eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głowno › "Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Głowno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Młynarska 15

1.5.2.) Miejscowość: Głowno

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajaniak@glowno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.glowno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9f47448-06a5-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00526773/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z oodwodnieniem na terenie miasta Głowna

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://glowno.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://glowno.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://glowno.ezamawiajacy.pl/
2. Instrukcja korzystania z Platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz stanowi załącznik nr 13 do SWZ.
3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu.
4. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Miasta Głowno https://glowno.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl,
2. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) rejestracja Wykonawcy może potrwać maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
4. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.

Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2. Komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa wspierana przez producenta MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
4. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, pdf, doc, xls, docx, zip, 7z, tar, gz, xml, XAdES.
6. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
7. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
9. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gmina Miasta Głowno tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Głowno reprezentowana przez Burmistrza Głowna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Głownie przy ul. Młynarskiej 15, 95-015 Głowno. Z administratorem można się skontaktować listownie na adres podany powyżej, przez e-mail: sekretariat@glowno.pl oraz telefonicznie: 42 719 11 51.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiającego/ jest Pani/Pani /imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, telefon/ jest Pani Magdalena Kuszmider, e-mail: inspektor@glowno.pl tel.. 607-770-718.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa infrastruktury drogowej wraz z odwodnieniem na terenie miasta Głowna” Znak sprawy RI.271.25.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.
4) Obiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody opadowe i roztopowe z terenu ulic Zakopiańskiej, Kolejowej w Głownie, projektowanym wylotem brzegowym do rzeki Mrożycy . Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ew. 73, 97/14, 101/1, 274/6 w obrębie ew. 0007 Głowno 7 w jednostce ewidencyjnej 102001_1 miasto Głowno. Zakres zamówienia obejmuje budowę kanału głównego do rzeki oraz kanałów bocznych do wpustów ściekowych. Projektowane długości sieci kanalizacji deszczowej: PVC SN8 śr. 600 mm – L = 342,0 m, PVC SN8 śr. 200 mm – L = 100,4 m. Łącznie L =442,4 m. Odbiornikiem wód deszczowych i roztopowych jest rzeka Mrożyca. Zakres robót budowlanych obejmuje:
- wytyczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie,
- usunięcie lub zabezpieczenie przeszkód terenowych, drzewa, pkt. geodezyjnego,
- wykonanie wykopów,
- ułożenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach ,
- wykonanie uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej, osadnika, separatora, studni rewizyjnych, wpustów ściekowych,
- budowie wylotu brzegowego z umocnieniem dna i skarpy ,
- wzmocnienie podstawy budowli rurami stalowymi,
- ubezpieczenie skarpy brzegu narzutem kamiennym w płotkach ,
- zasypanie , wyrównanie i obsianie trawą terenu,
- likwidację istniejących wylotów oraz kanalizacji deszczowej,
- odtworzenie nawierzchni na szerokości wykopów

2) Remont ul. Zakopiańskiej w Głownie
Na drodze gminnej Nr 120568 E (ul. Zakopiańska) zaprojektowano jezdnię bitumiczną tak, jak w stanie istniejącym o szerokości zmiennej od ok. 7,00 m do ok. 7,45 m.
Przed ułożeniem nakładki asfaltowej należy sfrezować istniejącą nawierzchnię na średnią grubość ok. 8 cm z równoczesnym nadaniem spadków poprzecznych 2 %. Ponadto planuje się wymianę zniszczonych krawężników 15 x 30 cm wzdłuż remontowanej nawierzchni wraz z remontem istniejących nawierzchni chodników i zjazdów wraz z podbudową. Należy obustronnie wymienić istniejącą nawierzchnię chodnika i zjazdów z zachowaniem istniejących szerokości chodnika tj. od ok. 1,5 m do ok. 3,00 m. Na remontowanym chodniku nadano spadek poprzeczny wynoszący 2 % w kierunku jezdni. Chodnik bezpośrednio przy jezdni ograniczono krawężnikiem betonowym 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesionym o 10-12 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. W okolicy przejść dla pieszych wyniesiono krawężnik o 2 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Na włączeniu zjazdów
indywidualnych do jezdni zaprojektowano skosy w stosunku n : m, gdzie n = m = 1,50 m, w formie zmiany rodzaju nawierzchni a krawężnik od strony jezdni wyniesiono o 3-4 cm w stosunku do nawierzchni jezdni. Na zjazdach zaprojektowano spadki podłużne wynoszące 0,5 – 5,0 %w kierunku jezdni. Po zewnętrznej stronie chodnika i zjazdów oraz w miejscu gdzie chodnik oddzielony jest od jezdni należy wykonać obrzeża betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, wyniesione o 0 cm w stosunku do nawierzchni chodnika i zjazdów.
Remontowany chodnik oraz zjazdy należy dostosować wysokościowo do przyległych budynków, ogrodzeń, bram wjazdowych, dojść do furtek, zjazdów oraz terenu przyległego. Dodatkowo w ramach zadania należy wyregulować urządzenia obce w odniesieniu do nowej niwelety drogi. Żadne roboty nie będą wykonywane w odległości mniejszej niż 20 m od granicy obszaru kolejowego.
Łączna długość remontowanej drogi wynosi ok. 265,00 mb.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rataja, na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada.
W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie kanału sanitarnego od studni S48 w ul. 11 Listopada, do studni S-50 w ul. Rataja oraz przyłącza (sięgacze) ks 76 i ks 78. Nie należy wyceniać budowy przyłącza ks 77, gdyż posesja została wcześniej podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej. Należy wycenić rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na skrzyżowaniu z ul. 11 Listopada, w celu wykonania włączenia kanału do studni S-48 oraz kanalizacji deszczowej do studni D-86 oraz ponowne ułożenie rozebranej nawierzchni (roboty te nie są zawarte w załączonym przedmiarze).

4) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Rataja, na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada.
W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie kanału deszczowego od studni D86 w ul. 11 Listopada, do studni D-88 w ul. Rataja oraz wpustów K 94 i K 95.

5) Budowa ul. Polnej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej.
W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 200 mb, wraz ze zjazdami do posesji oraz jednostronnego chodnika o szerokości 2m. Zjazdy do posesji i chodnik wykonać należy z kostki brukowej betonowej typu Behaton. Kolor zjazdów – czerwony, kolor chodnika – szary.
Uwaga: przy wycenie oferty nie należy wyceniać wykonania zjazdów oznaczonych w dokumentacji projektowej jako Zjazdy nr 5 i 6, gdyż zostały wcześniej zrealizowane.

6) Budowa ul. Hubala
W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie drogi o długości ok. 130m i szer. 3,00m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz ze zjazdami do posesji. Nawierzchnie wykonać należy z kostki brukowej betonowej typu Behaton. Kolor zjazdów – czerwony, kolor nawierzchni jezdni – szary.


7) Budowa ul. M. Skłodowskiej – Curie.
W zakresie zamówienia znajduje się wykonanie ciągu pieszojezdnego o długości 117 mb i szer 5 mb o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz ze zjazdami do posesji. Nawierzchnie wykonać należy z kostki brukowej betonowej typu Behaton. Kolor zjazdów – czerwony, kolor nawierzchni jezdni – szary.
Planowaną przebudowę sieci teletechnicznej wykona Inwestor przed planowanym w Harmonogramie, rozpoczęciem robót przez Wykonawcę.

8) Budowa nawierzchni ul. Rataja na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. 11 Listopada – w zakresie zamówienia znajduje się wykonanie drogi o szer. 5 m. i dł. 90 m. o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz ze zjazdami do posesji,. Kolor zjazdów – czerwony, kolor nawierzchni jezdni – szary.

CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie odprowadzania wody burzowej
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny, gdzie 1%=1pkt:

Lp. Nazwa kryterium Waga % (maksymalna liczba punktów)
1 Cena oferty brutto (C), zwana też „Ceną” 60% (60 pkt)
2 Okres gwarancji (G) 40% (40 pkt)

3. Sposób oceny w ramach kryteriów oceny ofert
1) Sposób oceny w kryterium „Cena” (C), w kryterium Cena: punkty zostaną przyznane wg. następującego wzoru:

C = Cmin/Co x 100 x 60%, gdzie:

C – ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Cena”
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena brutto oferty badanej
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium „Cena”

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Cena” obliczona zostanie ustalona przez podzielenie najniższej ceny brutto ze złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 60%.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryterium „Cena” otrzyma 60 punktów.

2) Sposób oceny w kryterium „Okres gwarancji” (G)

W kryterium „Okres gwarancji”, Zamawiający dokona oceny na podstawie deklaracji Wykonawcy, dotyczącej okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, złożonej w wypełnionym „Formularzu oferty”.
Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata od daty odbioru końcowego.
Maksymalny okres gwarancji za jaki Zamawiający przyzna punkty, korzystając ze wzoru dla kryterium wynosi 6 lat. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 6 lat, ocenie będzie podlegał okres 6 lat.
W kryterium „Okres gwarancji” do obliczenia oceny punktowej, zostanie zastosowany następujący wzór:

G=Go/Gn x 100 x 40%, gdzie:

G - ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”,
Go - „Okres gwarancji” w ofercie badanej,
Gn - najdłuższy „Okres gwarancji” wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
100 wskaźnik stały,
40% - procentowe znaczenie kryterium „Okres gwarancji”.

W ofercie długość okresu gwarancji należy podać w latach.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „Okres gwarancji” obliczona zostanie przez podzielenie okresu gwarancji ocenianej oferty przez okres gwarancji najdłuższy w złożonych ofertach i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 40%.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz SWZ i otrzyma największą łączną liczbę punktów ze wszystkich kryteriów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwaarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa tego warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa tego warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunek dotyczący niezbędnego doświadczenia:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
- co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej, w tym jedna o długości co najmniej 250 mb i
- co najmniej dwie roboty budowalne polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie drogi, wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, w tym jedna o powierzchni co najmniej 1500 m2 i
- co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy dróg lub placów lub parkingów, w zakresie których znajdowało się wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej lub bruku, w tym jedna o powierzchni co najmniej 400 m2.

Uwagi:
- W przypadku gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu/umowy większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien wyodrębnić i podać wartość robót, o których mowa powyżej.
- Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien zawierać roboty, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli bezpośrednio nie uczestniczył w wykonaniu robót, które wykazuje jako własne doświadczenie. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w tym zakresie oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
- Zamawiający dopuszcza wykazanie wykonania wielu robót w ramach jednego kontraktu.


b) warunek dotyczący zdolności zawodowej
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważnymi i
- dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, lub równoważnymi.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania jednej osoby posiadającej obydwa ww. uprawnienia.
Uwagi:
1. Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 334).
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Zamawiający od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej będzie żądał na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych:
a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;
b. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, jeżeli została zawarta.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 UOBN, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z Rozdziałem XIV ust. 1 pkt. 4 SWZ.
5. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale XIV ust. 1 pkt. 4) SWZ, Wykonawcy składają oświadczenia i dokumenty określone w Rozdziale XVII SWZ w sposób i trybie tam określonym.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ).
7. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 454 ust. 2 ustawy zamawiający zastrzega sobie możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w tym:
1. Zmiana wynagrodzenia (nie dotyczy waloryzacji wynagrodzenia, która uregulowana jest w § 15).
1) Zmiana dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
2) W przypadku, gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3) W przypadku, gdy wartość nie przekracza progów unijnych i gdy wartość zmiany nie przekracza 15% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
4) W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, czyli takich, które ujęte były w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga sposób ich wykonania, rodzaj zastosowanych materiałów czy rozwiązań technicznych.
5) Rozliczenie robót dodatkowych i zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu ofertowego, w tym czynników cenotwórczych zawartych w kosztorysie ofertowym. Brakujące ceny czynników cenotwórczych zostaną przyjęte w kolejności: przez analogię, z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.
6) W sytuacjach, o których mowa w ppkt 1-5 podstawą dokonania zmiany jest sporządzenie protokołu uzasadniającego konieczność wprowadzonych zmian, akceptacja przez zamawiającego kosztorysu wykonania dodatkowych lub zamiennych robót budowlanych i zawarcie stosownego aneksu do umowy.
7) W przypadku zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego
8) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy
9) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
10) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowni-czych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 46)
11) Zmiany o których mowa w pkt 7-10) mogą mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
12) W przypadkach, o których mowa w pkt 7-10 Wykonawca występuje do Za-mawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przedstawiając pisemne uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia. Jeżeli w wyniku analizy wniosku Zamawiający zaakceptuje uzasadnienie Wykonawcy, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia ze skutkiem na dzień wystąpienia zmian, o których mowa w pkt 7-10.
2. Zmiana terminu wykonania umowy:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo przedłużenia ...
(Pełny tekst znajduje się w dokumentacji zamówienia - wzór umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://glowno.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.