eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安i皻och這wice › 安iadczenie us逝g w zakresie za豉dunku, wywozu oraz zagospodarowania nieczysto軼i sta造ch z Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w 安i皻och這wicach sp. z o.o.Og這szenie z dnia 2023-06-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g w zakresie za豉dunku, wywozu oraz zagospodarowania nieczysto軼i sta造ch z Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w 安i皻och這wicach sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZESP茛 OPIEKI ZDROWOTNEJ W 名I邛OCHΜWICACH SP茛KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNO列I

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000311450

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Chorzowska 38

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安i皻och這wice

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-605

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2455041

1.5.8.) Numer faksu: 32 2453440

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zoz.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zoz.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - osoba prawna, o kt鏎ej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g w zakresie za豉dunku, wywozu oraz zagospodarowania nieczysto軼i sta造ch z Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w 安i皻och這wicach sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a8087afd-0529-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00252628

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-06-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, email:
zamowieniapubliczne@zoz.net.p

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Ofert sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i, zgodnie z wyborem Wykonawcy: a) w formie elektronicznej (oznacza to posta elektroniczn opatrzon kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym -
wy陰cznie poprzez Platform przetargow. 2. Wykonawca zamierzaj帷y z這篡 ofert (wy陰cznie poprzez Platform przetargow) – zobowi您any
jest zapozna si z instrukcjami u篡tkownik闚 Platformy przetargowej - dost瘼nymi pod adresem:
https://zoz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptowa regulamin korzystania z Platformy przetargowej dost瘼ny pod adresem: https://zoz.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html 3. Z這瞠nie oferty poprzez Platform przetargow oznacza akceptacj regulaminu, o kt鏎ym mowa w pkt 1 niniejszego rozdzia逝 SWZ. 4. Wymagania techniczne zwi您ane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane s na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://zoz.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 5. Wsparcia technicznego w zakresie dzia豉nia Platformy przetargowej udziela jej
dostawca, tj. Logintrade S.A., ul. Legnicka57d, lokal B/J, 54-203 Wroc豉w, nr tel. +48 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedzia趾u do pi徠ku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00. 6. Sposoby z這瞠nia oferty za po鈔ednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia z這瞠nia oferty (w zale積o軼i od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zosta造 opisane w Instrukcjach u篡tkownik闚 Platformy przetargowej. 7. Oferty, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, o kt鏎ym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowi您aniem podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby”, przedmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwo, sporz康za si w postaci
elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrze瞠niem format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarz康 Zespo逝
Opieki Zdrowotnej w 安i皻och這wicach sp. z o.o. , ul.
Chorzowska 38, 41-605 安i皻och這wice;
Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo瞠 si Pani/Pan skontaktowa w sprawach zwi您anych z ochron
danych osobowych w nast瘼uj帷y spos鏏:
• pod adresem poczty elektronicznej: iod@zoz.net.pl;
• w postaci papierowej na adres siedziby Administratora;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zwi您ku z przepisami ustawy z dnia 11
wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p騧n.zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu
przeprowadzenia przedmiotowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz jego rozstrzygni璚ia, jak r闚nie
zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego i jego archiwizacji;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠:
• osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacj post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
• Firma PZP24.pl sp. z o.o. oraz LOGINTRADE S.A. z siedzib we Wroc豉wiu przy ul. Legnickiej 57D, lok. B/J, z kt鏎a administrator
zawar umow na obs逝g Platformy Przetargowej, na kt鏎ej prowadzone s post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego;
• podmiot uprawniony do obs逝gi dor璚ze (Poczta Polska S.A.);
• podmioty, z kt鏎ymi administrator zawar umow na 鈍iadczenie us逝g serwisowych dla u篡tkowanych w Zespole Opieki
Zdrowotnej w 安i皻och這wicach sp. z o.o. system闚 informatycznych;
Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane jedynie w okresie niezb璠nym do spe軟ienia celu, dla kt鏎ego zosta造 zebrane, a
nast瘼nie w celach archiwalnych przechowywane b璠 przez 5 lat, chyba, 瞠 przepisy szczeg鏊ne b璠 stanowi inaczej;
obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje
niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z zastrze瞠niem, i skorzystanie przez osob,
kt鏎ej dane osobowe dotycz, z uprawnienia do sprostowania lub uzupe軟ienia, o kt鏎ym mowa w art. 16 RODO, nie mo瞠
skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw;
• na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem, i w
post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
nie przys逝guje Pani/Panu:
• w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 12/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g w zakresie za豉dunku, wywozu oraz zagospodarowania nieczysto軼i sta造ch z Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w 安i皻och這wicach sp. z o.o.

Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawieraj za陰czniki nr 1 i 4 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 90500000-2 - Us逝gi zwi您ane zodpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Us逝gi wywozu odpad闚

90511200-4 - Us逝gi gromadzenia odpad闚 pochodz帷ych zgospodarstw domowych

90512000-9 - Us逝gi transportu odpad闚

90511300-5 - Us逝gi zbierania 鄉ieci

90533000-2 - Us逝gi gospodarki odpadami

90513100-7 - Us逝gi wywozu odpad闚 pochodz帷ych zgospodarstw domowych

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzeda積y, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, spos鏏 lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin podstawienia do Zamawiaj帷ego dodatkowego kontenera, licz帷 od momentu zg這szenia zapotrzebowania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Wykonawca musi posiada uprawnienia do wykonywania dzia豉lno軼i polegaj帷ej na odbieraniu odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu
czysto軼i i porz康ku w gminach z dnia 13.09.1996 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z p騧n. zm.), gospodarowaniu odpadami komunalnymi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p騧n. zm.).
Uwaga:
Warunek dotycz帷y uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o kt鏎ym wy瞠j mowa, jest spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z wykonawc闚
wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia
dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s
wymagane.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, ofert cz窷ciow lub
wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, oferty cz窷ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu niezale積ie od innego
Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej.
W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym wy瞠j mowa sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. o鈍iadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru, o kt鏎ym mowa w art. 49
ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z p騧n. zm.), prowadzonym przez Marsza趾a Wojew鏚ztwa, zawieraj帷e wykaz kod闚 odpad闚 w zakresie transportu co najmniej na ni瞠j wymienione kody odpad闚: z grupy 20, z podgrupy 15 01, oraz o kodach 16 01 03, 17 01 01,
17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11,17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04,
2. o鈍iadczenie o posiadanym wpisie do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta 安i皻och這wice w zakresie odbierania odpad闚 komunalnych od w豉軼icieli nieruchomo軼i, tj. co najmniej: wszystkich odpad闚 o kodach z grupy 20, wszystkich o kodach z
podgrupy 15 01 oraz o kodach 16 01 03,17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02,17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04,17 08 02,17 09 04 wraz z podaniem numeru rejestrowego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Pe軟omocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/闚 ubiegaj帷ego/ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pe軟omocnictwo zosta這 wystawione w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Po鈍iadczenia zgodno軼i cyfrowego odwzorowania z pe軟omocnictwem w postaci
papierowej, mo瞠 dokona mocodawca (osoba/osoby wystawiaj帷e pe軟omocnictwo) lub notariusz.
2. Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚 (o ile Wykonawca korzysta ze zdolno軼i innych
podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy). Zobowi您anie lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje si w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku, gdy zobowi您anie (inny podmiotowy 鈔odek dowodowy) zosta這 wystawione w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy (odnosi si do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile
upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert. 2. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, zobowi您ani si z這篡 wraz z ofert stosowne pe軟omocnictwo – zgodnie z pkt 3.4. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy sp馧ki cywilnej, o ile upowa積ienie/pe軟omocnictwo do wyst瘼owania w imieniu tej sp馧ki wynika z do陰czonej do oferty umowy sp馧ki b康 wszyscy wsp鏊nicy podpisz ofert. Uwaga: Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa powy瞠j mo瞠 wynika albo z dokumentu pod tak sam nazw, albo z umowy Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. 3. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkich Wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie (przez ka盥ego z Wykonawc闚 lub upowa積ionego pe軟omocnika). 4. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o udzielenie zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w art. 125 ustawy (pkt. 3.1. rozdzia逝 XVI SWZ) sk豉da ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenia te potwierdzaj spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w kt鏎ym Wykonawca wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - ka盥y z
Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy. Powy窺ze oznacza, i: 4.1. O鈍iadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi z這篡 ka盥y z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia; 4.2. O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 sk豉da podmiot, kt鏎y w odniesieniu do danego warunku udzia逝 w post瘼owaniu potwierdza jego spe軟ianie; dopuszcza si o鈍iadczenie z這穎ne 陰cznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wsp鏊nie sk豉daj帷e ofert lub przez pe軟omocnika wyst瘼uj帷ego w imieniu wszystkich podmiot闚. 5. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym jako pe軟omocnik Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ymi za陰cznik nr 4 do SWZ.
Zmiana umowy mo瞠 tak瞠 nast徙i w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 za po鈔ednictwem Platformy przetargowej https://zoz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 09:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc w przypadkach, o kt鏎ych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129). Do Wykonawcy podlegaj帷emu wykluczeniu w tym zakresie stosuje si art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.