eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drawsko Pomorskie › Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw.Ogłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO DRAWSKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330044068

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Starogrodzka 30

1.5.2.) Miejscowość: Drawsko Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.7.) Numer telefonu: +943632047

1.5.8.) Numer faksu: +943632194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drawsko@szczecinek.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://drawsko.szczecinek.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/nadldrawsko

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d73b504-cc70-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252829

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00146872/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153421

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.19.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 767315,65 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kancelarii dla dwóch leśnictw. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1. Budowę budynku kancelarii dla dwóch leśnictw o powierzchni użytkowej 68,25 m2, składającego się z dwóch pomieszczeń biurowych, dwóch pomieszczeń gospodarczych dostępnych z pomieszczeń biurowych, poczekalni, pomieszczenia sanitarnego – wc, pomieszczenia socjalnego, wspólnego pomieszczenia gospodarczego i wiatrołapu.
2. Budynek kancelarii dla dwóch leśnictw to budynek: niepodpiwniczony, posadowiony na ławach fundamentowych, ścianach zewnętrznych i działowych z pustaków ceramicznych, z dachem drewnianych dwuspadowym pokrytym blachodachówką, elewacja wykończona szalówką elewacyjną w kolorze dębu, oraz wykończenie metodą lekko-mokrą tynkiem w kolorze białym i tynkiem mozaikowym w kolorze szarości.
3. Budynek kancelarii wyposażony będzie: w instalację kanalizacyjną, instalację wodociągową, instalację c.o. podłogową, której źródłem zasilania będzie pompa ciepła powietrze – woda, instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalację strukturalną, instalację włamań i napadu, instalację SSWiN i detekcji zadymienia, instalację odgromową i ewkwipotencjalną, instalację fotowoltaiczną.
4. Zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmuje budowę bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3 wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją wodociągową, instalacją elektroenergetyczną wlz oraz zbiornikiem na deszczówkę, budowę drogi wewnętrznej z kostki betonowej, miejsc parkingowych i chodników na terenie działki nr 49/9 obręb 0046 Konotop, jed. ewid. 320302_5, Drawsko Pomorskie obszar wiejski.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 943798,25 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1490000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 943798,25 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGOBUD-GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5842785091

7.3.3) Ulica: UL. ASTRONOMÓW 14,

7.3.4) Miejscowość: GDAŃSK

7.3.5) Kod pocztowy: 80-299

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 943798,25 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.