eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennychOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PROKURATURA OKRĘGOWA W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000342

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mosiężnicza 2

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-965

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.pokra@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-krakow

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-91cb3773-f0be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91cb3773-f0be-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137329/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi rekreacyjno - sportowe dla pracowników prokuratur okręgu krakowskiego oraz ich dzieci i osób towarzyszących na podstawie kart imiennych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218650

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3017-7.261.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 478333,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: zapewnienie imiennych kart uprawniających do korzystania z nielimitowanego (tj. dającego dostęp do różnych usług w różnych obiektach tego samego dnia) dostępu do obiektów i usług sportowo-rekreacyjnych o zróżnicowanym charakterze w ramach abonamentu udostępnionego przez Wykonawcę dla pracowników Zamawiającego oraz ich dzieci i osób towarzyszących ( Użytkowników).

4.5.3.) Główny kod CPV: 92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 599160 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 599160 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 599160 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Benefit Systems Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 750721670

7.3.3) Ulica: Plac Europejski 2

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-844

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 599160 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-08-01 do 2025-07-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.