eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Mazowiecki › Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pośrednictwa przy sprzedaży eventów motoryzacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pośrednictwa przy sprzedaży eventów motoryzacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TOR MODLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142241908

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Wiktora Thommee 1B

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-102

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tormodlin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.tormodlin.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka kapitałowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pośrednictwa przy sprzedaży eventów motoryzacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d43cd17-0524-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252691

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/tormodlin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/tormodlin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Systemie:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0 , Windows 7 i MacOS 10.12 - lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana przeglądarka internetowa: Firefox ver. 46 i późniejsze, Chrome ver. 45 lub późniejsze, Opera ver. 37 lub późniejsze, Internet Explorer 11. Przeglądarki zalecane: Chrome, Firefox, Opera;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) oprogramowanie Java ver. 1.8;
f) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny umożliwiający obsługę formatów .pdf.

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem danych osobowych wskazanych w złożonych ofertach jest Tor Modlin sp. z o.o., ul. gen. Wiktora Thommée 1B, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
f) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pośrednictwa przy sprzedaży eventów motoryzacyjnych. Zamówienie polegało będzie m.in. na pozyskiwaniu nowych zleceń od klientów znajdujących się już w bazie Zamawiającego, a także pozyskiwaniu nowych klientów dla Zamawiającego, tj. klientów korzystających z działalności szkoleniowej oraz działalności w zakresie organizacji imprez z wykorzystaniem infrastruktury Zamawiającego, w szczególności toru sportowo – treningowego oraz toru szkoleniowego prowadzonego przez Zamawiającego zlokalizowanych w Nowym Dworze Mazowieckim (Tor Modlin). W zakres pozyskiwanie klientów wchodzić będzie również pozyskiwanie dotychczasowych klientów tj. takich, którzy korzystali już z usług Zamawiającego bądź takich którym prezentowano już ofertę Zamawiającego ale nie skorzystali z jego oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79990000-0 - Różne usługi dla przedsiębiorstw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79500000-9 - Dodatkowe usługi biurowe

79342000-3 - Usługi marketingowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (w przypadku Wykonawców będących osobami fizycznymi osobą skierowaną do realizacji zamówienia może również być sam Wykonawca) tj. 1 osobą posiadającą doświadczenie w realizacji usług polegających na sprzedaży motoryzacyjnych wydarzeń eventowych w liczbie co najmniej 50, w tym co najmniej 35 w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do upływu terminu składania ofert, w tym co najmniej dwóch w których uczestniczyło co najmniej 500 (pięćset) osób (w każdym wydarzeniu).

Przez sprzedaż motoryzacyjnych wydarzeń eventowych, o których mowa powyżej należy rozumieć pozyskanie klienta korporacyjnego, który w następstwie działania Wykonawcy zorganizował wydarzenie, w którym uczestniczyli pracownicy/współpracownicy pozyskanego klienta w liczbie co najmniej 15, a którego głównym przedmiotem była aktywność z wykorzystaniem samochodów (np. odbycie szkolenia z zasad bezpiecznej jazdy, jazda samochodami sportowymi, doskonalenie umiejętności dotyczących prowadzenia aut etc.).

UWAGA! W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt 1.4. zostanie uznany za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia samodzielnie warunek niezbędnego doświadczania określony w tym punkcie. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jeśli wykona on usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór – załącznik nr 4 SWZ).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. Ustawy Pzp, tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia (chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych) tj.:
a) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (tj. pkt 2 powyżej) w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. Ustawy Pzp, tj. oświadczenie o o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1 do SWZ.
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia (chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych) tj.:
a) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt XX ppkt 1.4. SWZ, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia w zakresie wskazanym w warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt XX. ppkt 1.4. SWZ, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie wskazanej w pkt 1 lit. e) powyżej).
2. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, Wykonawca obowiązany jest załączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na pod-stawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 445 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 usta-wy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana treści umowy dopuszczalna jest wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jedynie w następujących przypadkach i zakresie:
1) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dopuszcza się możliwość zmiany tych postanowień umowy, na które zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa ma wpływ;
2) w przypadku zmiany w zakresie udziału w realizacji zamówienia podwykonawców wskazanych w ofercie:
a) zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy zaproponowany podwykonawca lub sam podwykonawca wykaże, że zgodnie z treścią SWZ spełnia określony wa-runek udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego przesłanki wy-kluczenia z postępowania;
b) niebędących podmiotem udostępniającym zasoby – zmiana jest możliwa, gdy z uzasadnionych przez Wykonawcę przyczyn osoby te nie są w stanie wziąć udziału w realizacji zamówienia.
3) w przypadku zmiany osoby, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy z uwagi na obiek-tywny brak możliwości świadczenia usług przez dotychczasową osobę – wyłącz-nie w przypadku, gdy osoba ta posiada doświadczenie wymagane jako warunek udziału w postępowaniu w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa (pkt XX ppkt 1.4. SWZ) i Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedłoży dokumenty na potwierdzenie tego faktu wymagane w pkt XXI ppkt 3 lit. a Specy-fikacji Warunków Zamówienia dla tego postępowania.
3. Zmiany do Umowy może inicjować zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca. Katalog zmian określonych w ust. 1 i 2 określa zmiany, na które Strony mogą wyrazić zgodę nie stanowi jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do skorzystania z przesłanek dotyczą-cych zmiany Umowy, o których mowa w ust. 2 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca dowie-dział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żą-danie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
7. Po stronie Zamawiającego wniosek o zmianę może zgłosić osoba wskazana w Umowie do kontaktów w związku z jej realizacją. Wniosek taki jest podstawą do przygotowania aneksu.
8. Zmiany umowy nie stanowią:
1) zmiana wskazanych w umowie osób nadzorujących realizację przedmiotu umowy;
2) zmiana danych teleadresowych Stron;
3) zmiana danych rejestrowych Stron.
9. W przypadkach określonych w ust. 8, dla skuteczności zmiany wystarczające jest nie-zwłoczne poinformowanie drugiej Strony na piśmie o zaistniałej zmianie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/tormodlin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.