eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świętochłowice › Dostawy artykułów żywnościowych (warzywa i owoce oraz produkty ogólnospożywcze) do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Świętochłowicach - 06.07.2023 - 31.12.2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy artykułów żywnościowych (warzywa i owoce oraz produkty ogólnospożywcze) do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach – 06.07.2023 – 31.12.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Dom Pomocy Spłecznej "Złota Jesień"

1.3.) Oddział zamawiającego: MDPS "Złota Jesień"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241797931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Imieli, 12

1.5.2.) Miejscowość: Świętochłowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-605

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 7710450

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlotajesien@mdps.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdpsswietochlowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Kompleksowe, całodobowe wsparcie osobom starszym

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy artykułów żywnościowych (warzywa i owoce oraz produkty ogólnospożywcze) do Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Świętochłowicach – 06.07.2023 – 31.12.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8236c8d9-069b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253318

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025545/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy dla MDPS "Złota Jesień" w drugim półroczu 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8236c8d9-069b-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy udostępnianych także
za pośrednictwem platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl po wejściu w szczegóły postępowania w zakładce „Formularze”, „Formularze do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą, przygotowuje się i składa, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) W celu złożenia oferty wykonawca musi posiadać konto na ePUAP.
3) Rejestracja na Platformie e-Zamówienia, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, jest bezpłatna. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie platformy e-Zamówienia oraz zobowiązuje się korzystając z platformy e-Zamówienia przestrzegać tego regulaminu.
5) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina są zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar.
6) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Modułu Ofert i Wniosków dostępne są w Komponencie Edukacyjnym na Platformie e-Zamówienia w Instrukcji użytkownika.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły znajdują się w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 68500,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne półroczne dostawy: warzyw i owoców krajowych, owoców cytrusowych, kiszonek, koncentratów warzywnych. Towar musi być świeży, soczysty, odpowiednio dojrzały, bez objawów gnicia lub zepsucia, bez szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez uszkodzeń mechanicznych. Szczegółowy wykaz produktów stanowi załącznik nr 1a do SWZ

4.2.5.) Wartość części: 28000,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-06 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest „Formularz cenowy” (załącznik nr 1a, 1b do SWZ) na odpowiednią część zamówienia, w którym należy wyszczególnić we wszystkich pozycjach: cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto. Wyszczególnione w niniejszym formularzu ceny jednostkowe są cenami stałymi (ryczałtowymi), obowiązującymi przez cały okres realizacji umowy.
Wyliczoną na podstawie sporządzonego „Formularza cenowego” wartość netto oraz wartość brutto należy wpisać w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do SWZ.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena całkowita brutto – 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne półroczne dostawy: przypraw, oleju, ryżu, mąki, kasz, cukru, majonezów, musztard, makaronów, dżemów, warzyw konserwowych itp. Towary muszą być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, termin przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta. Termin przydatności do spożycia dostarczanych artykułów spożywczych, których obowiązują terminy przydatności, powinny być nie krótsze niż ½ okresu przydatności podanego na opakowaniu. Szczegółowy wykaz produktów stanowi załącznik nr 1b do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 40500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-06 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest „Formularz cenowy” (załącznik nr 1a, 1b do SWZ) na odpowiednią część zamówienia, w którym należy wyszczególnić we wszystkich pozycjach: cenę jednostkową netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, cenę jednostkową brutto oraz wartość brutto. Wyszczególnione w niniejszym formularzu ceny jednostkowe są cenami stałymi (ryczałtowymi), obowiązującymi przez cały okres realizacji umowy.
Wyliczoną na podstawie sporządzonego „Formularza cenowego” wartość netto oraz wartość brutto należy wpisać w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 do SWZ.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena całkowita brutto – 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dokładny opis i warunki udziału w postępowaniu określa SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie wzywał Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w trybie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, do złożenia oświadczenia o braku przynależności lub przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ. Szczegóły w SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca gwarantuje, że dostarczone artykuły żywnościowe, będą zgodne z obowiązującymi przepisami i przedstawi na żądanie Zamawiającego stosowne dokumenty zgodne z:
a) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2132 z późn. zm.)
b) Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1688 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
c) Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.)
d) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 z 16 grudnia 2008r. w sprawie dodatków do żywności (Dz.Urz.UE.L Nr 354, str.16),
e) Dyrektywami i Rozporządzeniem UE w szczególności Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz.UE.L 2004 Nr 139 str 1),
f) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2023 r., poz. 872)
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Szczegóły w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 07:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.