eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › "Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych oraz dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów medycznych"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych oraz dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów medycznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240872286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Edukacji 102

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@szpitalmegrez.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych oraz dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów medycznych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd102f96-06a9-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpitalmegrez.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar jednego pliku
przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy
komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 14/23/ZP/TPbN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz dostarczenie pojemników do gromadzenia odpadów”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku do SWZ
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy- załącznik nr 2 do SWZ. Pozostałe informacje zostały zawarte w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90524400-0 - Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a. Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualne decyzje (zezwolenia) właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi, objętych przedmiotem zamówienia w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z ustawą o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) W przypadku posiadania decyzji na odbiór i transport odpadów objętych przedmiotem zamówienia, należy dostarczyć umowę z podmiotem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów objętych zamówieniem oraz stosowne zezwolenia tego podmiotu na prowadzenie działalności.

2.zdolności technicznej lub zawodowej:
a. posiada co najmniej jeden środek transportu - spełniający wymagania, o których mowa
w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2147), niepowodujących uciążliwości dla środowiska z uwzględnieniem przepisów ADR - specjalistyczny transport odpadów (z umieszczonym trwale logo firmy na pojeździe) i wyposażone w wagę posiadającą legalizację,
b. posiada co najmniej jedną osobę (w części dotyczącej załadunku i transportu), posiadającą wymagane uprawnienia - zaświadczenia ADR zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowania wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII. 1.2. SWZ. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 Pzp. - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
3) wykaz sprzętu - posiada co najmniej jeden środek transportu - spełniający wymagania, o których mowa w ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych, niepowodujące uciążliwości dla środowiska z uwzględnieniem przepisów ADR - specjalistyczny transport odpadów (z umieszczonym trwale logo firmy na pojeździe) i wyposażone w wagę posiadającą legalizację – załącznik nr 7 do SWZ. Pojazdy skierowane do realizacji zamówienia powinny spełniać normy emisji spalin EURO 4, EURO 5, lub wyżej.
4) wykaz osób – wykonawca winien wykazać, że posiada co najmniej jedną osobę (w części dotyczącej załadunku i transportu), mającą wymagane uprawnienia - zaświadczenia ADR zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych – załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakres zmian umowy został określony w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.
2. Dopuszcza się zmianę umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_megrez

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 08:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.