eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sobótka › Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym
2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobótka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobótka

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-050

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sobotka.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym
2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a134d56-052c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014541/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Zorganizowany codzienny dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Sobótce, Świdnicy, Wierzbicach i we Wrocławiu w roku szkolnym 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.
125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 6. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz
na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max
5MB.
5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka, tel. 71 31 62
043, adres e-mail: urzad@sobotka.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym
związanych, poprzez adres e-mail: iod@sobotka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków Administratora oraz podjęcie działań
przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarciem umowy na podstawie ustawy p.z.p. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o ustawę z dnia 26 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione
napodstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych
oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że
przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie
umowy o udzielenie zamówienia.
8. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIGKiP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1
Dowóz dzieci do szkoły/przedszkola do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 185 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 p.z.p. oraz w zw. z art. 455 ust. 1 p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług jakie występują w zamówieniu podstawowym w wysokości do 10% pierwotnej wartości zamówienia.

Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności:
a) świadczenie usług poza okresem 04.09.2023 r-21.06.2024 r.
b) zwiększenie liczby tras objętych usługami,
c) zmniejszenie liczby tras objętych usługami,
d) zwiększenie liczby dzieci do przewozu,
e) zmniejszenie liczby dzieci do przewozu.

Zamówienie powinno polegać na powtórzeniu podobnych usług, i powinno być zgodne z jego przedmiotem.

Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia zakresu rzeczowego podstawowego zamówienia, jedynie jego zwiększenie do wartości procentowej wskazanej powyżej, jeśli zajdzie uzasadniona konieczność.

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60%;
2) Czas podstawienia pojazdów zastępczego w przypadku awarii (P) - waga kryterium 40%.

Ad. 1 Cena (C) – waga 60%

Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto w danej części zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

najniższa cena brutto*
C = ----------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto ocenianej oferty
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Ad. 2 Czas podstawienia pojazdów zastępczego w przypadku awarii (P) – waga 40%

W przypadku kryterium „Czas podstawienia pojazdów zastępczego w przypadku awarii” (P), sposób oceny nastąpi wg następujących zasad:
Oferta z czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie 30 minut otrzyma – 40 punktów.
Punkty przyznawane w kryterium będą naliczane według następujących zasad:
Podstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie:
a) powyżej 60 minut – 0 pkt.
b) od 30 min do 60 min – 20 pkt.
c) do 30 min – 40 pkt.
Wskazane powyżej informacje w zakresie kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii” (P), należy zamieścić w odpowiedniej pozycji formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Liczba punktów określona zostanie na podstawie wzoru:
ilość pkt badanej oferty = ilość pkt za kryterium C + ilość za kryterium P.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (P)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2
Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich.
Powrót dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie: Ręków, ul. Nasławicka 21, 55-050 Sobótka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 185 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 p.z.p. oraz w zw. z art. 455 ust. 1 p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług jakie występują w zamówieniu podstawowym w wysokości do 10% pierwotnej wartości zamówienia.

Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności:
a) świadczenie usług poza okresem 04.09.2023 r-21.06.2024 r.
b) zwiększenie liczby tras objętych usługami,
c) zmniejszenie liczby tras objętych usługami,
d) zwiększenie liczby dzieci do przewozu,
e) zmniejszenie liczby dzieci do przewozu.

Zamówienie powinno polegać na powtórzeniu podobnych usług, i powinno być zgodne z jego przedmiotem.

Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia zakresu rzeczowego podstawowego zamówienia, jedynie jego zwiększenie do wartości procentowej wskazanej powyżej, jeśli zajdzie uzasadniona konieczność.

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60%;
2) Czas podstawienia pojazdów zastępczego w przypadku awarii (P) - waga kryterium 40%.

Ad. 1 Cena (C) – waga 60%

Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto w danej części zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

najniższa cena brutto*
C = ----------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto ocenianej oferty
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Ad. 2 Czas podstawienia pojazdów zastępczego w przypadku awarii (P) – waga 40%

W przypadku kryterium „Czas podstawienia pojazdów zastępczego w przypadku awarii” (P), sposób oceny nastąpi wg następujących zasad:
Oferta z czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie 30 minut otrzyma – 40 punktów.
Punkty przyznawane w kryterium będą naliczane według następujących zasad:
Podstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie:
a) powyżej 60 minut – 0 pkt.
b) od 30 min do 60 min – 20 pkt.
c) do 30 min – 40 pkt.
Wskazane powyżej informacje w zakresie kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii” (P), należy zamieścić w odpowiedniej pozycji formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Liczba punktów określona zostanie na podstawie wzoru:
ilość pkt badanej oferty = ilość pkt za kryterium C + ilość za kryterium P.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (P)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3
Dowóz dzieci do Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12, ul. Dworska 8,54-144 Wrocław oraz do Szkoły Podstawowej nr 116 w Zespole Szkół nr 21, ul. Ignuta 28,54-152 Wrocław.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 185 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 305 pkt 1 p.z.p. oraz w zw. z art. 455 ust. 1 p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług jakie występują w zamówieniu podstawowym w wysokości do 10% pierwotnej wartości zamówienia.

Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności:
a) świadczenie usług poza okresem 04.09.2023 r-21.06.2024 r.
b) zwiększenie liczby tras objętych usługami,
c) zmniejszenie liczby tras objętych usługami,
d) zwiększenie liczby dzieci do przewozu,
e) zmniejszenie liczby dzieci do przewozu.

Zamówienie powinno polegać na powtórzeniu podobnych usług, i powinno być zgodne z jego przedmiotem.

Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia zakresu rzeczowego podstawowego zamówienia, jedynie jego zwiększenie do wartości procentowej wskazanej powyżej, jeśli zajdzie uzasadniona konieczność.

Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówienia przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) Cena brutto (C) – waga kryterium 60%;
2) Czas podstawienia pojazdów zastępczego w przypadku awarii (P) - waga kryterium 40%.

Ad. 1 Cena (C) – waga 60%

Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto w danej części zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.

Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 punktów a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:

najniższa cena brutto*
C = ----------------------------------------- x 100 pkt x 60%
cena brutto ocenianej oferty
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

Ad. 2 Czas podstawienia pojazdów zastępczego w przypadku awarii (P) – waga 40%

W przypadku kryterium „Czas podstawienia pojazdów zastępczego w przypadku awarii” (P), sposób oceny nastąpi wg następujących zasad:
Oferta z czasem podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie 30 minut otrzyma – 40 punktów.
Punkty przyznawane w kryterium będą naliczane według następujących zasad:
Podstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie:
a) powyżej 60 minut – 0 pkt.
b) od 30 min do 60 min – 20 pkt.
c) do 30 min – 40 pkt.
Wskazane powyżej informacje w zakresie kryterium „Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii” (P), należy zamieścić w odpowiedniej pozycji formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

Liczba punktów określona zostanie na podstawie wzoru:
ilość pkt badanej oferty = ilość pkt za kryterium C + ilość za kryterium P.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pjazdu zastępczego w przypadku awarii (P)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek z zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli dysponuje ważną licencją na wykonanie krajowego transportu drogowego osób lub obowiązującym zezwoleniem na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200 tys. zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zdolność techniczna:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż na czas realizacji zamówienia będzie dyspo-nował co najmniej jednym pojazdem (umożliwiającego realizację określonego zadania) do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na dowóz na zajęcia szkolne oraz na odwóz po zaję-ciach szkolnych. Pojazd ma spełniać następujące wymogi:
 posiadać niezbędne badania techniczne,
 nie może być starszy niż 10 lat,
 posiadać ubezpieczenie komunikacyjne od odpowiedzialności cywilnej (OC)
oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW w kwocie min. 35 tys. zł).
 wszystkie fotele w pojeździe wyposażone są w pasy bezpieczeństwa,
 pojazd powinien posiadać sprawną klimatyzację.

b) Zdolność zawodowa:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tzn. wykonał, co najmniej jedną usługę dotyczącą przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków,
- dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do jego realizacji, tj. co najmniej 1 osobą na jeden pojazd, posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami o liczbie miejsc siedzących zgodnej z wymaganiami dla określonego zadania, łącznie z opiekunem i kierowcą (prawo jazdy kat. B lub D, posiada doświadczenie w kierowaniu pojazdem min. 5 lat, posiada ważne na dzień składania dokumentów badania przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania osób kierujących pojazdami oraz psychologa uprawnionego do badań psychologicznych i psychotechnicznych, a także aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż). Wykonawca zobowiązany jest, podczas całego okresu realizacji umowy, zapewnić opiekę osoby dorosłej przewożonym dzieciom (opiekuna – niezależnie od kierowcy) – co najmniej jedna osoba do jednego zadania – osoba ta musi posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej, zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP i Ppoż. oraz zaświadczenie o niekaralności (KRK).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób lub obowiązującym zezwoleniem na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.).
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy,– (załącznik nr 3 do SWZ)

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ);

4) wykaz środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami, na formularzu stanowiącym (załącznik nr 6 do SWZ);

5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną przez Zamawiającego tj. 200 tyś. zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w treści formularza ofertowego (ust. 14) składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 P.Z.P. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_sobotka w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.