eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B wraz z dodatkowymi wymaganiami dla uczestników projektu "Aktywni górą!" (Małopolska WK)Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B
wraz z dodatkowymi wymaganiami
dla uczestników projektu „Aktywni górą!” (Małopolska WK)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007001280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tamka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-349

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kgohp@ohp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ohp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6772026296

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. Słowackiego 44

1.11.4.) Miejscowość: Kraków

1.11.5.) Kod pocztowy: 30-018

1.11.6.) Województwo: małopolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.11.9.) Numer telefonu: 126330706

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: malopolska@ohp.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.malopolska.ohp.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B
wraz z dodatkowymi wymaganiami
dla uczestników projektu „Aktywni górą!” (Małopolska WK)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d65ff504-06a4-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00162508/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Kursy prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu pt. "Aktywni górą!" (POWER 2014-2020)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Aktywni górą!”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d65ff504-06a4-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy eZamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Korzystanie z Platformy
eZamówienia jest nieodpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
p. Mieczysława Krupiczkę – Dyrektor Biura/Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Przewodniczący Komisji Przetargowej
p. Katarzyna Hyrycz – st. spec. ds. zamówień publicznych
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie
eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania konta, zasady i warunki korzystania z Platformy eZamówienia określa
regulamin dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu, oraz informacje zamieszczone w
zakładce „Centrum Pomocy” – zawierające interaktywne instrukcje.
5. Przeglądanie dokumentów zamówienia nie wymaga rejestracji ani logowania – dostępne jest dla wszystkich zainteresowanych.
6. Cała komunikacja w postępowaniu (wnioski o wyjaśnienia SWZ, inne informacji, odpowiedzi na wezwania Zamawiającego)
odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy eZamówienia. Wysyłanie wiadomości e-mail jest dopuszczalne wyłącznie w
sytuacji awarii Platformy eZamówienia (jednak nie dotyczy to składania ofert).
7. Sposób komunikacji opisuje instrukcja:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 Mb (wielkość dotyczy plików
przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). 9. W przypadku problemów technicznych i awarii można skorzystać ze wsparcia technicznego przez formularz udostępniony na stronie Platformy w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywny
95/460WE (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy,
ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa
e-mail: kgohp@ohp.pl
tel. (+ 48) 22 578 47 01
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Głównej Ochotniczych Hufców Pracy – adres poczty elektronicznej:
iodkg@ohp.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa przeprowadzenia kursu
prawa jazdy kat. B wraz z dodatkowymi wymaganiami dla uczestników projektu „Aktywni górą!”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Komendanta Głównego OHP będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych.
6. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat licząc od pierwszego stycznia roku następnego, po roku w którym
zakończono sprawę.
7. Stosowanie do art. 22 RODO Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opierać się będzie wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
8. Posiada Pan/Pani :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Panu/Pani:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Jeżeli Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy uzna to za konieczne, ma prawo żądać udokumentowania przekazanych
informacji, jak również weryfikować je w oparciu o informacje ze źródeł otwartych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MWK.DB.271.ZP9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6-6 Hufiec Pracy w Proszowicach,
ul. Krakowska 11, 32-100 Proszowice
- 1 osoba

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto najniższej oferty
C = -------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach,
ul. Kochanowskiego 3, 34-100 Wadowice
- 1 osoba

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto najniższej oferty
C = -------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6-17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu,
ul. Dąbrowskiego 15, 32-600 Oświęcim
- 1 osoba

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto najniższej oferty
C = -------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6-18 Hufiec Pracy w Kętach,
ul. Sobieskiego 16A, 32-650 Kęty
- 2 osoby

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto najniższej oferty
C = -------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6-32 Hufiec Pracy w Limanowej,
ul. Jana Pawła II 19, 34-600 Limanowa
-1 osoba

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto najniższej oferty
C = -------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

6-4 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Trzebini,
ul. Lipcowa 50, 32-540 Trzebinia
- 2 osoby

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411000-8 - Usługi szkół jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: cena brutto najniższej oferty
C = -------------------------------------------- x 100 pkt = liczba punktów badanej oferty
cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:

1.1. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie:
a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
b) sytuacji finansowej lub ekonomicznej.
1.2. W zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga:
a) aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i posiadał wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wydany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek. Stawiane wymagania reguluje Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ze zm. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212) „(Art. 28. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
b) aby Wykonawca lub osoby/instruktorzy którymi dysponuje posiadali kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji, oraz posiadanie przez każdego instruktora doświadczenia umożliwiające przeprowadzenie kursu prawa jazdy. Osoby prowadzące szkolenia muszą widnieć w ewidencji instruktorów nauki jazdy (zajęcia praktyczne lub teoretyczne) lub ewidencji wykładowców (zajęcia teoretyczne).
c) aby Wykonawca (jeżeli posiada) oświadczył że posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych WUP (prowadzonego w trybie art. 20 ustawy „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


1.3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis spełnienia warunku:
Warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy ze posiada uprawnienia do prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców.
Dysponowanie osobami
Opis spełnienia warunku:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje co najmniej 1 osobą/instruktorem (jeżeli Wykonawca składa ofertę na 1 część zamówienia), który posiada kwalifikacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów
i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji oraz posiadanie przez każdego instruktora doświadczenia umożliwiające przeprowadzenie kursu prawa jazdy, nie krótsze niż 2 lata. Osoby prowadzące szkolenia muszą widnieć w ewidencji instruktorów nauki jazdy (zajęcia praktyczne lub teoretyczne) lub ewidencji wykładowców (zajęcia teoretyczne).

b) Jeden instruktor może być wykazany do jednej części postępowania. Jeśli Wykonawca składa ofertę do większej ilości części niż jedna musi dysponować odpowiednią liczbą instruktorów (np. jeżeli składa ofertę na 3 części musi dysponować 3 instruktorami).

c) Jeżeli działalność jest prowadzona na obszarze różnych powiatów, to przedsiębiorca musi uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców w odrębnych właściwych rejestrach na każdą z tych jednostek. Obowiązujący wzór tego wniosku został określony w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek (Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 596). Podstawa prawna: art. 55, 103 i 105 ustawy z dnia 20.06.1997r.

d) Warunek jest spełniony, jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie albo wykonawca (ew. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wraz z podmiotem na potencjale, którego polega spełniają warunek łącznie (możliwość łączenia potencjałów).

e) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby/instruktora, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jedynie w wyniku zdarzeń losowych, których Wykonawca nie mógł wcześniej przewidzieć (np. choroba).
f) Zmiana osoby/instruktora zostanie dokonana za pisemną zgodą Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, do którego należy dołączyć oświadczenie
o kwalifikacjach wymaganych w SWZ oraz uzasadnienie potwierdzające zasadność dokonania powyższej zmiany.
g) Zamawiający w uzasadnionych przypadkach ma prawo wystąpić do Wykonawcy o wgląd do dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
4. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania poprawnych danych oraz uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących
wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
2019) dopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na
należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu
z wykonawcą dokonać zmiany umowy, w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub
czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części.
3. Strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
4. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego
opis oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
5. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zmiany liczby uczestników z przyczyn niezależnych (np. jeśli przed rozpoczęciem zajęć zmniejszy się stan liczby
uczestników lub jeśli zrezygnują z udziału w trakcie trwania projektu); spowoduje to zmianę kwoty określonej w § 4 ust. 3
niniejszej umowy. Powyższe zmiany nie wymagają zmiany umowy w formie aneksu.
b) Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajk, ataki terrorystyczne, przerwy
w dostawie energii elektrycznej itp.) mającej wpływ na realizację umowy.
c) Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć
przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na termin realizacji umowy, w tym związanych z sytuacją
sanitarno – epidemiologiczną związaną z COVID – 19. Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne wyjaśnienia, w których
szczegółowo opisze zaistniałą sytuację oraz poda przyczynę wystąpienia istotnych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pomocą portalu e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.