eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK STAROMIEJSKI 35 W TORUNIU - KAMIENICA POD GWIAZDĄOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK STAROMIEJSKI 35 W TORUNIU – KAMIENICA POD GWIAZDĄ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871243679

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek Staromiejski 1

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeum.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28d0e002-de2f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. RYNEK STAROMIEJSKI 35 W TORUNIU – KAMIENICA POD GWIAZDĄ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28d0e002-de2f-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00131257/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rynek Staromiejski 35, 87-100 Toruń (Kamienica pod Gwiazdą)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00182009

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DOP.241.7.2023.ATB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 181402,87 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Rynek Staromiejski 35, 87-100 Toruń, „Kamienica pod Gwiazdą”.
3.3.1. Budynek „Kamienica pod Gwiazdą” jest wpisany do rejestru zabytków.
3.3.2. Budynek jest obecnie wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, gdzie źródłem jest kocioł gazowy zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poddaszu. Źródłem ciepła dla nowej wewnętrznej instalacji będzie miejska sieć ciepłownicza. Energia cieplna zostanie dostarczona do projektowanego lokalnego, indywidualnego węzła cieplnego.
3.3.3. Ze względu na zabytkowy charakter budynku projektowana instalacja ogrzewania zostanie poprowadzona w miarę możliwości „po śladzie” istniejącej instalacji, piony główne będą przebiegały w tej samej lokalizacji.
3.3.4. Cała instalacja zostanie wykonana z rur miedzianych twardych, łączonych przez lutowanie twarde. Zaprojektowano grzejniki płytowe. Grzejniki mogą zostać wykonane w kolorze zbliżonym do koloru ścian. Wymaga się od Wykonawcy po podpisaniu umowy uzgodnienia wyglądu i kolorystyki grzejników.
3.3.5. Wszystkie prace należy wykonywać w sposób gwarantujący zabezpieczenie zabytkowych elementów we wnętrzu przed pyłem i uszkodzeniem. W Sali na pierwszym piętrze znajduje się rekonstrukcja polichromii, przy której prace będą wykonywane pod nadzorem zespołu konserwatorów Zamawiającego.
3.3.6. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy w zakresie wskazanym w projekcie umowy – załącznik nr 9.
3.3.7. Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa – Załącznik nr 10 do SWZ.
3.3.8. Dodatkowo Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) wykonania kanału do przewodów c.o. na Sali edukacyjnej w posadzce w piwnicy – długość 720 cm szerokość 53 cm oraz na Sali ekspozycyjnej w piwnicy 800 cm x 53 cm oraz po mieszczeniu tam rur – uzupełnienie ceglastymi płytkami 9x19 cm o głębokości ok 1 cm, do ustalenia z Zamawiającym.
b) Demontażu i położenia płytek podłogowych w łazience, klasa co najmniej PEI 3 – wzór jednolity do ustalenia z Zamawiającym – powierzchnia 13m2.
3.3.9. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczególności:
a) Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w tym zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa, bhp oraz kradzieży i dewastacji.
b) Naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych podczas wykonywania robót.
c) Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania.
d) Usuwanie wytworzonych odpadów z miejsc ich powstawania na bieżąco.
3.3.10. Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych.
a) Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. − Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2272 z późn. zm).
b) Osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. - t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840)
3.3.11. Informacje dodatkowe:
1. Roboty powinny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pb”, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
2. Wykonawca jest zobowiązany do powołania kierownika budowy.
3. Zamawiający nie stawia warunku odbycia wizji lokalnej.
3.3.12. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że wykonawca zapoznał się z wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową.
3.4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
3.4.1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonywanie zamówienia przez cały okres realizacji umowy.
3.4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
3.4.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.
3.5. Wymagania organizacyjne:
3.5.1. Wykonawca wykona przedmiot umowy na własny koszt, na własne ryzyko, z zakupionych przez siebie fabrycznie nowych materiałów i wbudowywanych urządzeń zgodnie z dokumentacją projektową oraz podpisaną umową.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 174324,44 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174324,44 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 174324,44 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKO – TECH KAROL SŁOMSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5932121532

7.3.3) Ulica: UL. KONOPNICKIEJ 16

7.3.4) Miejscowość: GNIEW

7.3.5) Kod pocztowy: 83-140

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 174324,44 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.