eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Długołęka › Roboty budowlane polegające na montażu wraz z wykonaniem i dostawą oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablic z nazwami ulic na terenie gminy DługołękaOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane polegające na montażu wraz z wykonaniem i dostawą oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablic z nazwami ulic na terenie gminy Długołęka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Długołęka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935017

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Robotnicza 12

1.5.2.) Miejscowość: Długołęka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-095

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gmina.dlugoleka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dlugoleka.bip.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane polegające na montażu wraz z wykonaniem i dostawą oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablic z nazwami ulic na terenie gminy Długołęka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-859462aa-052f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252542

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019252/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.33 Roboty budowlane polegające na montażu wraz z wykonaniem i dostawą oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablic z nazwami ulic na terenie gm. Długołęka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-859462aa-052f-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-859462aa-052f-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej - zgodnie z Rozdz. XI ust. 10
SWZ.
4. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej na wskazany
w Rozdz. XI ust. 10 SWZ adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdz. XXI SWZ oraz Projektem umowy (załącznik nr 1 do SWZ).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdz. XXI SWZ oraz Projektem umowy (załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.37.2023.AW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na montażu wraz z wykonaniem i dostawą oznakowania drogowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i tablic z nazwami ulic na terenie Gminy Długołęka.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg gminnych – w m2;
2) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego dróg gminnych – w m2;
3) wykonanie usunięcia oznakowania poziomego cienkowarstwowego dróg gminnych – w m2;
4) wykonanie usunięcia oznakowania poziomego grubowarstwowego dróg gminnych – w m2;
5) wykonanie i montaż kompletnego znaku drogowego typu „E”, „F” wyklejanego folią I generacji wraz z montażem słupków – w m2;
6) wykonanie i montaż kompletnego znaku drogowego typu ,,E”, ,,F” wyklejanego folią II generacji wraz z montażem słupków – w m2;
7) wykonanie i montaż znaków drogowych wyklejanych folią I generacji wraz z montażem słupka – w sztukach;
8) wykonanie i montaż znaków drogowych wyklejanych folią II generacji wraz z montażem słupka – w sztukach;
9) wykonanie i montaż znaków drogowych wyklejanych folią I generacji na istniejącym słupku – w sztukach;
10) wykonanie i montaż znaków drogowych wyklejanych folią II generacji na istniejącym słupku – w sztukach;
11) wykonanie i montaż tabliczki uzupełniającej pod znakiem drogowym na istniejącym słupku – w sztukach;
12) wykonanie i dostawę gotowych znaków drogowych wyklejanych folią I generacji bez potrzeby ich montażu – w sztukach;
13) wykonanie i dostawę gotowych znaków drogowych wyklejanych folią II generacji bez potrzeby ich montażu – w sztukach;
14) wykonanie i dostawę gotowych tabliczek uzupełniających bez potrzeby ich montażu – w sztukach;
15) wykonanie i dostawę nowego słupka bez potrzeby jego montażu – w sztukach;
16) naprawa uszkodzonego znaku drogowego poprzez pionowanie słupka
ze znakiem – w sztukach;
17) naprawę uszkodzonego znaku drogowego poprzez poprawienie mocowania tablicy znaku – w sztukach;
18) wykonanie i montaż dodatkowego słupka w razie potrzeby montażu jednego znaku na dwóch słupkach – w sztukach;
19) wymianę uszkodzonego słupka drogowego na nowy słupek z ponownym montażem starych znaków na nowy słupek – w sztukach;
20) demontaż starego znaku drogowego wraz ze słupkiem – w sztukach;
21) demontaż starego znaku drogowego bez demontażu słupka – w sztukach;
22) demontaż wolno stojącego słupka – w sztukach;
23) wykonanie i montaż tablicy z nazwą ulicy wraz z montażem słupka – w sztukach;
24) wykonanie i montaż tablicy z nazwą ulicy na istniejącym słupku – w sztukach;
25) wykonanie i montaż lustra drogowego (okrągłego - 800mm) wraz z montażem słupka – w sztukach;
26) wykonanie i montaż lustra drogowego (prostokątnego 600x800mm) wraz z montażem słupka – w sztukach;
27) wykonanie i montaż progów zwalniających (500x400x50mm) – w sztukach;
28) demontaż progów zwalniających – w sztukach;
29) wykonanie mycia powierzchni znaku drogowego – w sztukach;
30) wykonanie wymalowania jednego miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnością – w sztukach;
31) demontaż i ponowny montaż 1 szt. kompletnego znaku drogowego wraz ze słupkiem z jednego miejsca ustawienia na drugie miejsce ustawienia – w sztukach;
32) wypożyczenie, ustawienie w terenie i demontaż 1 szt. kompletnego znaku drogowego wraz ze słupkiem, stojakiem i obciążeniem całości znaku na uroczystości gminne typu ,,Dni Gminy Długołęka” lub ,,Dożynki” – w sztukach;
33) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-01/2 – w mb;
34) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-01/4 – w mb;
35) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-06/2 – w mb;
36) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-06/4 – w mb;
37) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-06/M/1 – w mb;
38) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-07/2 – w mb;
39) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-07/4 – w mb;
40) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-09/2 – w mb;
41) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-09/4 – w mb;
42) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-10/2 – w mb,
43) wymianę uszkodzonych lub montaż nowych barier ochronnych SP-10/4 – w mb;
44) wymianę uszkodzonych poręczy mostowych – w mb;
45) regulację barier ochronnych – w mb;
46) wymianę lub montaż na barierach ochronnych punktowych elementów odblaskowych U-1c – w sztukach;
47) wymianę uszkodzonych bariero-poręczy U-11b z materiału Wykonawcy – w mb;
48) wykonanie lub wymianę wraz z montażem na drodze balustrad U-11a – w mb;
49) malowanie balustrad U – 11a – w mb;
50) wymianę wraz z montażem na drodze uszkodzonych wygrodzeń segmentowych – w mb;
51) wymianę uszkodzonych elementów ogrodzeń łańcuchowych U-12b – w mb;
52) malowanie ogrodzeń łańcuchowych U-12b – w mb;
53) malowanie wygrodzeń dla pieszych z dwóch przeciągów rurowych – w mb;
54) malowanie osłon przeciwporażeniowych – w mb;
55) wymianę znaków U-5a i C-9 (średnie) wraz ze słupkiem stalowym ocynkowanym o średnicy 60 mm mocowanym w tulei – w sztukach;
56) wymianę lub ustawienie słupków prowadzących U-1a – w sztukach;
57) wymianę lub ustawienie słupków prowadzących U-1b – w sztukach;
58) wymianę lub ustawienie słupków krawędziowych U-2 – w sztukach;
59) wymianę lub ustawienie słupków blokujących U-12c – w sztukach;
60) regulację pionową słupków prowadzących U-1a, U-1b, słupków krawędziowych U-2 i słupków blokujących U-12c – w sztukach;
61) naklejanie samoprzylepnych symboli cyfrowych U-1f, U-7 i U-8 na słupkach prowadzących – w sztukach;
62) ustawienie słupków referencyjnych z naniesieniem cech opisowych – w sztukach;
63) wymianę lub ustawienie tablic uchylnych z elementami odblaskowymi U 24 typu LEITBOY II (L 72) prawo lub lewostronny – w sztukach;
64) wymianę lub ustawienie nowych osłon przeciwolśnieniowych - w sztukach;
65) wymiana lub montaż nowych elementów odblaskowych (kocie oczka) – w sztukach;
66) montaż separatorów parkingowych gumowych o długości 180 cm z taśmą odblaskową.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w niniejszej SWZ, w tym w załączniku nr 2a do SWZ, Projekcie umowy (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz:
1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 7 do SWZ),
2) przedmiarze robót (Załącznik nr 8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34992200-9 - Znaki drogowe

34992300-0 - Znaki uliczne

34996000-5 - Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego

38571000-8 - Ograniczniki prędkości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, tj. podobne roboty budowlane do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności roboty, o których mowa w Rozdz. III ust. 3 SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Zamówienia te realizowane będą na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenianie będą punktowo dla każdego kryterium oddzielnie.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert
będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji oznakowania poziomego

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji oznakowania pionowego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdz. VII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. VI SWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunki jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, o wartości łącznej nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto, które to roboty zostały wykonane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (jeżeli w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawca nie wskazał danych umożliwiających dostęp do tych środków podmiotowych, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 5 – 6 SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowania i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia, których wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ww. ust. 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy* lub usługi* (jeżeli dotyczy) wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania wskazane w Rozdz. VIII ust. 3 pkt 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących zamówień na roboty budowlane lub usługi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.