eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mucharz › Zakup i dostawa sprzętu komputerowegoOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MUCHARZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182083

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 226

1.5.2.) Miejscowość: Mucharz

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-106

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 8761483

1.5.8.) Numer faksu: 33 8739005

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@mucharz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mucharz.ezamawiajacy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79023605-0504-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252994

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035923/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mucharz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mucharz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://mucharz.ezamawiajacy.pl
2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej.
3) Zainstalowaną dowolną przeglądarkę internetową obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.
4) Włączoną obsługę JavaScript.
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie pdf.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego.
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta.
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java (licencja EPL) w wersji OpenJDK 8 lub Java (licencja Oracle) w wersji 1.8.0_202 32 bitowej oraz 64 bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze.
3) Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy przeładować bieżącą stronę.
4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
5. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdują się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl /przygotuj-stanowisko- pc-wykonujac-ponizsze-kroki
6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
9. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://mucharz.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
10. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: gmina@mucharz.pl (za wyjątkiem przekazania oferty z załącznikami).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mucharz, 34-106 Mucharz 226, kontakt mailowy pod adresem: gmina@mucharz.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Roberta Góralczyk, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez email: iodo@mucharz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego trybie w podstawowym bez negocjacji.
2) Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
1) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. Prawo zamówień publicznych z dnia11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.).
2) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3) art. 6 ust. 1 lit. a RODO Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/ Pana mogą być:
1) Organy władzy publicznej oraz podmioty, urzędy lub instytucje wykonujące
zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa.
2) Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 poz. 992).
3) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Mucharz.
4) Otwarty Rynek Elektronicznym S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 49, 02 672 Warszawa, jako właściciel Platformy.
5) Cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-829 przy ulicy Franklina Roosvelta 22 -firma hostująca e-mail.
6) Biuro Usług Komputerowych SOFTRES z siedzibą w Rzeszowie 35-326 Rzeszów przy ul. Zaciszna 44.
7) Upoważniony P. Sylwester Rychlik świadczący na podstawie umowy cywilnoprawnej obsługę informatyczną Urzędu Gminy w Mucharzu.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu:
1) Dokumentacja spraw z zakresu zamówień publicznych przechowywana jest przez 5 lat.
2) Dokumentacja spraw z zakresu umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest przez 10 latach od końca roku kalendarzowego, w którym postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie zakończone.
7. Posiada Pani/Pan:
1) Na podstawie art. 15 RODO.
2) Na podstawie art. 16 RODO.
3) Na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej kancelaria@uodo. gov.pl.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej gmina@mucharz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe przeprowadzenie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. Ponadto jest to warunek konieczny do zawarcia umowy.
10. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania, o którym mowa wart. 22 ust. 1 i 4 RODO.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwach poza Unią i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub organizacji międzynarodowej.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych.
2) Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
3) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Należą do nich obowiązki informacyjne z:
1) Art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,
2) Art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
3. Zamawiający informuje, że:
1) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
2) Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
3) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od Administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz j ego załączników.
5) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
6) W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego:
I. Laptopów – 6 sztuk.
II. Oprogramowania – 6 sztuk.
III. Monitorów interaktywnych – 6 sztuk.
W ramach Projektu pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy – Pakiet Edukacyjny” w ramach 15 Osi Priorytetowej REACT-EU (EFS) dla sprostania wyzwaniom migracyjnym Działanie 15.2 REACT-EU dla sprostania wyzwaniom migracyjnym – pakiet edukacyjny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30231300-0 - Monitory ekranowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30213000-5 - Komputery osobiste

30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty za pomocą systemu punktowego, według następującego kryterium:
1) Kc - Cena oferty brutto – waga 60.
2) Kg – Okres udzielonej gwarancji – waga 40.
Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru:
K = Kc + Kg
K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w obu kryteriach.
Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”.
Kg – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „okres udzielonej gwarancji”.
Kryterium „cena oferty brutto”
Kc = C : Cb x 60 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto.
C – Cena najniższa oferty brutto, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Cb – Cena brutto badanej oferty.
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.
Kryterium „okres udzielonej gwarancji”
1) Wartość punktowa Kg w kryterium „okres udzielonej gwarancji” wyliczana będzie według nw. zasad.
2) Wykonawca zobowiązany jest zaproponować w ofercie okres gwarancji jakości, której udzieli na wykonany przedmiot zamówienia liczony w miesiącach, przy czym termin ten nie może być dla:
a) Laptopów - krótszy niż 24 miesiące od daty końcowego odbioru dostawy dla danej lokalizacji (Kg1),
b) Monitorów interaktywnych - krótszy niż 24 miesiące od daty końcowego odbioru dostawy dla danej lokalizacji (Kg2),
3) Ocena będzie dokonywana w następujących podkryteriach:
Podkryterium 1 - Gwarancja dla Laptopów (Kg1).
Ocena w ramach w/w podkryterium będzie dokonana w następujący sposób:
a) Za zaoferowanie gwarancji dla Laptopów wynoszącej 24 miesiące - 0 pkt;
b) Za zaoferowanie gwarancji dla Laptopów wynoszącej 30 miesięcy - 10 pkt;
c) Za zaoferowanie gwarancji dla Laptopów wynoszącej 36 miesiące - 20 pkt.
Podkryterium 2 - Gwarancja dla Monitorów interaktywnych (Kg2).
Ocena w ramach w/w podkryterium będzie dokonana w następujący sposób:
a) Za zaoferowanie gwarancji dla Monitorów interaktywnych wynoszącej 24 miesiące - 0 pkt.
b) Za zaoferowanie gwarancji dla Monitorów interaktywnych wynoszącej 30 miesięcy - 10 pkt;
c) Za zaoferowanie gwarancji dla Monitorów interaktywnych wynoszącej 36 miesięcy - 20 pkt.
4) W przypadku zaoferowania gwarancji jakości na okres krótszy niż wskazane powyżej dla poszczególnych podkryteriów - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
5) W przypadku pozostawienia niewypełnionego miejsca w formularzu ofertowym w zakresie wskazania długości okresu udzielanej gwarancji - oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6) Punkty w ramach kryterium „okres udzielonej gwarancji” (Kg) zostaną obliczone w następujący sposób:
a) Zamawiający przyzna punkty w ramach Podkryterium 1 - Gwarancja dla Laptopów (Kg1) 20 punktów.
b) Zamawiający przyzna punkty w ramach Podkryterium 2 - Gwarancja dla Monitorów interaktywnych (Kg2) 20 punktów.
7) Zmawiający zsumuje punkty przyznane Wykonawcy w ramach ww. podkryteriów.
8) Iloczyn sumy punktów i wagi w ramach kryterium „okres udzielonej gwarancji” będzie stanowił ilość punktów przyznanych w ramach tego kryterium: Kg = Kg1 + Kg2.
9) Oferta z najdłuższym okresem udzielonej gwarancji spośród ofert nie podlegających odrzuceniu otrzyma maksymalną liczbę 40 punktów.
10) Oferta proponująca dłuższy okres gwarancji otrzyma maksymalnie łącznie 40 punktów. Liczba punktów dla pozostałych ofert będzie proporcjonalna do okresu udzielonej gwarancji i wyliczona według ww. wzoru matematycznego. Oceniany będzie okres udzielonej gwarancji jakości wyrażony w miesiącach.
3. Oferta, która uzyska największą ilość punktów w kryterium cena i długość okresu gwarancji będzie ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ̨ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), i innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Dla laptopów dokument producenta (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia) lub oświadczenie własne Wykonawcy, w którym Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ,
2) Dla monitorów interaktywnych dokument producenta (np. karta katalogowa, karta charakterystyki, specyfikacja techniczna urządzenia) lub oświadczenie własne Wykonawcy, w którym Wykonawca potwierdza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SWZ.
2. Zamawiający akceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w ust. 1, gdy dany Wykonawca nie ma dostępu przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem, że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriów oceny ofert, lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
6. Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
Forma dokumentu:
W przypadku, gdy ww. dokumenty zostały wystawione przez upoważniony podmiot inny niż Wykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
W przypadku, gdy ww. dokumenty, zostały wystawione przez upoważniony podmiot jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie, które każdego z nich dotyczą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę wraz z załącznikami stanowią:
1. Formularz oferty sporządzony wg. wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w załączonym formularzu oferty.
2. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Jeśli oferta będzie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez pełnomocnika, należy do oferty
załączyć pełnomocnictwo udzielone również z zachowaniem formy elektronicznej.
3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
4. Oświadczenie Wykonawcy uwzględniające przesłanki odrzucenia z postępowania z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z późn. zm.) - załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
5. Zobowiązanie(a) innego(ich) podmiotu(ów) do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) – według załącznika nr 5 do SWZ.
6. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale X (jeśli dotyczy).
7. Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli dotyczy) – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca sporządza we własnym zakresie i załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego
opisem lub normami.
8) Przedmiotowe środki dowodowe dla:
a) Laptopów;
b) Monitorów interaktywnych;
Zgodnie z minimalnymi parametrami do potwierdzenia kartami katalogowymi, które stanowią załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takich przypadkach Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub kopia potwierdzona notarialnie, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, powinny być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
1) Postępowanie o zamówienie publiczne, którego dotyczą.
2) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby.
3) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. Jeżeli ofertę składałoby konsorcjum do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę. Zgodnie z postanowieniami Rozdziału XXXI ust. 5 pkt. 2 SWZ „Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację
zamówienia, są zobowiązani przyjąć dowolną formę prawną np. umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę np. umowę regulując współpracę tych wykonawców, umowę konsorcjum)”.
4. Jeżeli ofertę składałaby spółka cywilna do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów składających wspólnie ofertę, o ile pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki nie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki. Pełnomocnictwo nie jest również wymagane w przypadku gdy wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w Rozdziale XXV SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie najwyżej oceniona zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale XXV SWZ.
7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mucharz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.