eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie Gminy MichałowiceOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie Gminy Michałowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.4.2.) Miejscowość: Reguły

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252682

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00249789

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00045881/10/P

Po zmianie:
2023/BZP 00045881/11/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
1. W
przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową
1). krajowych:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2). zagranicznych:
dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych/wykonywanych potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte wykonanie tych robót – z wykorzystaniem załącznika nr 4 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób
należyty.
4. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego skierowanych przez Wykonawcę – z
wykorzystaniem załącznika nr 5 do SWZ.
5. Wykaz sprzętu który będzie używany w wykonywaniu zamówienia publicznego przez Wykonawcę – z wykorzystaniem załącznika
nr 6 do SWZ.

Po zmianie:
nie dotyczy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
nie dotyczy

Po zmianie:
1. W przypadku podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową
1). krajowych:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
2). zagranicznych:
dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
3. Wykaz robót budowlanych wykonanych/wykonywanych potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi
należyte wykonanie tych robót – z wykorzystaniem załącznika nr 4 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane roboty budowlane zostały wykonane w sposób
należyty.
4. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego skierowanych przez Wykonawcę – z
wykorzystaniem załącznika nr 5 do SWZ.
5. Wykaz sprzętu który będzie używany w wykonywaniu zamówienia publicznego przez Wykonawcę – z wykorzystaniem załącznika
nr 6 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.