eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA

1.3.) Oddział zamawiającego: Dzielnica Wilanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Franciszka Klimczaka 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-797

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wilanow.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9758dda1-0467-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252336

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030661/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne do przekazania danych dotyczące systemu https://zamowienia.um.warszawa.pl:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na
komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome lub MS Edge;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf
Format kodowania i oznaczania czasu:
• plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem
Głównego Urzędu Miar.
Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym
podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows -
w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość
zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu
przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem
osobistym), wykonawca musi posiadać:
• E-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows -
w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment
8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w
sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE -
JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie
https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód.
Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace,
po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym),
wykonawca musi posiadać:
• Profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, iż:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 3) ),zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do upływu terminu do
ich wniesienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o
którym mowa w art. 16rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/WOW/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 601805,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.
Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w dokumentach zamówienia,
w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ oraz wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. Usługi winny być zrealizowane z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz standardów realizacji usługi tego rodzaju, w oparciu o dokumenty zamówienia.
Niniejsze zamówienie obejmuje świadczenie usług transportu 29 dzieci, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu usługi (w ramach opcji) o 4 dzieci do maksymalnie 33 osób.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji z art. 441 ustawy.
Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wprowadza prawo opcji, zgodnie z którym
w okresie obowiązywania umowy może zlecić wykonanie zadania polegającego na świadczeniu dodatkowych usług dowozu dzieci. W ramach opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby dowożonych dzieci do maksymalnie 33 osób. Opcja zwiększenia liczby dowożonych dzieci o 4 osoby dotyczy dowozu do szkół i placówek oświatowych dzieci w roku szkolnym 2023/2024 i będzie miała zastosowanie w przypadkach zgłoszenia przez rodziców nowych dzieci do dowozu. Zamawiający, zwiększając liczbę dzieci objętych dowozem, przekaże stosowną informację Wykonawcy. W przypadku zgłoszenia dziecka w trakcie trwania roku szkolnego odpłatność za jego przewóz dotyczyć będzie okresu od daty rozpoczęcia dowozu do terminów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian na liście dowożonych uczniów i związaną z tym zmianą adresów zamieszkania dzieci i adresów szkół, do których uczęszczają, a także do wykazu dni nauki szkolnej. O każdej zmianie Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-09-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średni rok produkcji pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie opiekunów

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej.

2. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału:

2.1 dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 ze zm.), obejmującą co najmniej obszar wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

2.2 dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Dysponuje lub dysponować będzie co najmniej 5 oznakowanymi samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, w celu zapewnienia jakości wykonywania usługi, Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować ww. pojazdami wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2017 r.
Pojazdy, którymi będą wykonywane usługi przewozowe muszą spełniać warunki określone
w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, w ramach jednostek sprzętowych wskazanych powyżej, odpowiedniej liczby pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych . Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów zasilanych gazem ziemnym wynosi co najmniej 10% łącznej liczby pojazdów użytkowanych do realizacji zamówienia.
UWAGA
Pojazdy, o których mowa powyżej nie mogą być wykorzystywane do transportu pacjentów szpitalnych lub transportu osób dializowanych, lub transportu materiału biologicznego.
Nie dopuszcza się transportu dzieci samochodami sanitarnymi, karetkami, które zajmują się
przewożeniem pacjentów szpitalnych lub osób dializowanych, lub transportem materiału biologicznego.
Usługa nie pełni funkcji transportu sanitarnego i w związku z tym nie jest świadczona dla osób wymagających przewozu w pozycji leżącej. Pojazdy, w których transport osób może odbywać się tylko w pozycji leżącej nie spełniają wymagań Zamawiającego, transport dzieci takimi pojazdami Zamawiający uznaje za niedopuszczalny.
b. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę o wartości wynoszącej co najmniej 250.000,00 zł brutto, polegającą na przewozie osób niepełnosprawnych.
W przypadku gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli część usługi już wykonanej spełnia wymagania określone przez Zamawiającego powyżej (o wartości zrealizowanej części zamówienia wynoszącej co najmniej 250.000,00 zł brutto).
c. Dysponuje lub dysponować będzie co najmniej 5 kierowcami, którzy posiadają odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 622 ze zm.).
UWAGA
Zamawiający informuje, że w związku z ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 31), Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy spełnienia ciążącego na nim obowiązku, o którym mowa
w art. 21 przedmiotowej ustawy.
(Art. 21. ust. 1 Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.).
d. Dysponuje lub dysponować będzie co najmniej 5 osobami do opieki nad dziećmi (opiekunami), którzy posiadają udokumentowane przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej i co najmniej 6 miesięczne udokumentowane doświadczenie w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.
UWAGA
Zamawiający informuje, że w związku z ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 31 ze zm.), Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy spełnienia ciążącego na nim obowiązku, o którym mowa
w art. 21 przedmiotowej ustawy.
(Art. 21. ust 1 Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w III.C.1.2)a) SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy Wykonawca.
W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.
b) wykaz osób - kierowców skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w zakresie kierowania pojazdami, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.B.2.4) SWZ – wykaz kierowców stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
c) wykaz osób - opiekunów skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.B.2.5) SWZ – wykaz opiekunów stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
d) wykaz urządzeń technicznych - pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, w zakresie wymaganym w punkcie III.B.2.2) SWZ – wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 13 do SWZ.
Wykonawca, który wraz z ofertą prawidłowo złoży informację do kryterium oceny ofert „Średni rok produkcji pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia” lub informację do kryterium oceny ofert „Doświadczenie opiekunów” nie zostanie wezwany do złożenia odpowiednio wykazu urządzeń technicznych - pojazdów lub wykazu osób – opiekunów, gdyż Zamawiający będzie posiadał przedmiotowe oświadczenia dotyczące tego Wykonawcy.
W przypadku gdy Wykonawca zmieni treść oświadczeń w ww. zakresie, Zamawiający nie przyzna punktów w odpowiednim kryterium.
e) aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2021 ze zm.), obejmującą co najmniej obszar wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia w Systemie wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert Średni rok produkcji pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia, wówczas zobowiązany jest podać wszystkie wymagane w pkt 2 formularza oferty informacje, tj. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji tabeli zamieszczonej w pkt 2 formularza oferty, w tym zobowiązany jest do podania marki i modelu samochodu, roku produkcji pojazdu, nr rejestracyjnego, ponadto zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd warunku określonego w SWZ oraz podania podstawy dysponowania pojazdem.
W przypadku gdy Wykonawca ubiega się o dodatkowe punkty w kryterium oceny ofert Doświadczenie opiekunów (D), wówczas zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą „Informacja do kryterium oceny ofert - Doświadczenia opiekunów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” (Załącznik nr 1A do SWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie opiekunów.
Powyższe dokument, tj. „Informację do kryterium oceny ofert - Doświadczenia opiekunów skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia” (Załącznik nr 1A do SWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie opiekunów składa się wraz z ofertą w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy ww. przedmiotowe środki dowodowe służą do oceny ofert i nie podlegają uzupełnieniu w niniejszym postępowaniu. Jeśli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą wszystkich ww. przedmiotowych środków dowodowych, wówczas oferta Wykonawcy zostanie oceniona zgodnie z V.B.B.2 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ponadto wraz z ofertą należy złożyć:
a) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy), o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
b) Oświadczenie o podstawach wykluczenia wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 (jeżeli dotyczy) o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
c) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
d) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe umocowanie, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
e) Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
W przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów lub inny środek dowodowy - potwierdzające oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 118 ust. 3 ustawy).
e.1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna/konsorcjum)
1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa sporządzonego w postaci papierowej, poświadczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
W/w dokument powinien zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
d) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz. 129).
Oświadczenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie jego dotyczącym. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy według wzoru umowy - Załącznik nr 8 do SWZ, w szczególności: § 1 ust. 4, § 11, § 13 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.