eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz całodobowego nadzoru nad urządzeniami systemu monitorowania budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz całodobowego nadzoru nad urządzeniami systemu monitorowania budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Główny 14

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338475548

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@oswiecim.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz całodobowego nadzoru nad urządzeniami systemu monitorowania budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a2752c0-053e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00149954/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz całodobowego nadzoru nad urządzeniami systemu monitorowania budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1a2752c0-053e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zapisy dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zostały zawarte w Rozdziale X SWZ tj. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdz. XX. SWZ
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:
1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes lub Dyrektor Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z siedzibą przy Rynku Głównym 14, 32-600 Oświęcim.
1.2. Kontakt z Panem Łukaszem Grabowskim, Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu, możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Rynek Główny 14, 32-600 Oświęcim lub adresem e-mail: iod@oswiecim.sr.gov.pl
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z Sądem Rejonowym w Oświęcimiu.
1.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (w celu zawarcia umowy) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c (obowiązki prawne ciążące na administratorze) RODO, innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz wewnętrznych procedur obowiązujących u administratora danych.
1.5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do celów określonych w pkt 3.
1.6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim uprawnienia te nie są odmiennie uregulowane lub wyłączone na podstawie odrębnych przepisów lub nie wpływają na wynik.
1.7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/), gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
1.9. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych.
1.10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
1.11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
1.12. Państwa dane osobowe pochodzą od podmiotu uczestniczącego w wyłonieniu wykonawcy zamówienia (lub uczestnika konkursu) lub podmiotu będącego stroną umowy zawieranej z Sądem Rejonowym w Oświęcimiu.
1.13. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji. Podmiot będący oferentem, uczestnikiem konkursu lub stroną umowy zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych odpowiednio w art. 13 lub w art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) w stosunku do osób fizycznych, od których dane pozyskane zostały bezpośrednio lub pośrednio i przekazane zostały Sądowi Rejonowemu w Oświęcimiu w celach określonych w niniejszej klauzuli.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdz. XX. SWZ
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO) informujemy:
1.8. Nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych (przez okres niezbędny do realizacji umowy, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń), prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Adm. 26-7/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III. SWZ
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług:
1.1. ochrony fizycznej osób i mienia, w obiektach Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej oraz otwierania i zamykania o godzinach ustalonych z Zamawiającym budynków będących w dyspozycji Sądu;
1.2. całodobowego nadzoru nad urządzeniami systemu monitorowania budynków Sądu Rejonowego w Oświęcimiu wraz z zapewnieniem podjazdu grupy interwencyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Szczegółowy opis rodzaju i maksymalnej wartości opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji opisano w rozdziale III SWZ w punktach od 4 do 9.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Rozdz. XV SWZ
2. Po weryfikacji zgodności złożonych ofert z warunkami zawartymi w SWZ, Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
2.1. Cena (C) - Cena brutto oferty, wskazana w formularzu ofertowym - załącznik nr 2 - Waga kryterium 60 punktów.
W kryterium tym punkty zostaną przyznane po ich wyliczeniu wg wzoru:
C = CN/CB x 60
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”
CN – najniższa cena brutto spośród badanych ofert
CB – cena brutto oferty badanej
2.2. Doświadczenie (D) - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Waga kryterium 20 punktów.
W kryterium tym Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy, który skieruje bezpośrednio do świadczenia usług ochrony osób i mienia na posterunkach ochrony w budynkach Zamawiającego, z wyłączeniem grup interwencyjnych, w czasie trwania umowy osoby posiadające minimum 3 letnie doświadczenie w należytej pracy w charakterze pracownika ochrony fizycznej w obiektach użyteczności publicznej (w rozumieniu definicji wskazanej w rozdz. VII pkt 2.4. niniejszej SWZ). Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w pkt 4.1. formularza ofertowego - załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, w którym Wykonawca wskaże liczbę osób w przedziale od 1 do 5 i więcej, jakie Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia. Osoby wskazane przez Wykonawcę w pkt 4.1. formularza ofertowego muszą spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie doświadczenia, wskazane powyżej, a także muszą spełniać wymagania Zamawiającego szczegółowo opisane w rozdz. III pkt 10 - 13 niniejszej SWZ.
2.3. Czas reakcji na zagrożenia (Z) – przyjazd grupy interwencyjnej - Waga kryterium 20 punktów.
W kryterium tym Zamawiający przyzna punkty Wykonawcy za czas przyjazdu grupy interwencyjnej liczony od momentu powiadomienia całodobowej stacji monitorowania sygnałów włamania i napadu znajdującej się u Wykonawcy na podstawie sygnału z systemu alarmowego zainstalowanego w budynkach Zamawiającego, lub wezwania skierowanego przez pracownika bezpośredniej ochrony fizycznej. Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w pkt 4.2. formularza ofertowego - załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, w którym Wykonawca wskaże czas reakcji na zagrożenie tj. czas przyjazdu grupy interwencyjnej w przedziale od 0 do 20 minut od wystąpienia zdarzenia opisanego powyżej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie (D) - doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zagrożenia (Z) – przyjazd grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Rozdz. VII SWZ
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. VIII niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego w pkt. 2 warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2021, poz. 1995).
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną (ważną na dzień złożenia Zamawiającemu) opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (usługi ochrony osób i mienia) na łączną wartość nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy stawia minimalny warunek w zakresie doświadczenia. Wykonawca spełni powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje co najmniej dwie usługi związane z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ - Wykaz usług Wykonawcy), oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Przez usługi związane z przedmiotem zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej dwóch usług ochrony budynku użyteczności publicznej, których wartość wynosiła co najmniej 300 000,00 zł brutto każda w okresie co najmniej 12 miesięcy ich świadczenia. Wszystkie warunki muszą być spełnione równocześnie dla każdej z wykazanych przez Wykonawcę usług. Wykonawcy wykazując spełnienie warunków nie mogą sumować usług, aby osiągnąć wymaganą wartość.
Zamawiający przyjmuje, że zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „budynek użyteczności publicznej" to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Rozdz. IX SWZ
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci:
4.1. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty, o których mowa w pkt 4.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdz. IX SWZ
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych w postaci:
4.2. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanego w rozdz. VII pkt 2.2. SWZ - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności ochroniarskiej, wydaną zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (j.t. Dz.U. z 2021 , poz. 1995.
4.3. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanego w rozdz. VII pkt 2.3. SWZ - aktualnego (ważnego na dzień złożenia Zamawiającemu) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (usługi ochrony osób i mienia) na łączną wartość nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
4.4. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanego w rozdz. VII pkt 2.4 SWZ - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Wykaz musi zawierać usługi spełniające warunek udziału w postępowaniu, szczegółowo opisany w rozdz. VII pkt 2.4. niniejszej SWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty o których mowa w punktach 4.2., 4.3. i 4.4. składają Wykonawcy zgodnie z zapisami rozdz. VII pkt 3.4. - 3.7. niniejszej SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Rozdz. XII SWZ
10. Dokumenty składane wraz z ofertą:
10.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
10.2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) Oświadczenia wstępne, o których mowa w rozdz. IX pkt 1. SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,,
b) Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, o których mowa w rozdz. VII pkt 3.7. SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
c) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 4.3. SWZ, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy), lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, a także dokumenty wymienione w pkt d) i e) poniżej, w celu potwierdzenia, że osoba składająca oświadczenie jest odpowiednio umocowana do jego złożenia,
d) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
e) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt d).
f) Uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, o którym mowa powyżej w punkcie 7 niniejszej SWZ.
g) Dokument wadium, w przypadku wniesienia wadium w formie określonej w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. Należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Rozdz. VI SWZ
1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy PZP. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z treścią art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 61 1130 1017 0021 1000 6090 0004 z dopiskiem: „Wadium – postępowanie nr Adm.26-7/2023”
W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium Należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium. W przypadku nie wskazania w formularzu oferty numeru konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na numer konta, z którego został wykonany przelew.
4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) – 4) ustawy PZP, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Dokument złożony w formie wskazanej w zdaniu poprzednim musi zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego, tj. Sądu Rejonowego w Oświęcimiu jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdz. VII SWZ
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum składające ofertę wspólną, spółka cywilna). Pod pojęciem konsorcjum Zamawiający rozumie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ustawy PZP.
3.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.3. Pełnomocnik o którym mowa w pkt 3.2. powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
3.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią określony w rozdz. VII pkt 2.2. SWZ warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i ten Wykonawca zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią określony w rozdz. VII pkt 2.3. SWZ warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji finansowej lub ekonomicznej, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku. Wykonawcy mogą spełnić powyższy warunek łącznie.
3.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VII pkt 2.4. SWZ dotyczącego doświadczenia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.7. W przypadkach, o których mowa w pkt 3.4 i 3.6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
3.8. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka podmiotów w formie konsorcjum, w ich ofercie musi być wskazane, który (którzy) z nich będzie (będą) uprawnieni do wystawienia dla Zamawiającego faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia przypadającego na każdego z nich. Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.
3.9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani przez Zamawiającego do przedstawienia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (umowa konsorcjum).
3.10. W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie istotne postanowienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w tym rodzaje i zakres zmian umowy, zawarto w jej wzorze, który stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.