eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kamienna Góra › Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej GórzeOgłoszenie z dnia 2021-11-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kamienna Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Grunwaldzi 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamienna Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 6455110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kamiennagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamiennagora.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/kamiennagora

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c8f69bf-f99f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00253205

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007582/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00142349/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIF.271.21.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2089135,81 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego węzła wodnego – jazu stałego z ujęciem wody na rzece Zadrna w km 1+608, którego stan techniczny jest zły i uniemożliwia jego dalsze, sprawne funkcjonowanie oraz ujmowanie wody na jaz ruchomy o niskim progu (w miejscu istniejącego jazu stałego).
Jaz zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych nr: 208/3, 236/1, 236/2, 231, 233, 230/7, 286/3, 212/4, 212/5, 287, 212/8 obręb 007, oraz działce ewidencyjnej nr 516/1 obręb 6 Miasta Kamienna Góra.
W miejscu zniszczonych obiektów, przy jazie stałym w km 1+608 rzeki Zadrna, planuje się budowę nowych obiektów oraz przebudowę, remont i likwidację istniejących.
W ramach przebudowy przewiduje się:
1. Roboty rozbiórkowe istniejącego jazu stałego, ujęcia wody, odcinków murów brzegowych;
2. Wykorzystanie budowanej ścianki szczelnej do kierowania wody do kanału bocznego (przepławka, śluza ujściowa);
3. Budowę przepławki dla ryb konstrukcji komorowo-szczelinowej na lewym brzegu rzeki;
4. Rozbiórkę starej konstrukcji ujścia wody i jazu stałego, w tym:
- rozbiórkę ubezpieczeń dna,
- rozbiórkę śluzy ujściowej, zamknięć ruchomych i ujścia wody,
- rozbiórkę korpusu jazu stałego,
- likwidację odcinków starego kanału doprowadzalnika;
5. Przebudowę jazu stałego w jaz ruchomy, w tym:
- budowę konstrukcji stałej płyty jazu z dwoma filarami,
- odbudowę odcinków murów brzegowych,
- montaż zamknięcia powłokowego - autonomiczny powłokowy jaz ruchomy,
- instalację systemu sterowania powłoką.
6. Przebudowę ujęcia wody, w tym:
- budowę śluzy ujściowej,
- montaż zamknięć ruchomych,
- instalację armatury i urządzeń ujęcia wody,
- montaż łat wodowskazowych i trwałych reperów NPP i MaxPP;
7. Przebudowę istniejących urządzeń do rozpraszania energii wody (niecka wypadowa) wraz z ubezpieczeniami, w tym:
- budowa ścianek przeciw filtracyjnych,
- budowa ubezpieczeń dna i skarp na ponurze i poszurze;
8. Likwidację starego kanału doprowadzalnika kd600 i wylotu do zbiornika;
9. Budowę nowego kanału doprowadzalnika 2×DN400, z 4 studniami DN2000 i dwoma wylotami do zbiornika;
10. Likwidację odcinka istniejącego rurociągu kd300 na lewym brzegu i starego wylotu odcinek ujściowy (w obszarze projektowanej przepławki);
11. Budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej kd315 ze studniami na załamaniu trasy oraz wylotu do rzeki w nowej lokalizacji;
12. Budowę ogrodzenia z bramą wjazdową i stabilizacją nawierzchni na wjeździe dla podjazdu dźwigu na samochodzie ciężarowym;
13. Zagospodarowanie terenu przyległego do jazu i ujęcia wody (komunikacja, obarierowania, tablice ostrzegawcze, informacyjne);
14. Tymczasowe zaplecze techniczno-socjalne budowy.
w oparciu o dokumentację projektową pn. „Przebudowa jazu stałego i ujęcia wody z rzeki Zadrna w km 1+608 na potrzeby funkcjonowania zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze” sporządzoną w listopadzie 2016 roku przez „Hydrotest” Biuro Projektowo – Wykonawcze s.c. Janicki Bogusław, Nowak Andrzej, z siedzibą przy ulicy Tadeusza Kościuszki 112/4, 50-441 Wrocław, zatwierdzoną decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 lipca 2017 Nr I-H-172/17.
Poza pracami określonymi powyżej do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
- zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich;
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej wraz ze sporządzeniem inwentaryzacji powykonawczej,
- tyczenie i prowadzenie prac ziemnych w kolizji/bliskości z istniejącym uzbrojeniem pod nadzorem właścicieli uzbrojenia,
- ręczne wykonywanie wykopów w pobliżu istniejących obiektów budowlanych oraz uzbrojenia podziemnego w uzgodnieniu i pod nadzorem ich użytkowników,
- wywiezienie i utylizacja powstałych odpadów z rozbiórek,
- inne obowiązki określone w projektowanych postanowieniach umowy.
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Dokumenty te określają pełen zakres prac objętych niniejszym zamówieniem.
Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz warunkami umowy. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 36 miesięcy na wykonane i odebrane roboty.
Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:
1. dokumentacja projektowa,
2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223821-7 - Elementy gotowe

45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2990000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3313620,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3030000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INBUD Michał Kutera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9121688075

7.3.3) Ulica: Wierzbowa 2a

7.3.4) Miejscowość: Będkowice

7.3.5) Kod pocztowy: 55-050

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3030000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.