eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Legnica › "Zakup kruszywa na potrzeby bieżącego utrzymania dróg leśnych"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"Zakup kruszywa na potrzeby bieżącego utrzymania dróg leśnych"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LEGNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023977

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pawicka 4

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: legnica@wroclaw.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://legnica.wroclaw.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Nadleśnictwo Legnica

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zakup kruszywa na potrzeby bieżącego utrzymania dróg leśnych"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-edb49b06-0521-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253203

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-edb49b06-0521-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy, który dostępny jest pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy https://ezamowienia.gov.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu https://ezamowienia.gov.pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych są Lasy Państwowe Nadleśnictwo Legnica. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Tomasz Nowiński, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4.000 ton kruszywa granitowego różnych frakcji potrzebnego do bieżącego utrzymania dróg leśnych nadleśnictwa.
2. Założenia:
a). Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4.000 ton kruszywa granitowego 0-63 mm do bieżącego utrzymania dróg leśnych znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Legnica.
Frakcje:
0-31,5 mm – 3600 t. - 90 % zamówienia
0-63 mm– 400 t. - 10 % zamówienia
b). Oferowane kruszywo musi spełniać następujące wymagania
• Zawartość pyłów <0,063 mm określona wg normy PN EN 933-1:
Maksymalna – UF15, minimalna- LF8
• Zawartość nadziarna określona wg normy PN EN 933-1: kategoria OC90
• Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy SE co najmniej 35
• Istotne cechy środowiskowe: przedmiotem zamówienia są kruszywa naturalne, w których nie występują substancje niebezpieczne, określone w dyrektywie Rady 76/769/EWG.
3. Miejsce dostawy:
Kruszywo granitowe stanowiące przedmiot dostawy Wykonawca dostarczy na własny koszt i własnym transportem /pojazdy samowyładowcze/ w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Dostawa zrealizowana będzie na terenie Nadleśnictwa Legnica do wymienionych leśnictw:
1). 1000 t. (frakcja 0-31,5mm) oraz 100 t. (frakcja 0-63mm) – na teren leśnictwa Raszówka;
2). 800 t. (frakcja 0-31,5mm) oraz 100 t. (frakcja 0-63mm) – na teren leśnictwa Karczewiska;
3). 1300 t. (frakcja 0-31,5mm) oraz 150 t. (frakcja 0-63mm) – na teren leśnictwa Szczytniki.
4). 500 t. (frakcja 0-31,5mm) oraz 50 t. (frakcja 0-63mm) – na teren leśnictwa Zimna Woda;
4. Dostawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość i parametry techniczne dostarczonego kruszywa potwierdzone stosownym atestem/certyfikatem.
5. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy, stanowiącej załącznik Nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto za wykonanie zamówienia podana w formularzu oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową wykaże odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca posiada certyfikaty potwierdzające zgodność dostarczanego kruszywa z normami polskimi i europejskimi.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający może żądać następujących dokumentów:
Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Spełnienie warunku należy potwierdzić opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. Opłacenie polisy musi potwierdzić zapis w samej polisie lub oddzielny dokument potwierdzający jej opłacenie.
Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymaganych przez Zamawiającego w pkt. XIX SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał dostawy kruszyw – co najmniej dwie dostawy o łącznej wartości min. 100 000, 00 zł brutto (zał. nr 3 do SWZ).
Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
- spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale VIII SWZ,
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 poz. 835)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP, (b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, (c) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a) PZP, (d) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu, (e) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, odnośnie do skazania za przestępstwo lub wykroczenie, za które wymierzona karę aresztu - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
c) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SWZ),
d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
f) Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 100.000.00 zł. Spełnienie warunku należy potwierdzić opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100.000,00 zł. Opłacenie polisy musi potwierdzić zapis w samej polisie lub oddzielny dokument potwierdzający jej opłacenie.
g) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie co najmniej 100.000,00 zł. Opłacenie polisy musi potwierdzić zapis w samej polisie lub oddzielny dokument potwierdzający jej opłacenie.
3. Wykaz dostawy kruszyw – co najmniej dwie dostawy o łącznej wartości min. 100 000, 00 zł brutto (zał. nr 3 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda wniesienia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą w postaci certyfikatu producenta kruszywa gwarantującego należytą jakość i parametry techniczne dostarczonego materiału.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt. IX SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Podwykonawcy
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
Potencjał podmiotu trzeciego
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 118– 123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał, którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 835 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. Dz.U. 2022 poz. 835 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie następujących zmian postanowień Umowy:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) braku zamówień na asortyment będący przedmiotem Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji umowy na poziomie 50% jej wartości określonej w § 3 ust. 1. Re alizacja przez Zamawiającego umowy o ww. wartości nie powoduje powstania obowiązku zapłaty kar umownych lub innych odszkodowań z tytułu niezrealizowania umowy,
b) zmiany obowiązującej stawki VAT, jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować:
– zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający do- puszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie po- datku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
– zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający do- puszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę,
2) w zakresie przedmiotu Umowy w przypadkach zgodnych z art. 455 ustawy PZP oraz będących następstwem niżej wymienionych okoliczności:
a) w przypadku zwiększenia/zmniejszenia popytu na określone pozycje asortymentu, za zgodą Wykonawcy dopuszcza się zmianę ilości poszczególnych pozycji asortymentu, pod warunkiem nie przekroczenia maksymalnej wartości umowy,
b) w przypadku gdy Wykonawca nie będzie mógł realizować dostaw poszczególnych po zycji asortymentu będącego przedmiotem umowy z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia, strony dopuszczają możliwość zmiany zaoferowanego asortymentu na inny o parametrach równoważnych za cenę nie wyższą niż w zał. Nr 1 do Umowy, lub jeśli nie będzie to możliwe rezygnację z dostaw danego asortymentu bez ko nieczności rozwiązywania umowy.
3) w zakresie terminu realizacji terminu realizacji Umowy w przypadku:

a) niezrealizowania maksymalnej wartości Umowy -przedłużenie terminu realizacji Umowy określonego w § 3 ust. 1 o 30 dni.
b) wystąpienia przyczyn technologicznych leżących po stronie Wykonawcy oraz innych obiektywnych nie spowodowanych przez Wykonawcę,
c) okoliczności związanych z wystąpieniem skutków COVID-19 oraz wystąpieniem czynników destabilizujących sytuację gospodarczą na skutek działań militarnych,
d) wystąpienia przyczyn organizacyjnych, technicznych, które wystąpiły po stronie Zamawiającego,
e) wystąpienie okoliczności o których mowa w lit. b) - d) będzie skutkowało wydłużeniem terminów realizacji poszczególnych zamówień o okres niezbędny do usunięcia prze- szkód uniemożliwiających terminową realizację świadczenia. Wykonawca jest zobowiązany szczegółowo uzasadnić bądź przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie oko- liczności wskazanych w lit. b) i c).
2. Zmiany teleadresowe, obsługi administracyjno-bankowej (np. zmiana numeru konta,), zmiany osób wskazanych do kontaktu nie wymagają aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego zawiadomienia.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy:
1) inicjowanie zmian odbywa się na podstawie pisemnego wniosku, który Zamawiający kieruje do Wykonawcy lub Wykonawca do Zamawiającego,
2) przyczyny dokonywania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w sposób wyczerpujący w stosownych dokumentach (pismo Wykonawcy i/lub Za- mawiającego itp.).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.