eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kłodzko › Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w KłodzkuOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W KŁODZKU

1.3.) Oddział zamawiającego: SR Kłodzko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000325185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Getta 15

1.5.2.) Miejscowość: Kłodzko

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748651306

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: henryk.dzieciol@klodzko.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.klodzko.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f6e475c-0524-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252301

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00137605/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa utrzymania czystości w obiektach SR Kłodzko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9f6e475c-0524-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r, o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002r, poz.344 ) za pośrednictwem
platformy: https://ezamowienia.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „
Wykonawca” na Platformie e- Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamowienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://
ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „ Centrum Pomocy”.
4. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e- Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i
awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego pod
numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie https://ezamowienia.gov.pl w
zakładce Zgłoś problem.
5. Komunikacja w postępowaniu , z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce Formularze.
6. Możliwość korzystania z Formularzy do komunikacji w pełnym zakresie wymaga posiadania konta Wykonawcy oraz zalogowania
się.
7. Do korzystania z Formularzy do komunikacji służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest
posiadanie tzw. konta uproszczonego.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularzy do komunikacji wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
10. W sytuacji awarii Systemu elektronizacji lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za
pomocą poczty elektronicznej na adres:
henryk.dzieciol@klodzko.sr.gov.pl lub monika.pawelec@klodzko.sr.gov.pl
(nie dotyczy składania ofert).
11. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Systemu
elektronizacji.
12. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 poz.2452).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://ezamowienia.gov.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO; Sąd Rejonowy w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15 informuje, iż:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Sądu Rejonowego
w Kłodzku z siedzibą w Kłodzku przy ul. Bohaterów Getta 15;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 w zw. z art. 17 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21
października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu
Państwa (Dz. U. 2019.2004 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego i ewentualnego zawarcia umowy;
c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jednostki nadrzędne oraz podmioty świadczące usługi IT w zakresie
serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych;
d) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
e) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych;
f) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełnienia oraz
obowiązek zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych;
g) w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ma
Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
h) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
i) osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące
bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: adres e-mail
iod@klodzko.sr.gov.pl.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): a)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
jednostki nadrzędne oraz
podmioty świadczące usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych;
b)dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
c)dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych;
d) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
e)osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych (IOD) we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych oraz mają obowiązek zgłaszać do Inspektora wszelkie incydenty i naruszenia dotyczące
bezpieczeństwa danych osobowych, do których przetwarzania są upoważnione. Dane kontaktowe IOD: adres e-mail
iod@klodzko.sr.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/SR-ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 140184 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa utrzymania czystości w obiektach Sądu Rejonowego w Kłodzku.
1.Obiekt nr I w Kłodzku przy ul. Boh. Getta 15
2.Obiekt nr II w Kłodzku przy Grunwaldzkiej 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90919000-2 - Usługi sprzątania biur i szkół oraz czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-03 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert nastąpi na podstawie „FORMULARZA OFERTOWEGO„ przy uwzględnieniu kryteriów ceny i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zadania

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunek sytuacji finansowej .
Wykonawca musi posiadać odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości, co najmniej 150 000 zł.
2. Warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia zawodowego):
Wykonawca powinien:
Posiadać doświadczenie, polegające na tym, że wykonał lub wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch (2) zamówień wykonanych lub wykonywanych z należytą
starannością, polegających na utrzymaniu czystości w pomieszczeniach o powierzchni biurowej minimum 4.000 m2, o
wartości minimum 100 000 zł brutto (odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu).
Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga dysponowania:
- Przynajmniej 7 osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę wykonującymi zamówienie bezpośrednio tj.
sprzątanie obiektów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Informacje z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Pzp.
2. Informacje w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Pzp.
-Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
- Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (Załącznik nr 4 do swz).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 150 000 zł.
Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. ( Załącznik nr
5 do SWZ).
Uwaga !
Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, z umów już zakończonych muszą być wystawione po okresie świadczenia
usług (po zakończeniu umowy). Natomiast dokumenty dla usług wykonywanych powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 m-cy.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia
niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, (załącznik nr 6 do SWZ).
Z zastrzeżeniem pkt XVI.2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na
swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego
Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące
dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w
więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie
zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

a)zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających
z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim
będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
b)siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań
umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.
2.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sposobie wykonywania umowy, w tym zmiany sposobu spełnienia
świadczenia, w przypadku gdy wystąpi, co najmniej jedna z poniższych sytuacji:
a) pojawienia się nowszej metodologii/sposobu wykonania przedmiotu umowy, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu jej
realizacji lub kosztów,
b) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w ofercie lub opisie przedmiotu
zamówienia wskazanym
w swz w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy,
c) konieczności zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Zgodnie z art. 436 ustawy „Prawo zamówień publicznych” mogą zostać wprowadzone odpowiednie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmian:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
c)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych” (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215),
d)wzrostu cen środków czystości o ponad 10% w stosunku do dnia złożenia oferty, jeżeli nie jest możliwe ich zastąpienie
innymi spełniającymi podobne wymagania.
-jeżeli zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust 3.
5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w
aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
6. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 3 lit. b), c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.
7. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwcześniej w dniu wejścia
w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 14:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.