eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: Zadanie 1. Ul. Georgiusa Agricoli 2 Zadanie 2. Ul. Wolności 408 Zadanie 3. Ul Mochnackiego 12Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:
Zadanie 1. Ul. Georgiusa Agricoli 2
Zadanie 2. Ul. Wolności 408
Zadanie 3. Ul Mochnackiego 12

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeumgornictwa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu:
Zadanie 1. Ul. Georgiusa Agricoli 2
Zadanie 2. Ul. Wolności 408
Zadanie 3. Ul Mochnackiego 12

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-814d56b2-04a8-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039540/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej zadanie podzielone na 3 części.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadane realizowane w ramach projektu „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej.
5.Link do postępowania: https://muzeumgornictwa.eb2b.com.pl/ lub https://platforma.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z Platformy:
a) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z
polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
b) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania . Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
2. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę: a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,b. komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, c.
zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.d.włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).
3. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”. Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 100 MB. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez wykonawcę przy użyciu zakładki
„Załączniki” w trakcie etapu składania ofert/wniosków. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane przez wykonawcę po złożeniu ofert, składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”. Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
4. Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18ustawy z dnia17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.570 z późn. zm.),tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt., xades.
5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z.
6. Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7. Zamawiający dopuszcza przesyłanie dokumentów (w tym oferty) skompresowanych formatem .rar. Przesłanie pliku jest możliwe
tylko po uprzednim jego skompresowaniu do innego formatu wskazanego w Rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7 (np. .zip).
8. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze; kontakt:
biuro@muzeumgornictwa.pl- kontakt do inspektora ochrony danych: iod@muzeumgornictwa.pl- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty prawnie do tego upoważnione-
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych – stosownie do art. 22 RODO - decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany2. Obowiązek informacyjny Wykonawcy z zakresu ochrony danych osobowych:- Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie obowiązku informacyjnego, przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych lub osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub pełnomocników będących osobami fizycznymi lub członków organów zarządzających będących osobami fizycznymi, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W celu zapewnienia, że
wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający prosi o złożenie oświadczenia w tym zakresie.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 2. RODO (ograniczenia stosowania): posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)- na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego)− na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. d RODO prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych− w związku z art. 20 ust.1 lit. a, prawo do przenoszenia danych osobowych− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/15/MGW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie:
- Budynek dyrekcji MGW ul. Georgiusa Agricoli 2, 41-800 Zabrze.

1.2. Stan obecny: budynek 3 kondygnacyjny murowany, dach skośny pokryty papą. Nie posiada obecnie instalacji fotowoltaicznej. Podłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON o napięciu 400 V za pomocą złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na zewnątrz budynku. Obiekt posiada rozdzielnicę główną oraz pod rozdzielnice piętrowe. Obiekt posiada wyłącznik p-poż, oraz sprawną instalacje uziomową.

1.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a. dostawę i montaż inwertera o mocy 30 kW
b. dostawę i montaż okablowania pod stronie DC
c. dostawę montaż okablowania po stronie AC
d. wyłącznik P-poz instalacji fotowoltaicznej wraz wpięciem w obwód istniejącego wyłącznika P-poż
e. instalację odgromową
g. dostawę i montaż łącznie 75 szt paneli fotowoltaicznych (wraz z konstrukcją) o mocy min 0,4 kW/ panel o sumarycznej mocy min. 30,00 kW.

Dla potrzeb rozliczenia inwestycji z jednostką dotującą, przyjmuje się podział zadania na następujące części:
a. zakres A – na który składają się wszystkie elementy ujęte w dokumentacji technicznej
– z wyłączeniem elementów wskazanych w pkt. lit. b poniżej,
b. zakres B – na który składa się: dostawa i montaż 31 paneli fotowoltaicznych wraz konstrukcją o mocy min 0,4 kW/panel o sumarycznej mocy min. 12,4 kW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załącznik nr 5/1 do SWZ. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania prac, w zakresie sposobu wykonania prac, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

31712331-9 - Fotoogniwa

71314100-3 - Usługi elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:
Cmin
Pi (C)= ------------- x 100 pkt
Ci
gdzie:
Pi (C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci Cena oferty “i”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie:
- Budynek Łaźni Łańcuszkowej ul. Wolności 408, 41-800 Zabrze.

1.2. Stan obecny: budynek jednokondygnacyjny, murowany, dach dwuspadowy ze świetlikiem, pokryty papą. Obiekt posiada sprawną instalacje odgromową i uziomową. Zasianie obiektu w energię elektryczną odbywa się za pomocą złącza kablowo-pomiarowego z dwoma niezależnymi licznikami energii elektrycznej dla zasilania:
a. obszaru restauracji (1/3 budynku) posiadającego własną rozdzielnic oraz osobny licznik
energii elektrycznej;
b. obszar kas biletowych i wystawy (2/3 budynku) posiadających własną rozdzielnice główną osobny licznik energii elektrycznej. Do rozdzielnicy głównej podłączony jest agregat prądotwórczy kogeneracyjny o mocy 15 kW. Obiekt posiada wyłącznik P-poż wyłączający napięcie na całym obiekcie.

1.3. W Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a. dostawę i montaż inwertera o mocy 5 kW
b. dostawę i montaż okablowania pod stronie DC
c. dostawę montaż okablowania po stronie AC
d. wyłącznik P-poz instalacji fotowoltaicznej wraz wpięciem w obwód istniejącego wyłącznika P-poż
e. dostawę i montaż inwertera o mocy 20 kW
f. instalację odgromową
g. dostawę i montaż łącznie 74 szt paneli fotowoltaicznych (wraz z konstrukcją) o mocy min 0,4 kW/panel i sumarycznej mocy min. 29,6 kW.

Dla potrzeb rozliczenia inwestycji z jednostką dotującą, przyjmuje się podział zadania na następujące części:
a. zakres A – na który składają się wszystkie elementy ujęte w dokumentacji technicznej
– z wyłączeniem elementów wskazanych w pkt. lit. b poniżej,
b. zakres B – na który składa się: dostawa i montaż 41 paneli fotowoltaicznych wraz konstrukcją o mocy min 0,4 kW/panel o sumarycznej mocy min. 16,4 kW.
Ponadto:
a. Wykonawca ma obowiązek wykonania niezbędnych zgłoszeń do odpowiednich organów państwowych, w szczególności do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego; Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
b. Przez okres realizacji zamówienia, na terenie przyległym prowadzony będzie ruch turystyczny. Obszar realizacji prac należy tak zorganizować, aby zapewnić zwiedzającym stały dostęp do wszystkich obiektów podlegających zwiedzaniu, a jednocześnie zabezpieczyć teren prac przed dostępem osób postronnych.

Wykonawca powinien tak zorganizować dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, aby umożliwić normalne korzystanie z obiektu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załącznik nr 5/2 do SWZ. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania prac, w zakresie sposobu wykonania prac, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

31712331-9 - Fotoogniwa

71314100-3 - Usługi elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:
Cmin
Pi (C)= ------------- x 100 pkt
Ci
gdzie:
Pi (C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci Cena oferty “i”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiekcie:
- Budynek obsługi ruchu turystycznego ul Mochnackiego 12, 41-800 Zabrze.

1.2. Stan obecny: budynek jednokondygnacyjny, murowany, dach płaski pokryty papą. Na dachu znajdują się urządzenia niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania budynku takie jak: kominy, centrale klimatyzacyjne, wywietrzniki itp. Obecnie budynek nie posiada instalacji fotowoltaicznej. Budynek posiada podłączenie do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej o napięciu 400V. Budynek posiada rozdzielnię główną oraz wyłącznik p-poż.

1.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
a. dostawę i montaż inwertera o mocy 15 kW
b. dostawę i montaż okablowania pod stronie DC
c. dostawę montaż okablowania po stronie AC
d. wyłącznik P-poz instalacji fotowoltaicznej wraz wpięciem w obwód istniejącego wyłącznika P-poż
e. instalację odgromową
g. dostawę i montaż łącznie 45 szt paneli fotowoltaicznych (wraz z konstrukcją) o mocy min 0,4 kW/panel i sumarycznej mocy min. 18 kW.

Dla potrzeb rozliczenia inwestycji z jednostką dotującą, przyjmuje się podział zadania na następujące części:
a. zakres A – na który składają się wszystkie elementy ujęte w dokumentacji technicznej
– z wyłączeniem elementów wskazanych w pkt. lit. b poniżej,
b. zakres B – na który składa się: dostawa i montaż 14 paneli fotowoltaicznych wraz konstrukcją o mocy min 0,4 kW/panel o sumarycznej mocy min. 5,6 kW.
Przez okres trwania realizacji zamówienia, na terenie przyległym prowadzony będzie ruch turystyczny. Obszar realizacji prac należy tak zorganizować, aby zapewnić zwiedzającym stały dostęp do wszystkich obiektów podlegających zwiedzaniu oraz wydzielić strefy montażu w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna – załącznik nr 5/3 do SWZ. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania prac, w zakresie sposobu wykonania prac, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09332000-5 - Instalacje słoneczne

31712331-9 - Fotoogniwa

71314100-3 - Usługi elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W ramach kryterium ceny oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z przybliżeniem dziesiętnym ilość punktów wynikającą z działania:
Cmin
Pi (C)= ------------- x 100 pkt
Ci
gdzie:
Pi (C) Ilość punktów jakie otrzyma oferta “i” za kryterium “Cena”
Cmin Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci Cena oferty “i”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej – dotyczy Zadania 2:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:
- min. 1 osobą pełniącą funkcję Kierownika prac posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem będą pozwalać na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności;
- oraz, która zgodnie z art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.2022 r., poz. 840), przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOTYCZY ZADANIA 2: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.4 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym);
5) zestawienie materiałów równoważnych, o ile Wykonawca zastosował rozwiązania równoważne.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
3. Zapisy ust. 1 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Zapisy ust. 1 pkt 1) i pkt 2), ust. 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które mogą dotyczyć:
a. terminu realizacji - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego udostępnienia obiektu będącego obszarem prac, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu wykonania przedmiotu Umowy,
b. terminu realizacji - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
c. terminu realizacji – z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w Dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania przedmiotu Umowy wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania przedmiotu Umowy, kosztów eksploatacji lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, a także podniesienie wartości, sprawności, walorów użytkowych, wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury,
d. terminu realizacji - z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy mających wpływ na zakres lub Termin wykonania Umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania się do nowych przepisów,
e. terminu realizacji – w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami lub pracami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f. terminu realizacji – ze względu na działania organów administracji lub gestorów sieci skutkujących niezależnym od Wykonawcy wydłużeniem terminów realizacji określonych czynności objętych zakresem umowy, wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. warunkujących realizację zadania.
g. terminu realizacji – ze względu na wystąpienie siły wyższej przez którą rozumie się zdarzenie bądź połączenie nadzwyczajnych zdarzeń niezależnych od stron umowy, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy, których nie można było przewidzieć oraz którym nie można było zapobiec,
a także ich przezwyciężyć poprzez działanie z należytą starannością i które nie mogły być znane w terminie złożenia oferty na podstawie której zawarto umowę. W szczególności przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia lub połączenie zdarzeń takich jak: pożar, powódź, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, pandemie i epidemie, akt władzy publicznej któremu należy się bezwzględnie podporządkować, wydarzenia powodujące nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego.
h. terminu realizacji – ze względu na uwarunkowania wynikające z działalności prowadzonej przez Zamawiającego na bazie infrastruktury będącej przedmiotem inwestycji.
i. wynagrodzenia - z powodu uzasadnionych zmian w zakresie zaproponowanych w Dokumentacji projektowej rozwiązań technicznych oraz sposobu wykonania przedmiotu Umowy wnioskowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów wykonania lub/i kosztów eksploatacji lub/i skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy lub/i podniesienie wartości/sprawności/walorów użytkowych/wydajności i bezpieczeństwa infrastruktury.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 19:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl przy użyciu zakładki „Złóż ofertę"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 20:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin realizacji zadania – nie później niż 30 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia obiektu na którym posadowiona będzie infrastruktura stanowiąca przedmiot umowy.
Udostępnienie obiektu nastąpi w terminie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej w terenie. Wizja lokalna ma charakter fakultatywny.
W zakresie Zadania 1 - Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 12.06.2023 r. godz. 10:00, miejsce spotkania – Zabrze, ul. Georgiusa Agricoli 2, pokój nr 43.
W zakresie Zadania 2 - Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 12.06.2023 r. godz. 11:00, miejsce spotkania – Zabrze, ul. Wolności 408.
W zakresie Zadania 3 - Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 12.06.2023 r. godz. 12:00, miejsce spotkania – Zabrze, ul. Mochnackiego 12.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.