eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zwierzyn › Remonty dróg gminnych w Błotnie - Gmina ZwierzynOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty dróg gminnych w Błotnie – Gmina Zwierzyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZWIERZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966740

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Zwierzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-542

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@zwierzyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwierzyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty dróg gminnych w Błotnie – Gmina Zwierzyn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-347537cf-06ad-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001421/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont drogi w miejscowości Błotno – działki 240, 28, 33

1.1.5 Remont drogi w miejscowości Błotno – działki 219, 93, 85

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugzwierzyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugzwierzyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ugzwierzyn.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej
„RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Zwierzyn. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email:
ugminy@zwierzyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iodo@zwierzyn.pl.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru
wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień
umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia
przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO, kiedy to nieograniczone przetwarzanie danych
przez Administratora odnosi się do ich przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego),
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) nie przysługuje Panu/Pani prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji
postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu
oraz zawarcia umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi w miejscowości Błotno – działki 240, 28, 33.
W ramach zadania zostanie wykonanie:
- roboty pomiarowe
- mechaniczne zagęszczanie i wyrównanie podłoża z kruszywa
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar prac – Załącznik nr 1A Przedmiar prac, Projekt i Specyfikacja techniczna.

Dodatkowo należy przewidzieć remont w postaci mechanicznego profilowania i zagęszczania dróg dojazdowych będących na działkach drogowych o długości 1000 i szerokości 3,5m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert
przypisując im odpowiednio wagi procentowe: cena 60% i okres gwarancji 40%
2. Kryterium: Cena
Najniższa wartość kryterium Cena
C = --------------------------------------------------- x 60 % x 100
Cena oferty badanej
3. Kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady (waga 40%) nie krótszy niż 3 lata, nie dłuży niż 5 lat
liczony według wzoru:
a. 3 lata gwarancji i rękojmi za wady 0 pkt,
b. 4 lata gwarancji i rękojmi za wady 20 pkt,
c. 5 lat gwarancji i rękojmi za wady 40 pkt.
4. Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 3 lata gwarancji i rękojmi za wady.
5. W przypadku niewypełnienia formularza ofertowego w tym zakresie zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 3 lata gwarancji
i rękojmi za wady i oferta tym samym otrzyma 0 (zero) pkt. za to kryterium.
6. Należy zaoferować okres gwarancji i rękojmi za wady w pełnych latach.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi za wady w niepełnych latach do obliczenia punktacji okres zostanie zaokrąglony w dół do pełnych lat.
7. Suma punktów w kryterium cena i okres gwarancji i rękojmi za wady będzie stanowić całkowitą liczbę punktów jaką otrzyma dana oferta. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi w miejscowości Błotno – działki 219, 93, 85.
W ramach zadania zostanie wykonanie:
- roboty pomiarowe
- mechaniczne zagęszczanie i wyrównanie podłoża z kruszywa
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni mineralno - bitumicznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna oraz przedmiar prac – Załącznik nr 1B Przedmiar prac, Projekt i Specyfikacja techniczna.
Dodatkowo należy przewidzieć remont w postaci mechanicznego profilowania i zagęszczania dróg dojazdowych będących na działkach drogowych o długości 1200 i szerokości 3,5m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert
przypisując im odpowiednio wagi procentowe: cena 60% i okres gwarancji 40%
2. Kryterium: Cena
Najniższa wartość kryterium Cena
C = --------------------------------------------------- x 60 % x 100
Cena oferty badanej
3. Kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady (waga 40%) nie krótszy niż 3 lata, nie dłuży niż 5 lat
liczony według wzoru:
a. 3 lata gwarancji i rękojmi za wady 0 pkt,
b. 4 lata gwarancji i rękojmi za wady 20 pkt,
c. 5 lat gwarancji i rękojmi za wady 40 pkt.
4. Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia minimum 3 lata gwarancji i rękojmi za wady.
5. W przypadku niewypełnienia formularza ofertowego w tym zakresie zamawiający przyjmie, że wykonawca oferuje 3 lata gwarancji
i rękojmi za wady i oferta tym samym otrzyma 0 (zero) pkt. za to kryterium.
6. Należy zaoferować okres gwarancji i rękojmi za wady w pełnych latach.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi za wady w niepełnych latach do obliczenia punktacji okres zostanie zaokrąglony w dół do pełnych lat.
7. Suma punktów w kryterium cena i okres gwarancji i rękojmi za wady będzie stanowić całkowitą liczbę punktów jaką otrzyma dana oferta. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej lub bitumicznej lub brukowej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ
2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem do SWZ;
3. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z
Załącznikiem do SWZ;
4. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Oświadczenia podmiotu udostępniającego zawarto w tym samym pliku co zobowiązanie - Załącznik nr 5 do SWZ - Zobowiązanie oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby).
7. Oświadczenia, składa się wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, elektronicznie podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian niniejszej Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które, gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu zawarcie niniejszej Umowy nie miałyby wpływu na udział większej liczby
podmiotów zainteresowanych tą procedurą. Taki charakter mają na przykład: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami, zmiana osób pełniących funkcje kierownicze w ramach realizacji zamówienia.
2. Określając warunki dokonania zmiany niniejszej Umowy, Strony sporządzają Protokół negocjacji, biorąc pod uwagę w
szczególności:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,
f) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia.
3.1 Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
a) wystąpienia opóźnień w wykonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji lub podmioty trzecie, niezależnych od Stron Umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
b) wystąpienia okoliczności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, niezależnych od stron Umowy, których doświadczony Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili składania oferty;
c) konieczności wprowadzenia modyfikacji przyjętych rozwiązań technicznych obejmujących przedmiot Umowy;
d) zmiany zakresu rzeczowego zamówienia w sytuacjach, o których mowa poniżej w pkt. 3.2.
e) wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót lub w znaczny sposób je spowalniający tj.:
klęski żywiołowe (np.: powódź, huragan), wystąpienie- trwanie epidemii
f) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
g) gdy wystąpi konieczność wykonania robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy
technicznej, robót dodatkowych które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy
3.2 Zmiana zakresu rzeczowego zamówienia jest możliwa w przypadku:
a) zmiany sposobu realizacji zamówienia wynikająca ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
b) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu
c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, wprowadzenia dodatkowych elementów
d) w innych przypadkach podanych w Umowie.
3.3 Zmiana wysokości wynagrodzenia, jest możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ugzwierzyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie współfinansowane z środków budżetu Województwa Lubuskiego związanymi z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.