eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w GłogowcuOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KUTNO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015744

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Witosa 1

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 355-70-20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminakutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminakutno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebaa6b31-052f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252539

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056675/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowiec

1.1.7 Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec

1.1.8 Budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej w Głogowcu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kutno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kutno
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi
się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@gminakutno.pl.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje
go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest:
Gmina Kutno, Regon: 611015744
siedziba: 99-300 Kutno, ul. Wincentego Witosa 1
tel.: 24/ 355 70 20
e-mail: sekretariat@gminakutno.pl

2. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Kutno można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@gminakutno.pl lub listownie na powyżej podany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

3. Cel przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz podstawy prawne
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i otwartej strefy aktywności w miejscowości Głogowiec, budowa przepompowni strefowej na sieci wodociągowej
w Głogowcu” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przepis prawa.
Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest Pana/ Pani zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit.c RODO):
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Okres przechowywania danych
Pana/ Pani dane osobowe pozyskane w związku z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 78 ust.1 i 4 ustawy Pzp, przechowywane będą:
a) protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
b) w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej
4 lat – protokół postępowania wraz z załącznikami przechowywany będzie przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5. Komu przekazujemy Pana / Pani dane osobowe
a) Odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
c) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
d) Ograniczenie dostępu do Pana/ Pani danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli, jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
e) Ponadto odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Administrator zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pana/ Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5 lit. c.

7. Przetwarzanie zautomatyzowane
W odniesieniu do Pana/ Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Przysługujące Panu/ Pani uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
1) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Panu/ Pani następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/ Pani dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pana/ Pani danych osobowych
a. skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
b. skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
c) zgłoszenie żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pan/ Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/ Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
2) Nie przysługuje Panu/ Pani:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.02.2023.JŁ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest zagospodarowanie terenu działki nr 18/22 i 18/15 obręb Głogowiec, gm. Kutno z przeznaczeniem na plac zabaw
i siłownię zewnętrzną.
Planuje się wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowo - rekreacyjne wysokiej jakości oraz nawierzchnie z warstwy piasku.
Urządzenia muszą posiadać aktualny certyfikat dla całego urządzenia
Urządzenia zabawowe:
- zestaw zabawowy 1 szt.,
- bujaczek sprężynowiec – 2 sztuki
- huśtawka - 1 sztuka
- karuzela krzyżowa – 1 sztuka
- piaskownica - 1 sztuka
Elementy pomocnicze:
- ławka metalowa z oparciem 2 szt.,
- kosz na śmieci z zadaszeniem 1 szt.,
- tablica metalowa z regulaminem dla placu zabaw 1 szt.,
Zestawienie urządzeń siłowni plenerowej:
- orbitek - 1 sztuka.
- wioślarz - 1 sztuka.
- wyciąg górny pojedynczy - 1 sztuka.
- twister potrójny - 1 sztuka.

Ogólny zakres robót
- Roboty przygotowawcze i zabezpieczające;
- Roboty ziemne, wykopy pod fundamenty;
- Roboty ziemne, przemieszczanie mas ziemnych – plac pod nawierzchnię placu zabaw;
- Wykonanie nawierzchni z warstwy piasku zgodnie z normami, wykonanie fundamentów pod urządzenia zabawowe;
- Montaż ogrodzenia panelowego z furtką,
- Dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych;
- Uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
i ich znaczenie:
1.1. Zamawiający wymaga, aby składane Oferty zawierały cenę ryczałtową netto i brutto wyrażoną w PLN.
1.2. Cena ryczałtowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ i w jego Załącznikach.
1.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym są:
1.3.1. Kryterium nr 1 - Cena „C” (w rozumieniu łączna wartość brutto zamówienia, czyli wartość brutto umowy) – waga 60 %, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
C = Cmin x 60 pkt
Cb
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60 %;
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb – zaproponowana cena oferty badanej.
1.3.2. Kryterium nr 2 – Termin gwarancji i rękojmi za wady –40%, gdzie punkty wyliczane są w sposób następujący:
- 36 miesiące - 0 pkt
- 42 miesiące - 10 pkt
- 48 miesiące - 20 pkt
- 54 miesiące - 30 pkt
- 60 miesięcy - 40 pkt.

1.3.2.1. Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę
w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany termin gwarancji i rękojmi: liczbę miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnej opcji, lub wpisze inny termin
niż wskazany w SWZ, Zamawiający jednoznacznie przyjmie, że Wykonawca oferuje najkrótszy termin gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy.
1.4. Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę;
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”;
T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin gwarancji i rękojmi za wady”;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2
Zadanie nr 2 podzielone zostało na 2 etapy.
ETAP 1 termin realizacji do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowiec, gm. Kutno”, działki nr ew. 2/3, 17, 18/13, 18/22, 76, obręb 0009 Głogowiec.
Projektuje się kanalizację grawitacyjną z rur kanalizacyjnych o średnicy φ 200 z PVC litych o jednorodnej strukturze ścianki łączonych na uszczelkę gumową o klasie sztywności klasy S, SN8 (SDR34) o długości − sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV DN 200 – długość sieci 973,8 mb.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie do istniejącej studni kanalizacyjnej w miejscowości Michałów (rzędne studni. 112,11/110,32 na działce nr 76).
Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej składający się z :
− kanalizacji grawitacyjnej z rur kielichowych Ø200, PVC klasy S (8 kN/m2) SDR 34; łączonych kielichowo z zastosowaniem pierścieniowych uszczelek elastomerowych;
− studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø 425;
− studzienek rewizyjnych betonowych Ø 1000.
ETAP 2 termin realizacji do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy
Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia publicznego jest budowa przepompowni strefowej w miejscowości Głogowiec. Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie działek o numerach ewidencyjnych 18/13 i 18/22 w miejscowości Głogowiec, obręb 0009 Głogowiec.
Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku kontenerowego (technologicznego)
ze zbiornikiem na wodę pitną o pojemności 30m3 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (siecią wodociągową, instalacją kanalizacji sanitarnej i wewnętrznej (zalicznikowej) linii energetycznej. W kontenerze znajdować się będzie zestaw hydroforowy służący
do podniesienia ciśnienia w sieci wodociągowej zasilającej okoliczne budynki. Wokół kontenera i zbiornika projektuje się opaskę wykonaną z kostki betonowej o szerokości 50cm.
W zamierzeniu projektowym przepompownia strefowa w Głogowcu ma być obiektem pracującym w układzie automatycznym.
Przedsięwzięcie stanowi wykonanie n/w robót oraz obiektów przepompowni strefowej:
– budynek kontenerowy przepompowni strefowej;
– zbiornik retencji wody pitnej V=30m3 każdy;
– tereny utwardzone- kostka betonowa; droga dojazdowa, nawierzchnia z tłucznia,
– niwelacja terenu i zagospodarowanie terenu przepompowni strefowej.
Roboty sanitarne obejmują swoim zakresem:
– instalację przepompowni strefowej (zestaw hydroforowy),
– instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w kontenerowym budynku przepompowni,
– instalację grzewczą w budynku kontenera,
– przewodów wodociągowych międzyobiektowych (zasilanie zbiornika retencyjnego, zasilanie zestawu hydroforowego oraz wodociąg tłoczny z zestawu hydroforowego na sieć wodociągową),
– przewodów kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku pompowni
oraz przewodów kanalizacji odprowadzającej wody spustowe i przelewowe
ze zbiornika retencyjnego wody pitnej.
– wszelkie roboty konieczne do wykonania pompowni strefowej oraz utrzymania dostaw wody w trakcie budowy.
Roboty elektryczne obejmują następujące zadania:
– wykonanie wewnętrznej linii zasilającej od układu pomiarowego do rozdzielni głównej budynku kontenera;
– wykonanie rozdzielni głównej budynku kontenera oraz tablicy automatyki;
– wykonanie instalacji elektrycznej i zasilania odbiorników technologicznych przepompowni,
– instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia,
– wykonanie instalacji rezerwowego zasilania – przełącznik sieć-agregat z mufą do podłączenia agregatu oraz dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego;
– zasilanie i sterowanie zbiornikiem wody czystej ZW,
– wykonanie podejść zasilających, przepustów,
– instalacje uziemień i połączeń wyrównawczych,
– układanie rur ochronnych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria
i ich znaczenie:
1.1. Zamawiający wymaga, aby składane Oferty zawierały cenę ryczałtową netto i brutto wyrażoną w PLN.
1.2. Cena ryczałtowa podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SWZ i w jego Załącznikach.
1.3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, którym są:
1.3.1. Kryterium nr 1 - Cena „C” (w rozumieniu łączna wartość brutto zamówienia, czyli wartość brutto umowy) – waga 60 %, gdzie punkty wyliczane są wg następującego wzoru:
C = Cmin x 60 pkt
Cb
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena 60 %;
Cmin – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
Cb – zaproponowana cena oferty badanej.
1.3.2. Kryterium nr 2 – Termin gwarancji i rękojmi za wady –40%, gdzie punkty wyliczane są w sposób następujący:
- 36 miesiące - 0 pkt
- 42 miesiące - 10 pkt
- 48 miesiące - 20 pkt
- 54 miesiące - 30 pkt
- 60 miesięcy - 40 pkt.

1.3.2.1. Ocena ofert przy zastosowaniu kryterium nr 2 zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie informacji zamieszczonych przez Wykonawcę
w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie wpisać w Formularzu Oferty oferowany termin gwarancji i rękojmi: liczbę miesięcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie innych terminów.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnej opcji, lub wpisze inny termin
niż wskazany w SWZ, Zamawiający jednoznacznie przyjmie, że Wykonawca oferuje najkrótszy termin gwarancji i rękojmi, tj. 36 miesięcy.
1.4. Łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawców:
P = C + T
gdzie:
P – łączna ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę;
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”;
T – ilość punktów uzyskanych w kryterium „termin gwarancji i rękojmi za wady”;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
W ramach tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
DLA CZĘŚCI 1
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- wykonał należycie co najmniej trzy zadania związane z budową stref aktywności sportowej lub stref aktywności rekreacyjnej,
lub stref aktywności rekreacyjno- rehabilitacyjnej, lub placów rekreacyjno- wypoczynkowych, lub siłowni zewnętrznych, lub placów zabaw dla dzieci, lub innych obiektów o zbliżonym do wymienionych charakterze.
a) dysponuje osobami do wykonania zamówienia posiadającymi doświadczenie zawodowe umożliwiające realizację zamówienia z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj. co najmniej:
1) kierownika budowy, pełniącego równocześnie obowiązki kierownika robót budowlanych (roboty w zakresie budowy i/lub rozbudowy, i/lub przebudowy,
i/lub remontu, i/lub modernizacji obiektów budowlanych), (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowywania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831)
lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
2) dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy/kierowników robót poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/osoby wymaganymi uprawnieniami.
DLA CZĘŚCI 2 ETAP 1 i 2
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedna roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji grawitacyjnej, obejmujące budowę pojedynczego odcinka co najmniej 1 000 metrów, oraz co najmniej jedna robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia dla Części 2 Etap 2 tj. min. 1 robotę polegającą na montażu zestawu hydroforowego służącego do podnoszenia ciśnienia w sieci wodociągowej.
b) dysponuje osobą/osobami posiadającą/posiadającymi doświadczenie zawodowe umożliwiające realizację zamówienia z uprawnieniami budowlanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r, poz. 682 ze zm.),
w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:
1) kierownika budowy, pełniącego równocześnie obowiązki kierownika robót budowlanych o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowywania zawodowego
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane,
2) dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy/kierowników robót poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/osoby wymaganymi uprawnieniami.
2) dopuszcza się łączenie funkcji kierownika budowy/kierowników robót poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/osoby wymaganymi uprawnieniami.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2023 r., poz. 334) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji
w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca:
1.1.1.1. nie podlega wykluczeniu na podstawie określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4-10 Pzp;
1.1.1.2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
1.1.1.3. spełnia warunki udziału w postępowaniu, – wg druków dołączonych do SWZ – załącznik nr 2 i 3 do SWZ;
1.1.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów:
1.1.2.1. składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji;
1.1.2.2. w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1.;
1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
1.1.3.1. oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1.1.1. składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
1.1.3.2. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
1.1.4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.3.1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 1.3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.3.2. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
1.3.3. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wg załącznika nr 5;
1.3.4. wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6.
1.3.5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium
DLA CZĘŚCI 1 w kwocie 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
Dla części 2 w kwocie 24 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery tysiace złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r., poz.462 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: BS Kutno 27 9021 0008 0010 6021 2000 0005.
5. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, Zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu składania ofert będzie znajdować się na rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia przez wykonawcę wadium w formach określonych zgodnie z pkt 3 ppkt 2 - 4) wymagane jest dołączenie do oferty, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej ze strony gwaranta do jego wystawienia, np. banku, ubezpieczyciela. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu.
8. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę.
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
13. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w ust. 2, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp.
14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
6.1. Ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
6.2. Zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo winno:
6.2.1. określać do jakiego postępowania ma zastosowanie;
6.2.2 wskazywać pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
6.2.3 zawierać nazwę z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
6.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
6.4. Wszelka korespondencja w trakcie postępowania prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
6.5. Wymagana forma: Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.
6.6. Wspólnicy spółki cywilnej / uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6.7. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej), Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (np. konsorcjum / umowę spółki cywilnej).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający wypłaci Wykonawcy zaliczkę w wysokości 2% brutto wynagrodzenia wynikającego z oferty wykonawcy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7
do SWZ.
2. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
3. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_kutno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:
1. Rafał Augustyniak– Inspektor ds. inwestycji- pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, energetyk gminny– sprawy merytoryczne, e-mail: r.augustyniak@gminakutno.pl, tel. (24) 384-89-02;
2. Jolanta Łowczyńska– Podinspektor ds. zamówień publicznych– sprawy
formalno-prawne, e-mail: zamowienia@gminakutno.pl, tel. (24) 24384-89-08;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.