eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w II półroczu 2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa, montaż oraz utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach pozostających w zarządzie Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie w II półroczu 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122680121

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Bernardyńska 24

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 143663100

1.4.8.) Numer faksu: +48 146883115

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: m.piwowarczyk@zdik.tarnow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdik.tarnow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253500

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00252977

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej niż 1 lipca 2023r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2023r.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający wymaga udzielenia:
a) min. 7 lat rękojmi za wady dla dostarczonych i zamontowanych tarcz znaków typu I-go oraz tabliczek z nazwami ulic , ogrodzeń segmentowych U-12a wypełnionych siatką, ogrodzeń łańcuchowych U-12b, stalowej bariery segmentowej typu „mini guard”, słupków blokujących U-12c i stylizowanych licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zapisu w ust. 17 pkt 8 SWZ (na potwierdzenie spełnienia powyższych wymagań, wykonawca składa w ofercie oświadczenie o czasie udzielonej rękojmi);
b) 10 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane tarcze znaków drogowych oraz tabliczki z nazwami ulicy wraz z łącznikami i elementami konstrukcyjno-montażowymi przewidywanymi do ich mocowania do konstrukcji wsporczych dla tarcz znaków typu II-go od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
c) 3 lat rękojmi na na dostarczone i zamontowane słupki przeszkodowe U-5a, słupki znaków drogowych Ø60 mm, słupki o profilu 60x60x2 mm od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
d) 5 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane lustra drogowe poliwęglanowe U-18a i U-18b, ogrodzenia segmentowe z wypełnieniem z płyt przezroczystych, i słupki U-1a od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
e) 10 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane konstrukcje kratowe, bariery chodnikowe proste, balustrady U-11a, drogowej bariery skrajnej przekładkowej U-14a, barieroporęczy U-11b oraz gniazda wielokrotnego użytku do montażu słupków od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
f) 2 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane elementy progów uwalniających listwowych U-16d, płytowych z przejściem U-
16b, wyspowych U-16, azyle dla pieszych i separatory ruchu U-25a i U-25b oraz na powłokę antykorozyjną na elementach oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4.Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "SWZ", należy przez to rozumieć Specyfikację warunków zamówienia.
5. Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt mała liczba znaków możliwych do wpisania) – w ogłoszeniu zostały zawarte odniesienia do treści SWZ zamieszczonej na stronie: (https://miniportal.uzp.gov.pl), na której znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej dalej Specustawą, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 Specustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Pzp. Na podstawie art. 7 ust. 1 Specustawy, z postępowania wyklucza się wykonawców wymienionych w ust. 15 pkt 16 SWZ.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 Specustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Po zmianie:
1.Wymagany termin wykonania zamówienia: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym świadczenie usług rozpocznie się nie wcześniej niż 1 lipca 2023r., a zakończy nie później niż 31 grudnia 2023r.
2.Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego.
3.Zamawiający wymaga udzielenia:
a) min. 7 lat rękojmi za wady dla dostarczonych i zamontowanych tarcz znaków typu I-go oraz tabliczek z nazwami ulic , ogrodzeń segmentowych U-12a wypełnionych siatką, ogrodzeń łańcuchowych U-12b, stalowej bariery segmentowej typu „mini guard”, słupków blokujących U-12c i stylizowanych licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem zapisu w ust. 17 pkt 8 SWZ ;
b)10 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane tarcze znaków drogowych oraz tabliczki z nazwami ulicy wraz z łącznikami i elementami konstrukcyjno-montażowymi przewidywanymi do ich mocowania do konstrukcji wsporczych dla tarcz znaków typu II-go od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
c)3 lat rękojmi na na dostarczone i zamontowane słupki przeszkodowe U-5a, słupki znaków drogowych Ø60 mm, słupki o profilu 60x60x2 mm od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
d)5 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane lustra drogowe poliwęglanowe U-18a i U-18b, ogrodzenia segmentowe z wypełnieniem z płyt przezroczystych, i słupki U-1a od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
e)10 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane konstrukcje kratowe, bariery chodnikowe proste, balustrady U-11a, drogowej bariery skrajnej przekładkowej U-14a, barieroporęczy U-11b oraz gniazda wielokrotnego użytku do montażu słupków od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
f)2 lat rękojmi na dostarczone i zamontowane elementy progów uwalniających listwowych U-16d, płytowych z przejściem U-
16b, wyspowych U-16, azyle dla pieszych i separatory ruchu U-25a i U-25b oraz na powłokę antykorozyjną na elementach oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4.Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "SWZ", należy przez to rozumieć Specyfikację warunków zamówienia.
5.Ilekroć w ogłoszeniu użyto skrótu "Pzp", należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych.
6.Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na techniczny brak możliwości wskazania w treści ogłoszenia wszystkich informacji na temat zamówienia (zbyt mała liczba znaków możliwych do wpisania) – w ogłoszeniu zostały zawarte odniesienia do treści SWZ zamieszczonej na stronie: (https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b6c755cd-0383-11ee-9355-06954b8c6cb9), na której znajduje się komplet niezbędnych informacji w tym przedmiocie.
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) – zwanej dalej ustawą sankcyjną, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 Specustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Pzp. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, z postępowania wyklucza się wykonawców określonych w ust. 15 pkt 16 SWZ.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.