eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji w układzie VRF dla Prokuratury Rejonowej Łódź - Polesie Dział ds. Wojskowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40a.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji w układzie VRF dla Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie Dział ds. Wojskowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40a.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 152

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-322

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.poldz.budzetowy@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-lodz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji w układzie VRF dla Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie Dział ds. Wojskowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40a.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0079a71e-0527-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252672

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00135652/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji dla Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie Dział ds. Wojskowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40a.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0079a71e-0527-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2.W sytuacji awarii lub niedostępności Platformy e-Zamówienia, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez Portal e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres email: sekretariat.poldz.budzetowy@prokuratura.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
3. Wszystkie załączniki do SWZ wymagane w ofercie (formularze, oświadczenia) muszą być przedłożone na drukach zaproponowanych przez Zamawiającego oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. W przypadku podpisywania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym rekomenduje się aby Formularz ofertowy został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (typ wewnętrzny).
5. W przypadku podpisywania pozostałych dokumentów wchodzących w skład oferty lub składanych wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3026-7.261.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie instalacji klimatyzacji w układzie VRF dla Prokuratury Rejonowej Łódź – Polesie Dział ds. Wojskowych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 40a.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:
Załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,
Załączniku nr 2 do SWZ – Wzór Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis gwarancyjny

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada certyfikat dla przedsiębiorcy, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2065 z późn. zm.) powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane,
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na udział w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż: 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.4.1) w zakresie wykonania dokumentacji projektowej:
Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
minimum 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej systemu klimatyzacji w układzie VRF w budynkach użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 10.000 złotych brutto wraz z podaniem przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów na rzecz których wykonana została lub jest wykonywana usługa wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie;
1.4.2) w zakresie dostawy i wykonania instalacji klimatyzacji:
Wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
minimum 1 dostawę polegającą na dostarczeniu i wykonaniu instalacji klimatyzacji w układzie VRF w budynkach użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 150.000 złotych brutto, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2021.275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg Załącznika nr 9 do SWZ.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
6. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2023.129 ze zm.) - Załącznik nr 9 do SWZ. Dokument zobowiązani są złożyć również podwykonawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
7. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 - Załącznik nr 10 do SWZ. Dokument zobowiązani są złożyć również podwykonawcy lub podmioty, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Certyfikat dla przedsiębiorcy, o którym mowa odpowiednio w rozporządzeniu (UE) 2015/2067 albo w rozporządzeniu (WE) nr 304/2008, który zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 2065 z późn. zm.), który powinien posiadać przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również urządzeń będących stacjonarnymi systemami ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane.
2. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związana z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej, jeśli z treści polisy nie wynika klauzula, zgodnie z którą Wykonawca jest objęty ochroną ubezpieczeniową pomimo braku opłacenia składki.
3. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz zawiera minimum 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 10.000 złotych polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej systemu klimatyzacji w układzie VRF w budynkach użyteczności publicznej, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, daty wykonania i podmiotów na rzecz których wykonana została lub jest wykonywana usługa wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wskazany powyżej wykaz należy przedstawić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
4. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zawierający minimum 1 dostawę o wartości nie mniejszej niż 150.000 złotych brutto polegającą na dostarczeniu i wykonaniu instalacji klimatyzacji w układzie VRF w budynkach użyteczności publicznej wraz z podaniem przedmiotu i wartości, daty wykonania, podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wskazany powyżej wykaz należy przedstawić wg. wzoru Załącznika nr 8 do SIWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2022.2080 ze zm.).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: NBP 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z dopiskiem: Postępowanie 3026-7.261.4.2023 – WADIUM.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 5 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Oznacza to, iż skuteczne wniesienie wadium w ww. formie wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest poprzez załączenie pliku do oferty za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia treść gwarancji lub oświadczenia o poręczeniu musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) zawierać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela) lub poręczyciela do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty i zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wymienione w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
4) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

Uwaga: Z powodu maksymalnej długości pola - 4000, pozostałe informacje znajdują się w Dziale XXIX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego, jako pełnomocnik.
2. Wykonawcy są zobowiązani do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
1. Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na wydłużenie czasu realizacji zamówienia;
Zajście warunków uzasadniających zmianę terminów wykonania przedmiotu zamówienia musi być zgłoszone pisemnie wraz z uzasadnieniem i zatwierdzone przez drugą Stronę.
Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony aneksem do umowy.
2. Zmiany (modyfikacja) złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie podwykonawstwa poprzez:
a) wskazanie innych podwykonawców,
b) rezygnację z podwykonawców,
c) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa,
d) wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa,
Zmiana nie wymaga formy aneksu do umowy, ale wymaga zgłoszenia na piśmie, z zastrzeżeniem zmiany w zakresie opisanym w § 2 ust. 2 wzoru umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczenia dotyczące maksymalnej długości pola w Sekcji VI pkt 6.4.1) (maksymalna długość pola 4000) Zamawiający w kwestii podania informacji wymaganych w tej Sekcji odsyła odpowiednio Działu XXIX SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.