eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Roboty Budowlane - wymiana dźwigu osobowego elektrycznego zainstalowanego w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach przy ul. Golasowickiej 15, 43-253 Pielgrzymowice.Ogłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty Budowlane - wymiana dźwigu osobowego elektrycznego zainstalowanego w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach przy ul. Golasowickiej 15, 43-253 Pielgrzymowice.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW.JADWIGI PROWINCJA KATOWICKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006471953

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Leopolda 1-3

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-210

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kunicki-wspolnicy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jadwizanki.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty Budowlane - wymiana dźwigu osobowego elektrycznego zainstalowanego w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach przy ul. Golasowickiej 15, 43-253 Pielgrzymowice.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1cf437af-0500-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252837

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1cf437af-0500-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określono w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS-PIEL/ZP-1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest: wymiana dźwigu osobowego elektrycznego zainstalowanego w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach przy ul. Golasowickiej 15, 43-253 Pielgrzymowice.
2. Zamówienie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ, stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Program Funkcjonalno-Użytkowy), w poniższym zakresie:
Faza I Projektowa, w której zakres wchodzi w szczególności opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z uzyskaniem wszystkich niezbędnych materiałów, a także zapewnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zależnych do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia.
Faza II wykonanie robót budowlanych, na podstawie opracowanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za serwis

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału postępowaniu w zakresie:
1.1. zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że:
1.1.1. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
1.1.1.1. posiada doświadczenie i potencjał techniczny niezbędny do wykonania zamówienia, tj., że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
1.1.1.1.1. co najmniej trzy zamówienia obejmujące wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na remoncie modernizacji lub przebudowie obiektu budowlanego związanego z wymianą dźwigu osobowego w obiektach szpitalnych lub ośrodkach pomocy społecznej, o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 / trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ złotych brutto.
1.1.1.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek musi spełniać w całości przynajmniej jeden z tych Wykonawców.
1.1.1.2. Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
w zakresie projektowania
1) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
w zakresie kierowania i realizacji robót budowlanych
1) co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowlanej.
2) co najmniej jedną osobą uprawnioną do prowadzenia konserwacji dźwigów posiadającą uprawnienia do modernizacji/konserwacji dźwigów, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym załącznikiem nr 4 do SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie określonym załącznikiem nr 4 do SWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 4 500,00 (słownie: cztery tysiące pięćset i 00/100 złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określono w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określa załącznik nr 2 do SWZ - projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-24 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia w UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-24 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.