eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zduny › Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości ZdunyOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZDUNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Zduny

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-760

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 7215001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zduny@zduny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zduny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5af7073e-0538-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252699

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049116/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest dofinan. ze środków UE z PROW nalata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zduny/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zduny/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prow. jest w języku
polskim w formie elektr. za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zduny
2. W celu skrócenia czasu udzi. odp. na pyt. komunikacja między zama. a wyk. w zakresie:
- przesyłania zam. pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zam. do złoż. podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zam. do zło./popr./uzupeł. oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych
środków dowodowych, innych dok. lub oświadczeń skł. w postęp.;
- przesyłania odp. na wezwanie Zam.. do złoż. wyjaśnień dot. treści oświad., o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dok. lub ośw. skład. w postęp.;
- przesyłania odp. na wezwanie Zama. do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odp. na inne wezwania Zam. wynikające z ustawy - PZP;
- przesyłania wniosków, inf., oświadczeń Wyk.;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zam. dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośred. poczty
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zduny@zduny.pl
3. Zam. będzie przekazywał wyk. inf. za pośred. platformazakupowa.pl. Inf. dotyczące odp.i na pyt., zmiany specyfikacji, zm. terminu
skł. i otwarcia ofert Zam. będzie zam. na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespon., której zgod. z obow. przepisami adresatem
jest konkretny Wyk., będzie przek. za pośredn.platformazakupowa.pl do konkretnego wyk.
4. Wyk. jako podmiot profesjonalny ma obow. spraw. komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych
przez zam., gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zam., zgodnie z § 11 ust. 2 ROZP. PREZESA RM z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań tech. dla dokumentów elektronicznych oraz środ. kom. elek. postęp. o udzie.zam. pub. lub konkursie
zamieszcza wymag. dot. specyfikacji połączenia, form. przesyłanych danych oraz szyfr. i oznaczania czasu przekazania i odbioru
danych za pośred. platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwaran. przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wyk., przystępując do niniejszego postęp. o udz. zam. publ.:
h) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Reg. Zam. na stronie inter. pod linkiem w zakładce
„Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
i) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Z uwagi na ograniczone miejsce więcej inf. na temat korespon.znajduję się w SWZ rodz.XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. administratorem Państwa danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zdunach jest Burmistrz Zdun mający siedzibę ul. Rynek 2,
63-760 Zduny. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się poprze adres e-mail: zduny#zduny.pl lub pisemnie na
adres siedziby Administratora.
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:zduny@zduny.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego). na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego). Prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania
dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w
protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Udostępnianie
protokołu postępowania lub załączników do tego protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych,
o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o
których mowa w powyżej i art. 18 ust. 3–6 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
11. Państwa dane będą ujawnione podmiotom świadczącym usługi, na rzecz administratora danych, na podstawie zawartych umów
dotyczących:
a) serwisu i wsparcia systemów informatycznych,
b) utylizacji dokumentacji niearchiwalnej,
c) przekazywania przesyłek pocztowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Budowa skateparku wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Zduny.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiary robót stanowiące załącznik nr 4 do SWZ. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z tą dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45262300-4 - Betonowanie

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) C – Cena – 60%;
2) G – Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia– 40%.

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji wyrażonego w inny sposób niż w pełnych miesiącach. Minimalny, wymagany przez Zamawiającego, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesiące Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został okres 60 – miesięczny.
W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

2. Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana wg następujących zasad:

Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 60 pkt.

3. Ocena ofert w zakresie kryterium „Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia” zostanie dokonana wg następujących zasad:

Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi w badanej ofercie
G = ----------------------------------------------------------------------------------------------- x 40 pkt.
Najdłuższy okres przedłużenia gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium - 40 pkt.

Wykonawca winien podać okres gwarancji i rękojmi w miesiącach, w przeciwnym wypadku Zamawiający do celów punktacji zaokrągli podany okres „w dół” do wartości niższej (np. Wykonawca zaoferuje przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi o 12,5 m-ca, Zamawiający zaokrągli ten okres do 12 m-cy i przyzna punkty.
Okres gwarancji i rękojmi należy podać liczbowo i słownie (w przypadku rozbieżności
w zakresie okresu przedłużenia gwarancji i rękojmi podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres przedłużenia gwarancji i rękojmi podany słownie).
W przypadku przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia
o okres dłuższy niż 24 miesiące, Zamawiający do celów punktacji przyjmie okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynoszący 24 miesiące, natomiast w umowie zostanie uwzględniony okres zaoferowany przez Wykonawcę
w Formularzu oferty.
Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia odnośnie przedłużenia okresu gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty budowlane , poda wartość „0” lub wskaże inny zwrot równoznaczny z tym, iż nie oferuje wydłużenia przedmiotowego okresu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zaoferował wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia i nie przyzna punktów,
Jeżeli żaden Wykonawca nie zaoferuje przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, Zamawiający do obliczenia punktacji w przedmiotowym kryterium nie zastosuje wzoru wskazanego powyżej i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje minimalny okres gwarancji, zgodnie z zapisami rozdz. IV ust. 18 SWZ, tj. 36 miesięcy - otrzyma w kryterium „okres przedłużenia gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia” liczbę punktów wynoszącą 0.
4. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + G
5. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans według przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużenia gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
polegające na budowie i/lub przebudowie placów zabaw i/lub skateparków i/lub siłowni zewnętrznych o wartości minimum
100 000,00 zł brutto,
3. Powyższe wymagania są wymaganiami minimalnymi. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia takiego potencjału technicznego i liczby osób, które zapewnią właściwą i terminową realizację zamówienia.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3)
wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w rozdz. VIII ust. 2 pkt 4 SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z
załączeniem dowodów określają czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty– oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. Jeżeli
wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych
urządzeń i wyposażenia z wymaganiami technicznymi, cechami określonymi przez Zamawiającego w niniejszej SWZ –
Rozdział IV opis przedmiotu zamówienia pkt5 Zestawienie urządzeń i wyposażenia małej architektury.
2. Na potwierdzenie zgodności oferowanych urządzeń i wyposażenia stanowiących przedmiot zamówienia, z wymaganiami
Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz -Specyfikacja techniczna dostarczanych urządzeń i wyposażenia – stanowiący Załączniki Nr 8 do SWZ
2) Karty techniczne produktów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany:
1) termin wykonania robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku:
a) wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, których
wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej
przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od
wykonania zamówienia dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o
czas niezbędny do wykonania robót dodatkowych warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym,
b) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania
należytej staranności, w tym w szczególności długotrwałych (powyżej 3 dni) przerw w dostawach wody, prądu lub gazu,
konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie prac, konieczności wykonania prac
archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, stwierdzenia błędów w dokumentacji
projektowej, których usuniecie będzie skutkować koniecznością konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego
poprawek lub zmiany projektu. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót,
Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają,
że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
2) termin wykonania robót określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku:
a) gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem, a zamawiający na wniosek wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty
wcześniej niż planował;
b) gdy zmiana terminu wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla zamawiającego. W takiej sytuacji
zmiana terminu określonego w umowie jest możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a
wykonawca wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem;
3) zmiana zakresu robót i ustalonego na podstawie wybranej oferty wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy ilość
faktycznie wykonanych robot będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robot, który był podstawą obliczenia
ceny oferty. Wówczas określone w umowie wynagrodzenie kosztorysowe zostanie proporcjonalnie zmienione (zmniejszone
lub zwiększone) przy zachowaniu cen jednostkowych i składników cenotwórczych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
wykonawcy;
4) zmiana wynagrodzenia określonego w umowie może nastąpić w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów
i usług (VAT)
5) postanowienia zawartej umowy w zakresie udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca przewidywał powierzenie części
zamówienia do wykonania podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku:
a) zmiany podwykonawców i powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom,
b) rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zduny/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.