eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobczyce › Proces dostosowawczy do obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach oświatowych ZS im. ks. Józefa Tischnera w DobczycachOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Proces dostosowawczy do obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach oświatowych ZS im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000188819

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 20a

1.5.2.) Miejscowość: Dobczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-410

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dobczyce.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobczyce.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Proces dostosowawczy do obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach oświatowych ZS im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c92ab693-057b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252814

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00244049/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Proces dostosowawczy do obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i dostępności dla osób z niepełnosprawnością w budynkach oświatowych Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c92ab693-057b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c92ab693-057b-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zawarto w swz

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Proces dostosowawczy do obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ppoż. i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynkach oświatowych Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach - Etap I

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. Dotyczy to realizacji prac podobnych w ramach II etapu modernizacji. W takim przypadku zamówienie dodatkowe zostanie udzielone z wolnej ręki. Jednocześnie określa się maksymalną wartość wynagrodzenia, jakie może zostać udzielone na tej podstawie do 50% wartości wynagrodzenia umownego. W przypadku udzielenia takiego zamówienia termin realizacji zostanie odpowiednio dostosowany, nie dłużej jednak niż do dnia 15.12.2023 r.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.4) - dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli:

Dysponowanie odpowiednimi osobami:

Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, w tym wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, która pełniła funkcję kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno – budowlanej co najmniej na trzech zadaniach obejmujących swoim zakresem roboty remontowe i/lub modernizacyjne i/lub roboty w zakresie przebudowy i/lub roboty w zakresie rozbudowy i/lub w zakresie budowy budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde.

Dysponowanie odpowiednim doświadczeniem zawodowym:

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej trzy oddzielne zamówienia na roboty budowlane, obejmujące swoim zakresem roboty remontowe i/lub modernizacyjne i/lub roboty w zakresie przebudowy i/lub roboty w zakresie rozbudowy i/lub w zakresie budowy budynku użyteczności publicznej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każde.

Wprowadzenie warunku na minimalnym poziomie wynika z faktu, iż Wykonawca trudniący się przedmiotem zamówienia musi posiadać doświadczenie, dające rękojmię wykonania zamówienia sprawnie, w terminie umownym do 04.09.2023 r. a także w sposób pozwalający na sprawną realizację prac budowlanych. Zdaniem Zamawiającego wykonawca musi posiadać w tym zakresie czynne doświadczenie z okresu ostatnich 5 lat, zgodnie z treścią warunku. Zwrócić należy uwagę na fakt, że organizacja roku szkolnego (np. egzaminy w miesiącu sierpniu, przygotowywanie obiektu na rok szkolny przy znacznej ilości uczniów, wskazują, że bezpieczne funkcjonowanie szkoły zależne jest od jakości robót realizowanych przez Wykonawcę, stąd doświadczenie może odegrać kluczową rolę w tym zakresie).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania– zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej IDW;
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - wzór niniejszego zobowiązania stanowi załącznik do IDW (o ile dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik do IDW;
b) Kosztorys ofertowy uproszczony z zestawieniem RMS z podaniem struktury narzutów (stawka robocizny, wskaźnik narzutów kosztów pośrednich, wskaźnik zysku, zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu).
c) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do IDW;
d) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik niniejszej IDW (jeżeli dotyczy)
e) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik IDW (jeżeli dotyczy);
f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej IDW lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy);
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego wraz z ofertą lub możliwego do bezpłatnego pozyskania odpisu z właściwego rejestru;
h) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;
2) Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie Wykonawcę tj.:
a) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do IDW;
b) Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonym wraz z ofertą, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania - sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do IDW;
c) Dokumentów dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby (o ile dotyczy) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej lub zdolności ekonomicznej lub finansowej oceniany będzie łącznie (o ile dotyczy). Pełna treść w swz i zgodnie z pzp

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z PZP i PPU

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.