eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztynek › Dostawa energii elektrycznejOgłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olsztynek

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Olsztynek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510543183

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mrongowiusza 35

1.5.2.) Miejscowość: Olsztynek

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: (89) 519 20 03

1.5.8.) Numer faksu: (89) 519 19 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztynek.olsztyn.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e56e8a8-05fb-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00073961/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawa energii elektrycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olsztynek

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie zapytań do treści SWZ, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie:
1) za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olsztynek, gdzie po wybraniu właściwego postępowania należy skorzystać z formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” lub
2) za pomocą poczty elektronicznej miroslaw.koczwara@op.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zasady korzystania z platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olsztynek:
1) korzystanie z platformy zakupowej jest bezpłatne,
2) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania wykonawcy na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olsztynek,
3) wszelkie instrukcje związane z korzystaniem z platformy zakupowej, w szczególności dotyczące logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w postępowaniu, znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje,
4) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z platformy zakupowej wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olsztynek pod nr tel. +48 22 101 02 02 (infolinia dostępna w dni robocze w godzinach 8.00-17.00) lub za pomocą poczty elektronicznej cwk@platformazakupowa.pl.
2. Za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail zamawiającego. W przypadku skorzystania z platformy zakupowej za datę wpływu zapytań do treści SWZ, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na platformie zakupowej.
3. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego automatycznie z serwerem Głównego Urzędu Miar.
4. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.
5. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
6. Wykonawca, przystępując do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej określone w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Spółka z o.o. zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/ w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wysyłania wiadomości dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olsztynek, ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek.
2. Jako właściciel platformy zakupowej, na której zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie, działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olsztynek, odbiorcą danych osobowych jest także „OPEN NEXUS” Spółka z o. o. 61-144 Poznań, ul. Bolesława Krzywoustego 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335959, REGON 301196705, NIP 7792363577.
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: olsztynek@olsztyn.lasy.gov.pl
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa. Zgromadzone dane osobowe udostępniane będą pracownikom zamawiającego oceniającym złożone oferty. Dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym zamawiającemu komunikację elektroniczną oraz bankom podczas wykonywania transakcji rozliczeniowych. W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez zamawiającego systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania.
6. W przypadku korzystania przez wykonawców z prawa do środków ochrony prawnej określonych w Dziale IX Pzp, mogą być udostępniane informacje o wyrokach skazujących, naruszeniach prawa i powiązanych z tym środkach bezpieczeństwa (o których mowa w art. 10 RODO).
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat. Okres przechowywania umowy obejmuje czas niezbędny do umożliwienia dochodzenia roszczeń przez strony.
8. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów Pzp, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.
9. Każdy wykonawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) do sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Olsztynek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
4. Wykonawca musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ważną w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.
5. Wskazana w SWZ ilość energii elektrycznej stanowi jedynie przybliżoną wartość. Faktyczne zużycie energii elektrycznej może być mniejsze, uzależnione od rzeczywistych potrzeb poszczególnych PPE zamawiającego, przy czym wykonawca, niezależnie od wielkości zużycia, zobowiązany będzie w każdym przypadku stosować zaoferowaną w ofercie jednostkową cenę energii. Zamawiający zobowiązuje się do minimalnej realizacji zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 30% łącznej maksymalnej wartości zawartej umowy..
6. Przedmiot zamówienia nie obejmuje usług dystrybucyjnych, które są świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych z operatorami systemów dystrybucyjnych.
7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny ofert w zakresie kryterium wskazanego w SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona weryfikacji oraz przypisania punktów w ramach przyjętego kryterium oceny ofert oraz wyliczy ocenę punktową oferty według wskazanego w SWZ wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) wypełnione oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SWZ,
3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu – w przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy,
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy, które nie są zmianami istotnymi w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach i zakresie:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
2) niewykorzystania łącznej maksymalnej wartości umowy w pierwotnym terminie obowiązywania umowy – uprawniającego Strony do wydłużenia terminu wykonania umowy do czasu wykorzystania łącznej maksymalnej wartości umowy, nie dłużej jednak niż na okres 6 miesięcy,
3) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – uprawniającej Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
4) zmiany zamówionej mocy umownej – skutkujące uprawnieniem stron do zmiany wysokości wynagrodzenia.
3. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą, co zostanie potwierdzone zawarciem aneksu do umowy.
4. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wskazuje następujące zasady wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy:
1) każda ze Stron uprawniona jest do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (kwartalny) ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni kwartał poprzedzający złożenie wniosku o waloryzację wzrośnie/spadnie o co najmniej 6% w stosunku do wysokości tego wskaźnika w analogicznym okresie (kwartale) roku poprzedniego (analogiczny okres roku poprzedniego traktowany jako 100),
2) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko raz, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy,
3) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za usługi świadczone przed datą złożenia wniosku,
4) Strona zainteresowana waloryzacją składa drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia/cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem wskazującym wysokość wskaźnika oraz przedmiot i wartość usług podlegających waloryzacji (niewykonanych do dnia złożenia wniosku),
5) w przypadku wzrostu/spadku wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sposób określony w pkt 1, waloryzacja będzie polegała na wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za usługi pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku o wartość procentową tego wskaźnika,
6) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami pkt 4 zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, zgodnie z treścią art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_olsztynek

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia:
1) 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż po pozytywnej weryfikacji punktów poboru energii elektrycznej dokonanej przez operatora systemu dystrybucyjnego,
2) zamawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy przed upływem 12 miesięcy pod warunkiem:
a) złożenia nie wcześniej niż w listopadzie 2023 r. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy; okres wypowiedzenia będzie wynosił 1 miesiąc ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym oświadczenie wpłynie do wykonawcy,
b) dokonania wyboru na rzecz zamawiającego dostawcy energii elektrycznej na 2024 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec zamawiającego w związku z wypowiedzeniem umowy, o którym mowa w ppkt 2.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.