eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › "PROMOCJA DĄBROWY GÓRNICZEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ KONCERTU ROCKOWEGO, PLENEROWEGO, O NAZWIE ROCK POGORIA NA PARKINGU PLAŻY PRZY POGORII III"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„PROMOCJA DĄBROWY GÓRNICZEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ KONCERTU ROCKOWEGO, PLENEROWEGO, O NAZWIE ROCK POGORIA NA PARKINGU PLAŻY PRZY POGORII III“

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa Górnicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255312

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Graniczna 21

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mnierychly@dg.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/5823

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„PROMOCJA DĄBROWY GÓRNICZEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ KONCERTU ROCKOWEGO, PLENEROWEGO, O NAZWIE ROCK POGORIA NA PARKINGU PLAŻY PRZY POGORII III“

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7e7ddd94-0504-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00028845/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 PROMOCJA DĄBROWY GÓRNICZEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ KONCERTU ROCKOWEGO, PLENEROWEGO, O NAZWIE ROCK POGORIA NA PARKINGU PLAŻY PRZY POGORII III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej wskazanej w rozdziale I sekcja 1.
2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach merytorycznych przetargu jest Pani Monika Nierychły Główny Specjalista Wydziału Marki Miasta.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania przekazania przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz
innych oświadczeń i dokumentów przy ich użyciu zostały opisane poniżej:
2) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do
możliwości złożenia, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację
z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
3) Wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy.
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
− Edge
− Google Chrome
− Mozilla Firefox
− Opera
b) Pozostałe wymagania techniczne:
- dostęp do sieci internet;
- obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax;
- włączona obsługa JavaScript;
- zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s;
- zainstalowany Acrobat Reader;
- zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
c) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
- Microsoft Edge
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
d) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
1. Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
2. Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
3. Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. (dawniej: Unizeto Technologies SA.)
4. Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
4) Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach
danych określonych na podstawie §2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). Równocześnie
Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: .pdf.
5) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
wpływu na Platformę, a nie datę wykonanie danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.
6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB, (...)
Kontynuacja zapisów w Rozdziale VII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w
Dąbrowie Górniczej, przy ul. Granicznej 21, tel.: (32) 295 67 00, e-mail: um@dg.pl;
2) Administrator wyznaczył w Urzędzie Miejskim Inspektora Ochrony Danych Pana Rafała Stańko, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a) pod adresem poczty elektronicznej iodo@dg.pl,
b) pisemnie na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie pod nr tel. (32) 295 68 25.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011
nr 14, poz. 67 z późn. zm.) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień
publicznych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)
Ciąg dalszy poniżej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie
zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5. ,,Polityka praw i wolności” obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej zakłada prawo do: dostępu do treści swoich
danych i ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na
przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.WMM.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Organizator zobowiązany będzie do kompleksowego przygotowania i promocji imprezy masowej na min. 6 tysięcy uczestników o nazwie „Rock Pogoria”, zwanej dalej „Wydarzeniem” lub „Imprezą masową”.
2. Impreza masowa będzie miała charakter rockowy.
3. Wydarzenie odbędzie się na parkingu przy molo, przy akwenie wodnym Pogoria III (administrowanym przez Centrum Sportów i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej) w terminie 02.09.2023 r. Koncerty odbędą się w przedziale czasowym 16:00 – 23:00. Organizator zobowiązuje się dopilnować, by każdy zespół muzyczny grający podczas Wydarzenia występował przynajmniej 60 minut.
4. Powierzchnia parkingu dostępna będzie w dniach: 31.08.2023 – 03.09.2023 r., w godzinach od 15:00 w dniu 31.08.2023 r. do godziny 18:00 w dniu 03.09.2023 r. Mapa terenu, na którym ma odbyć się impreza masowa stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
5. Organizator w ramach kompleksowego przygotowania i realizacji Wydarzenia zobligowany będzie do:
a) Zapewnienia obsady artystycznej wydarzenia, na którą złożą się min. trzech wykonawców rockowych (solista lub zespół) tj.:
- „gwiazda wieczoru” i minimum dwóch wykonawców towarzyszących.
Gwiazda wieczoru – wykonawca „obecny na scenie”, co najmniej od 20 lat, grający muzykę rockową, należący do grona czołowych gwiazd polskiego rocka, który wydał minimum 7 płyt studyjnych, był laureatem co najmniej 2 nagród muzycznych przyznawanych przez media lub instytucje o zasięgu co najmniej ogólnopolskim i który wystąpił na głównej scenie na co najmniej 5 festiwalach muzycznych;
Drugi wykonawca – wykonawca „obecny na scenie”, co najmniej od 10 lat, grający muzykę rockową, który wydał minimum 5 płyt studyjnych i wystąpił na głównej scenie na co najmniej 3 festiwalach muzycznych;
Lokalny wykonawca - wykonawca „obecny na scenie”, co najmniej od 5 lat i który wystąpił na co najmniej 3 festiwalach muzycznych.
b) Ustalenia scenariusza i kompleksowego przeprowadzenia imprezy masowej zgodnie z tym scenariuszem.
c) Zawarcia umów koncertowych z ww. zespołami występującymi w toku imprezy masowej oraz zapłaty wszelkich należności z tego tytułu (w tym należności z tytułu zakwaterowania artystów).
d) Ustawienia sceny o wymiarach min. 10 x 12 m wraz z zapleczem technicznym, garderobami, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, zadaszonej, osłoniętej z boku i tyłu, materiałem chroniącym przed warunkami atmosferycznymi, w czasie umożliwiającym sprawne przeprowadzenie prób akustycznych i koncertów. Pod pojęciem sceny rozumie się również zapewnienie reżyserki zawierającej stół monitorowy wraz z realizatorem.
e) Kompleksowej organizacji i wyposażenia niezbędnej dla zespołów tzw. strefy backstage oraz organizacji cateringu w tej strefie.
f) Zapewnienia zaplecza technicznego do sprawnej obsługi imprezy masowej, tj. garderób dla artystów oraz pozostałych występujących osób (zgodnie z zawartymi umowami), namiotu sztabu organizacyjnego (o wymiarach min. 3x3 m) wraz z osobami do obsługi (m.in. wydawanie akredytacji dla dziennikarzy, identyfikatorów etc.). Wszystkie namioty powinny być wyposażone w stoły oraz ławki i krzesła.
g) Zagwarantowania należytego zabezpieczenia technicznego, sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, który spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa używania, organizacji imprezy masowej oraz zgodnego z riderami technicznym artystów i innych występujących osób.
h) Zapewnienia pełnej obsługi technicznej, nagłośnienia i oświetlenia w czasie trwania całej imprezy, a także zapewnienia osoby kierownika sceny, dbającego o sprawny przebieg imprezy według ustalonego scenariusza. Kierownik sceny będzie również odpowiedzialny za ustalenie z artystami i innymi występującymi osobami czasu trwania wszelkich prób akustycznych i technicznych, które muszą zakończyć się przed rozpoczęciem imprezy. Kierownik sceny musi posiadać min. 10 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika sceny, prowadził min. 10 imprez masowych, z czego co najmniej jedną dla min. 3 tys. osób o charakterze promującym miasto z udziałem wykonawców rockowych.
i) Zapewnienia identyfikatorów bądź opasek do oznaczenia osób uprawnionych do przebywania w obrębie sceny (otoczonej barierkami/płotkami zaporowymi). Identyfikatory/opaski muszą być różne dla: artystów, obsługi technicznej, Zleceniodawcy, gości, dziennikarzy / fotoreporterów etc.
j) Zapewnienia agregatu prądotwórczego (z paliwem) umożliwiającym niezależną obsługę energetyczną imprezy, przez cały czas jej trwania oraz osób posiadających uprawnienia potwierdzone świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
k) Zapewnienia konferansjera, który posiada doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju wydarzeń artystycznych. Konferansjer znany z TV lub Radia (o przynajmniej regionalnym zasięgu). Oprócz zapowiadania kolejnych punktów scenariusza imprezy, konferansjer będzie prowadził konkursy dla publiczności, animował publiczność do zabawy, jak również będzie zobowiązany do odczytania listy sponsorów oraz komunikatów przygotowanych przez Zleceniodawcę.
l) Kompleksowej obsługi artystów i innych osób występujących w toku imprezy.
m) Zapłaty tantiem autorskich, za pośrednictwem wybranej przez siebie, terytorialnie właściwej organizacji zbiorowego zarządzania majątkowymi prawami autorskimi i pokrewnymi.
n) Kompleksowej ochrony i zabezpieczenia medycznego imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.08.2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne; Regulaminu organizacji imprez; Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej.
o) Ubezpieczenia imprezy masowej - z sumą ubezpieczenia co najmniej 1. 000. 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) i przedłożenia polisy ubezpieczeniowej.
p) Zapewnienia kabin TOI TOI z dostępem do umywalek dla artystów i uczestników imprezy masowej. Zapewnienie płotków wygradzających adekwatnych do skali imprezy.
r) Pozyskanie wszelkich niezbędnych zgód wynikających z organizacji imprezy masowej zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz zatwierdzenia tymczasowej zmiany organizacji ruchu niezbędnej do przeprowadzenia Wydarzenia;
s) Po zakończeniu imprezy masowej niezwłoczne zdemontowanie obiektów towarzyszących, nagłośnienia i oświetlenia oraz uprzątnięcie terenu imprezy masowej z zanieczyszczeń pozostałych po imprezie.
3. Kompleksowa promocja imprezy masowej będzie zakładać:
a. Organizator pozyska patronat medialny imprezy przez stację radiową o profilu rockowym.
Wymagane: min. 100 tys. słuchaczy – zasięg dzienny; (SMG/KRC Radio Track; fala X 2022 - III 2023; grupa wiekowa: 15+).
W ramach świadczeń patronackich:
- produkcja reklamy oraz emisja min. 100 (30”) spotów radiowych promujących wydarzenie.
- publikacja artykułu sponsorowanego promującego wydarzenie na stronie radia .
b. produkcja spotu reklamowego oraz wykupienie min 100(30”) spotów radiowych w lokalnej stacji radiowej. Spoty emitowane w „prime time”
Wymagane: stacja radiowa nadająca na obszarze Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, pow. Będziński , zajmująca wg badań słuchalności miejsce 1-3 na tym obszarze nadawania.
(SMG/KRC Radio Track: zasięg dzienny; fala X 2022 – III 2023; Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, pow. Będziński: grupa wiekowa: 15+).
c. publikacja artykułu sponsorowanego na ogólnopolskim serwisie internetowym
Artykuł sponsorowany promowany postem na FB – gwarantowany zasięg ok. 0,5 mln
(Wymagane: serwis o min. liczba odsłon - kwiecień 2023 – 30 mln).
d. publikacja artykułu sponsorowanego na lokalnym serwisie informacyjnym.
Artykuł sponsorowany promowany postem na FB – gwarantowany zasięg min. 10 tys.
(Wymagane: serwis o min. liczba odsłon kwiecień 2023 - 3 mln).
e. wykupienie min. 5 ogłoszeń (min. 6 modułowych) promujących wydarzenie w prasie lokalnej o zasięgu na woj. śląskie ; strony redakcyjne.
(Wymagane : wskaźnik CCS powyżej 100 tys.; dane: PBC, realizacja: Kantar Polska, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, X 2022- III 2023, woj. śląskie, 15+).
f) Działania promocyjne dodatkowe – zawarte w złożonej ofercie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-02 do 2023-09-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Właściwości wykonawców rockowych

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika sceny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe działania promocyjne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone
1.2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości 1.000.000,00 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

4.zdolności technicznej lub zawodowej – Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie:

4.1. Wykazanie przez Wykonawcę, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób należyty co najmniej 5 usług w zakresie przeprowadzenia imprez masowych o charakterze promocyjnym dla min. 3 tys. osób, o wartości brutto minimum 200 000 PLN każda. Z czego co najmniej jedna o charakterze promującym miasto z udziałem wykonawców rockowych.
4.2. Dysponowanie przez Wykonawcę osobami skierowanymi do realizacji zamówienia tj.:
kierownik sceny posiadający min. 10 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika sceny, który prowadził min. 10 imprez masowych z czego co najmniej jedna dla min. 3 tys. osób o charakterze promującym miasto z udziałem wykonawców rockowych.

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA
2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
- Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale IV sekcja 2 ust. 2.1 SWZ. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
1. wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2. podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy
- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1. postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
2. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
2) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenie tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
- Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
- Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego powyżej przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany do umowy
1.Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1.1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
1.1.1. Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
1.1.2. Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa krajowego jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy i konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie.
1.2. W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności:
1.2.1. Zmiany podwykonawców, podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.
1.2.2. Zmiany wykonawców rockowych na skutek wystąpienia siły wyższej pod warunkiem, że wykonawca rockowy zastępujący spełni warunki i kryteria w stopniu nie gorszym niż wykonawca rockowy pierwotny
1.2.3. Zmiany kierownika sceny na skutek wystąpienia siły wyższej pod warunkiem, że kierownik sceny zastępujący spełni warunki i kryteria w stopniu nie gorszym niż kierownik sceny pierwotny
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmian, o których mowa w ust. 1.2.2. niniejszego paragrafu, nie później niż 10 dni roboczych przed planowaną zmianą.
3. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 455 ustawy Pzp.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
5. Zmiana musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół podpisany przez obie strony.
6. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
8. Gdy Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmian umowy, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

II. Uszczegółowienie sekcji IV ogłoszenia, pkt 4.3.) -Kryteria oceny ofert:
(zgodnie z zapisem Rozdziału XI SWZ):
1.2. Właściwości zespołów
W ramach kryterium „Właściwości wykonawców rockowych” punktacja zostanie przyznana następująco:

1.2.1. Właściwości czołowego wykonawcy rockowego „gwiazdy wieczoru”

1.2.1.1. Doświadczenie „obecność na scenie”:
30 lat lub więcej – 6 pkt.
Pomiędzy 21 a 29 lat – 3 pkt.
20 lat – 0 pkt.

1.2.1.2. Ilość wydanych płyt studyjnych
10 płyt lub więcej – 3 pkt.
9 – 2 pkt.
8 – 1 pkt
7 - 0 pkt.

1.2.1.3. Ilość nagród muzycznych przyznawanych przez media lub instytucje o zasięgu co najmniej ogólnopolskim
5 nagród lub więcej – 6 pkt.
4 nagrody – 4 pkt.
3 nagrody – 2 pkt.
2 nagrody – 0 pkt.

1.2.1.4. Ilość festiwali muzycznych w których „gwiazda wieczoru” brała udział na głównej scenie:
7 festiwali lub więcej - 2 pkt.
6 festiwali – 1 pkt
5 festiwali - 0 pkt.

1.2.2. Właściwości 2 wykonawcy rockowego

1.2.2.1. Doświadczenie „obecność na scenie”:
20 lat lub więcej – 4 pkt.
Pomiędzy 10 a 19 lat – 2 pkt.
10 lat – 0 pkt.

1.2.2.2. Ilość wydanych płyt studyjnych
8 płyt lub więcej – 3 pkt.
7 płyt – 2 pkt.
6 płyt – 1 pkt
5 płyt - 0 pkt.

1.2.2.3. Ilość festiwali muzycznych w których wykonawca rockowy brał udział na głównej scenie:
5 festiwali lub więcej – 2 pkt.
4 festiwale – 1 pkt
3 festiwale – 0 pkt.

1.2.3. Właściwości lokalnego wykonawcy rockowego

1.2.3.1. Doświadczenie „obecność na scenie”:
10 lat lub więcej – 2 pkt.
Pomiędzy 5 a 9 lat – 1 pkt
5 lat – 0 pkt.

1.2.3.2. Ilość festiwali muzycznych w których wykonawca rockowy brał udział:
5 festiwali lub więcej – 2 pkt.
4 festiwale – 1 pkt
3 festiwale – 0 pkt.

1.3. Doświadczenie Kierownika sceny (D)
W ramach przedmiotowego kryterium Wykonawca otrzyma ilość punktów zgodną z informacjami podanymi w załączniku nr 1a do SWZ zgodnie z poniższymi zasadami:
Za każdą imprezę masową w której osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika sceny pełniła tę funkcję w imprezie masowej ponad 10 imprez, które są wymagane dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca otrzyma 2 punkty. W załączniku nr 1a należy podać wyłącznie te imprezy, które nie zostaną wymienione w ramach doświadczenia kierownika sceny w Wykazie osób – załącznik nr 4 do SWZ, zatem imprezy wymienione w załączniku 1a, są jedenastą i następnymi, ponad te, które zostaną podane w złączniku nr 4 do SWZ. Maksymalnie w ramach kryterium Wykonawca może otrzymać 20 pkt.

1.4. Dodatkowe działania promocyjne (P) - (60%)

Punktacja zostanie przydzielona w następujący sposób:

1.4.1. Za zadeklarowanie minimum 1 kilkugodzinnej animacji polegającej na zaangażowaniu publiczności, już zgromadzonej na terenie imprezy masowej lub terenie przyległym, poprzez aktywności sportowe i rozmowy z uczestnikami – 2 pkt
1.4.2. Za zadeklarowanie obecności na Imprezie minimum 1 dziennikarza stacji radiowej, w której promowany jest koncert przez minimum 2 godziny – 2 pkt
1.4.3. Za zadeklarowanie minimum 1 konkursu z lokalnymi gwiazdami radiowymi bądź telewizyjnymi z losowaniem nagród okolicznościowych wśród widowni minimum raz w trakcie trwania Imprezy (przez nagrody okolicznościowe Zamawiający rozumie minimum 5 nagród głównych o wartości minimum 1000 zł każda oraz gadżety reklamowe typu koszulki, smycze, kubki itp. w ilości min. 100 sztuk) – 6 pkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium „Dodatkowe działania promocyjne” to 10 pkt.
Brak deklaracji w zakresie „Dodatkowych działań promocyjnych” spowoduje przyznanie ofercie „0” punktów w ww. kryterium.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.