eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kielce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-303

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.bzp@um.kielce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kielce.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fa600c7-0458-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029815/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1fa600c7-0458-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia, zwanej dalej Platformą, która jest dostępna pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej poprzez adres e-mail:
zamowienia.bzp@um.kielce.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dokumenty przekazywane w niniejszym postępowaniu (oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.3. SWZ, pełnomocnictwo) sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.). Zamawiający zaleca stosowanie przez Wykonawców formatu PDF.
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 1, przekazywane w niniejszym postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 z późn. zm.) - Zamawiający zaleca stosowanie przez Wykonawców formatu PDF,lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. e-mail lub w treści wiadomości przesyłanej za pomocą Platformy e-Zamówienia przy wykorzystaniu Formularzy do komunikacji).
3. Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wypełniony interaktywny formularz ofertowy (część A oferty) należy podpisać (opatrzyć) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
„Formularz ofertowy - część B” oraz oświadczenia, dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, pełnomocnictwa, wskazane w pkt 1 rozdz. XI SWZ, które są zgodnie z ustawą Pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być podpisane podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.
W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
4. Składanie ofert dostępne jest tylko dla użytkowników Platformy będących Wykonawcami, posiadającymi uprawnienie do składania ofert/wniosków/prac konkursowych. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/.
7. Szczegółowe informacje dot. korespondencji z Zamawiającym dostępne są w SWZ oraz w zakładce Centrum Pomocy dostępnej na platformie e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
- administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można
skontaktować się pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp. Zamawiający udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO jedynie w celu
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
- przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane te zostały przekazane, a po tym
czasie - przez okres a także w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku postępowań zakończonych wskazania dodatkowych informacji
mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** – jednak żądanie to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
*skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za
zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A-II.271.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół VI LO im. J. Słowackiego na działce nr 10 obręb 0023” w Kielcach.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na podstawie Programu funkcjonalno – użytkowego oraz obowiązujących przepisów umożliwiającej wykonanie zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem;
2) zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowanym zamówieniem;
3) wykonanie altany/wiaty na min. 40 osób przeznaczonej na klasę outdoorową;
4) wykonanie altany/wiaty na ok. 15 osób dla spędzania przez uczniów wolnego czasu;
5) wykonanie elementów małej architektury;
6) montaż zestawu street workout;
7) montaż urządzeń rekreacyjnych dla młodzieży umożliwiających aktywny wypoczynek;
8) wykonanie ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem potrzeb osób
z niepełnosprawnościami;
9) demontaż i utylizację istniejących elementów np. małej architektury, nawierzchni;
10) zagospodarowanie wód opadowych na obszarze inwestycji;
11) wykonanie innych, niezbędnych robót/instalacji do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia;
12) wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji zadania z Budżetu Obywatelskiego;
13) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;
14) opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca wykona roboty budowalne zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym między innymi zamontuje urządzenia posiadające właściwe atesty i certyfikaty oraz uzyska dokument z kontroli pomontażowej (odbiorczej) akredytowanej jednostki inspekcyjnej dla zestawu street workout oraz uzyska na huśtawkę właściwy certyfikat z kontroli potwierdzający zgodność z normami, przeprowadzonej przez specjalistę ds. bezpieczeństwa placów zabaw lub akredytowaną jednostkę inspekcyjną.
Jeżeli w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego, w szczególności programie funkcjonalno – użytkowym przywołane są normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza równoważne normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych.
Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na dwa Etapy, których szczegółowy opis znajduje się w § 2 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji zamówienia określają:
- wzór umowy, stanowiący Załączniki nr 5 do SWZ,
- Program funkcjonalno – użytkowy, zwany dalej PFU, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 96 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Łączna ilość punktów dla każdej oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych w podanych kryteriach. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenia zostaną dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematyki. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska w sumie największa ilość punktów w oparciu o przyjęte kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływał termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 roboty budowlane każda o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto, obejmujące zagospodarowanie terenu, które zawierało elementy małej architektury, tj. siłownię zewnętrzną lub urządzenia street workoutu lub plac zabaw.
Dla potrzeb oceny spełniania ww. warunku, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli
w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.
2. Wykonawcy występujący wspólnie:
2.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ.
2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1.4., z uwagi na jego specyfikę a także charakter zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się w całości co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
2.4. Więcej informacji nt. udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie - w rozdz. XIV SWZ.
3. Poleganie na podmiotach udostępniających zasoby:
3.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na podmiotach udostępniających zasoby warunek określony w pkt 1.4. zostanie uznany za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się w całości podmiot udostępniający zasoby.
3.4. Więcej informacji nt. polegania na zasobach podmiotów udostepniających zasoby - w rozdz. XIII SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
- Oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz. IX SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2. SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w rozdz. IX SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym ym upływał termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – którego wzór stanowi Załącznik nr 2a – 2b do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
1.1. W przypadku gdy Wykonawca samodzielnie ubiega się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1., składa się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2a do SWZ;
1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (wzór - Załącznik nr 2a do SWZ). Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
1.3. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt 1. także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (wzór - Załącznik nr 2b do SWZ).
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy,
potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wymagane postanowieniami rozdz. XIII SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w rozdz. XIII SWZ, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (o ile dotyczy);
3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy);
4. Oświadczenia i/lub dokumenty, na podstawie których Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje);
5. Dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XVI SWZ;
6. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, wskazane w rozdz. XI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysiecy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 Pzp oraz art. 98 ust. 2 Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu,
3.2. gwarancjach bankowych,
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto:
ING BANK ŚLĄSKI S.A.
Nr 29 1050 1461 1000 0023 5322 5903
z dopiskiem: z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na: Zagospodarowanie terenu wokół VI LO w Kielcach
Uwaga
Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formach, o których mowa w pkt 3.2–3.4, treść gwarancji lub poręczenia musi zawierać zobowiązanie wystawcy dokumentu do co najmniej, bezwarunkowej, nieodwołalnej zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium, płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Do wadium wniesionego w
formach wyżej wymienionych stosować się powinno prawo polskie. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Prawo zamówień publicznych. Jako beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Zamawiającego.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
8.1. upływu terminu związania ofertą,
8.2. zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
8.3. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
9. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:
9.1. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
9.2. którego oferta została odrzucona,
9.3. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
9.4. po unieważnieniu postepowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 9, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.
11.Pozostałe informacje dot. wadium w rozdz. XVI SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp, Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Zgodnie z art. 445 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w rozdz. IX SWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z wymogami zawartymi w rozdz. X SWZ; Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.2.2. SWZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4.2. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
4.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1.4. SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w przypadku uznania ich oferty za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązani są do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy określają § 61 i § 62 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
2. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
4. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej w złotych (PLN).
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca
bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i
w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO).
Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
7. Termin wykonania zamówienia , o którym mowa w pkt 4.2.10 niniejszego ogłoszenia wynosi do 96 dni, w tym:
• Etap I – do 21 dni od daty podpisania umowy,
• Etap II – do 75 dnia od daty przekazania terenu budowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.