eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Drwinia › Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwinia"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwinia"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Drwinia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555973

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Drwinia 57

1.5.2.) Miejscowość: Drwinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-709

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 122849822

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.topor@drwinia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drwinia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://e-propublico.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwinia"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fca44d53-e5b9-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252684

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018157/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwinia"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00198815

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 196341,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drwinia" polegającym na zaprojektowaniu sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Drwinia dla około 243 budynków (mieszkalne i użyteczności publicznej) - ilość osób zamieszkałych: ok. 707; ilość osób zameldowanych: ok. 827 wraz z przyłączami oraz włączeniem projektowanej sieci do oczyszczalni ścieków w Dziewinie (dz. nr 832)
Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:
1) projekt budowlany (budowlano/wykonawczy) w 3 egzemplarzach + wersja cyfrowa
2) dokonanie zgłoszenia robót budowlanych / złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do wydziału architektury i budownictwa Starostwa Powiatowego w Bochni najpóźniej do dnia 01.09.2023 r.
3) projekty wykonawcze we wszystkich branżach (po 3 egzemplarze z każdej branży + wersja cyfrowa);
4) szczegółowe kosztorysy i przedmiary wszystkich branż - w 3 egzemplarzach + wersja cyfrowa
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży w 3 egzemplarzach + wersja cyfrowa
6) opinia geologiczna;
7) inne niezbędne wg przepisów prawa opinie i uzgodnienia.

Ponadto:
1.Projekt budowlany/wykonawczy Wykonawca sporządzi na mapach do celów projektowych/ zasadniczych,
2.Uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie innych organów na etapie opracowywania dokumentacji.
3.Uzyskać wszelkie decyzje, pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do realizacji zadania przed rozpoczęciem robót budowlanych, w tym dokument zezwalający na ich wykonanie. W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót.
4.Wszystkie dodatkowe opracowania wynikające z uzyskanych uzgodnień, opinii, decyzji itp.
5. Uzyskanie warunków budowy pompowni ścieków, dobór pompowni wraz z uzyskaniem warunków zasileń pompowni
6.Informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
7.Prowadzenie nadzoru autorskiego nad realizacją robót
8. pozyskanie wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, decyzji zezwalających na wykonanie wszystkich robót objętych projektem
9.uzyskanie uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia elektroenergetycznego, hydrologicznego, telekomunikacyjnego, gazowego, wody, wraz z opłatami za nadzór ze strony właścicieli sieci.
10. Pozyskanie zgód i deklaracji przyłączenia wraz z ustaleniem tras przyłączy i sieci po działkach prywatnych
11. Uzyskanie decyzji na lokalizacje sieci i przyłączy w pasach drogowych dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich
12. Uzyskanie warunków budowy pompowni ścieków, dobór pompowni wraz z uzyskaniem warunków zasileń pompowni
13. Dokonanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień w Wodami Polskimi.
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia i Decyzja Środowiska stanowią załącznik do SWZ.
Powyższe dzieło zostanie opracowane celem złożenia przez Zamawiającego wniosku o dofinansowanie w ramach planowanego naboru do programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie wszelkich opinii, warunków, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji (w przypadku konieczności uzyskania dodatkowo takich), oraz opracowanie, przedmiarów i kosztorysów dla projektu z podziałem dla poszczególne etapy realizacyjne projektu, jak i pełnienie nadzoru autorskiego oraz pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami, w tym warunkami technicznymi, i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia jest zgodna z obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji; pisemne oświadczenie, że dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia zapewnienia dostępność rozwiązań projektowanych dla potrzeb wszystkich użytkowników obiektu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, pisemne oświadczenie wykonawcy, że cała dokumentacja lub jej odpowiednia część jest jego samodzielnym dziełem i że posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie.
W przypadku uchylenia, stwierdzenia nieważności, zmiany, wznowienia postępowania w zakresie uzyskania przez Wykonawcę decyzji, Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w postępowaniu, lub jak w przypadku uchylenia decyzji do pozyskania nowej bez dodatkowego wynagrodzenia;
Dokumentacja oraz opracowania muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej (na jednym wspólnym przenośnym nośniku danych). Wszystkie rysunki muszą być w plikach w formacie .dxf i odpowiednio w formacie .pdf - 1 egz. (CD/DVD);
W wersji elektronicznej każdy plik w formacie .pdf musi mieć swoją kopię w plikach źródłowych -formacie .dxf, .doc, .xls (WORD i EXCEL).

Zamawiający nie określa, zgodnie z art. 95 Pzp, wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia z uwagi, iż charakter czynności, realizowanych w ramach niniejszego zamówienia nie uzasadnia wykonywania pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. .zm.) Samodzielną funkcję do projektowania mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające "uprawnienia budowlane". Uprawnienia budowlane przyznawane są imiennie. W związku z powyższym nie jest wymagane nawiązanie stosunku pracy pod kierownictwem pracodawcy

4.5.3.) Główny kod CPV: 71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71355000-1 - Usługi pomiarowe

79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 327180,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 608850,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 327180,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8943061597

7.3.3) Ulica: ul. Traktatowa 1

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-425

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 327180,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.