eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie Gminy MichałowiceOgłoszenie z dnia 2023-07-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie Gminy Michałowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 350 91 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a307104b-045e-11ee-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie Gminy Michałowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a307104b-045e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00309972

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045881/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00249789

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.26.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 262737,98 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy Michałowice.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) Remont nawierzchni chodników i zjazdów, parkingów i ulic polegający na remoncie istniejącej, zdegradowanej nawierzchni chodników i zjazdów, parkingów czy ulic polegający na przestawieniu istniejącej nawierzchni z wykorzystaniem zdemontowanych elementów nawierzchni lub odtworzeniu przy użyciu nowego materiału;
2) Remont obrzeża betonowego polegający na remoncie istniejących, zdegradowanych obrzeży betonowych polegający na naprawie uszkodzeń powstałych na określonej długości obrzeża, metodą jego przestawienia, z wykorzystaniem obrzeży uzyskanych z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania lub poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe;
3) Remont krawężnika betonowego polegający na wymianie istniejących, zdegradowanych krawężników betonowych na nowe krawężniki betonowe.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje bieżące remonty dróg, w tym:
1) Roboty rozbiórkowe:
a) rozebranie nawierzchni z kotki betonowej brukowej ok. 450,00 m2,
b) rozebranie nawierzchni z płyt betonowych ok. 205,00 m2,
c) rozebranie krawężników betonowych ok. 45,00 m,
2) Roboty ziemne:
a) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi i chodnika głębokość 20 cm ok. 350,00 m2,
b) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości drogi i chodnika głębokość 10 cm ok. 120,00 m2,
3) Obramowanie jezdni i chodników:
a) przestawienie krawężników betonowych wystających ok. 40,00m,
b) przestawienie krawężników betonowych wtopionych ok. 40,00 m,
c) przestawienie obrzeży betonowych ok. 60,00m,
4) Podbudowy:
a) wykonanie ok. 900,00 m2 podbudowy z kruszyw łamanych,
5) Nawierzchnie:
a) układanie nawierzchni chodników wjazdów, parkingów, ulic i placów z betonowej kostki brukowej szarej i kolorowej, nowej i rozbiórkowej, kostka o grubości 6 cm i 8 cm ok. 1 900,00 m2,
b) układanie nawierzchni chodników z płyt betonowych ażurowych i chodnikowych, nowych i rozbiórkowych ok. 475,00 m2,
c) regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych, studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, studzienek dla kratek ściekowych ulicznych ok. 13,00 szt.
4. Ilość wbudowanego materiału uzależniona jest od bieżących potrzeb.
5. W ramach realizacji Przedmiotu umowy dopuszcza się tylko następujące kruszywo:
1) betonowe z odsiewu kruszarki,
2) łamane bez domieszki gliny
6. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
1) „Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ;
2) „Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 344440,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 344440,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 344440,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Wielobranżowych Katarzyna Bartczak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5220013898

7.3.3) Ulica: Grodziska 21

7.3.4) Miejscowość: Stara Wieś, Nadarzyn

7.3.5) Kod pocztowy: 05-830

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-07-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 344440,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.