eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieluń › Zagospodarowanie odpadów o kodzie 150106 - zmieszane odpady opakowaniowe, znajdujących się na Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rudzie, gm. Wieluń.Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów o kodzie 150106 - zmieszane odpady opakowaniowe, znajdujących się na Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rudzie, gm. Wieluń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: NZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730034235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Zamenhofa 17

1.5.2.) Miejscowość: Wieluń

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 509662584

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karol.tomczyk@komunalne.wielun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://komunalne.wielun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 150106 - zmieszane odpady opakowaniowe, znajdujących się na Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rudzie, gm. Wieluń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f78ee2d-06b0-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pkwielun.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pkwielun.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://pkwielun.ezamawiajacy.pl . Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://pkwielun.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -DZ. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) (zwane dalej RODO) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 17, 98-300 Wieluń, telefon 43843 31 15, adres e-mail: goko@komunalne.wielun.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych iodo@komunalne.wielun.pl
3) Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu przetwarza dane osobowe w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b i lit.c Rozporządzenia oraz na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
4) W związku z przetwarzaniem danych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3,odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; dane będą udostępniane upoważnionym pracownikom i osobom współpracującym przy wykonaniu umowy, podmiotom świadczącym dodatkowe usługi – audytorzy podatkowi, biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe, podmiotom wspierającym usługi płatnicze świadczone drogą elektroniczną, firmom świadczącym usługi hostingu, organom publicznym –na ich żądanie;
6) W związku z przetwarzaniem przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu danych osobowych,
a. przysługuje: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
b. nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
9) W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu realizacji pkt 3, podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową uwzględnienia w postepowaniu przetargowym.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 150106 - zmieszane odpady opakowaniowe, znajdujących się na Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rudzie, gm. Wieluń.
Odpady objęte niniejszym zamówieniem należy przetransportować (w przypadku gdy Wykonawca nie będzie miał możliwości transportować odpadu, to obowiązek ten przejmie Zamawiający, a oferta będzie się składała z ceny zagospodarowania oraz ceny transportu zgodnej z wyliczeniami zawartymi w formularzu ofertowym), a następnie zagospodarować w instalacjach, które posiadają decyzje zezwalające na przetwarzanie tych odpadów w procesie odzysku, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie oraz procesami odzysku wyszczególnionymi załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 181 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług określonych w ust. 5.1 SWZ, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe oraz w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W niniejszym postępowaniu kryterium oceny jest: 80% - „Cena”. 20% - „Gwarantowany przez Wykonawcę poziom masy odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wyrażonego w % względem masy odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe objętych umową. Minimalny poziom o którym mowa powyżej jaki Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania to 50% wagowo”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarantowany przez Wykonawcę poziom masy odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wyrażonego w % względem masy odebranych, przetransportowanych i zagospodarowanych odpadów 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe objętych umową. Minimalny poziom o którym mowa powyżej jaki Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania to 50% wagowo

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;

2) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

– Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” potwierdzający nadanie numeru w zakresie transportu odpadów o kodzie 15 01 06, zgodnie z art. 50 pkt 5b, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.) – w przypadku oferty z transportem po stronie Wykonawcy,

b) wpis do rejestru „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami” potwierdzający nadanie numeru, dotyczący zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 06, (zgodnie z art. 50 pkt 5b, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.), przy czym instalacja musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 06, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 ze zm.) lub pozwolenie, o którym mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz.2556 ze zm.) na wytwarzanie odpadów, uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 06.

3) posiadają zdolność ekonomiczną lub finansową niezbędną do realizacji zamówienia;
Zamawiający nie stawia warunku w zakresie posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia;

4) posiadają niezbędną zdolność techniczną lub zawodową umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy, Zamawiający stawia minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) udokumentowanie wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługi związanej z odbiorem oraz odzyskiem odpadów o kodzie wymienionym w niniejszej SWZ, w ilości równej 50 % ilości szacunkowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Niżej wymienione podmiotowe środki dowodowe Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego, nie należy ich składać wraz ofertą:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 108 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał:
Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - według wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja) lub spółki cywilne ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub każdy wspólnik spółki cywilnej.
W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego swoje zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych według - według wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ.
3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający będzie wymagał:
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Zamawiający zgodnie z art. 119 ustawy Pzp będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 29.8 pkt 1, pkt 2 oraz pkt.3.
5. Wykonawca, który sam spełnia warunki udziału w postępowaniu, a zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie będzie obowiązany składać podmiotowych środków dowodowych wymienionych w ust. 29.8 pkt 1 oraz pkt 2 i 3 dotyczących podwykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokumenty wymagane na posiadanie uprawień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

a) dokumentu potwierdzającego nadanie numeru BDO przez Urząd Marszałkowski – w zakresie transportu odpadów o kodzie 15 01 06 - w przypadku oferty z transportem po stronie Wykonawcy,
b) dokumentu potwierdzającego nadanie numeru BDO przez Urząd Marszałkowski – w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 06,
c) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 06, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699) lub pozwolenie, o którym mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022, poz.2556 ze zm.) na wytwarzanie odpadów, uwzględniające przetwarzanie odpadów o kodzie 15 01 06.

2) dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu opisanych w ust. 28.1 pkt 4a, 4b SWZ, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca ma niezbędne do wykonania doświadczenie jest – według wzoru określonego w Załączniku nr 11 do SWZ - Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 19.06.2023 r. do godz. 12:00 w wysokości: : 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilka następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
32.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

BANK PEKAO SA I o/WIELUŃ Nr konta 97 1240 3291 1111 0000 2922 4193
tytułem: Wadium w postępowaniu – ZP/3/2023.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcja) lub spółki cywilne, oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:
1) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) ustawowej zmiany stawki VAT: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług należących do przedmiotu zamówienia, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pkwielun.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.