym siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniu szkody w znacznych rozmiarach,
b) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
2. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
3. Wniosek Wykonawcy o zmianę umowy wymaga wykazania i uzasadnienia okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany.


21.1 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą odrębnie dla każdej z części zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

11.9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11.10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (sposób składania ofert opisano w rozdziale 13 SWZ) odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
11.11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
11.12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11.13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
11.14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia,
a mianowicie:
11.14.1. W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest:
a) Komputer PC:
- parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD,
- zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04,
- zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,
albo
b) Tablet/Telefon:
- parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3,
- przeglądarka Chrome 61 lub nowa
11.14.2. Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL,
obsługi Java Script, oraz cookies;
11.14.3. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania
i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się
o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.
11.15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11.16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mai: zukimskrobow@poczta.onet.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
11.17. Przy porozumiewaniu się w ramach niniejszego postępowania Wykonawcy powinni posługiwać się znakiem postępowania: DTR.271.1.2023

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.