eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie wraz z dostawą niezbędnych środków czystości i higienyOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie wraz z dostawą niezbędnych środków czystości i higieny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Witolda Pileckiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-331

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: (77) 454 00 67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ias.opole@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opolskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie wraz z dostawą niezbędnych środków czystości i higieny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f20d9c48-0435-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252263

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00115209/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.2 Świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku w obiektach Izby Administracji Skarbowej w Opolu wraz z dostawą niezbędnych środków czystości i higieny

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f20d9c48-0435-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Dodatkowe informacje zawarte są w rozdziale 8 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opis wymagań zawarto w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna znajduje się w rozdziale 40 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna znajduje się w rozdziale 40 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1601-ILZ.260.32.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości i porządku w Urzędzie Skarbowym w Namysłowie (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12, 46-100 Namysłów), na którą składa się:
1) utrzymanie czystości i porządku powierzchni wewnętrznych wraz z dostawą niezbędnych środków czystości i higieny;
2) utrzymanie czystości i porządku powierzchni zewnętrznych wraz z pielęgnacją terenów zielonych na wydzielonym terenie przed budynkiem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający dopuszcza prawo opcji.
2. Prawo opcji zostało opisane w rozdziale 4 SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny oferty najkorzystniejszej wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ofertowa netto za jedną roboczogodzinę odśnieżania i usuwania śniegu, błota pośniegowego, oblodzeń, gołoledzi, śliskości pośniegowej ze schodów, chodników, wejść, wjazdów, placów, parkingów na terenie posesji, przemieszczanie w obrębie działki dużych ilości nagromadzonego śniegu oraz posypywanie piaskiem i innymi dopuszczalnymi środkami wszystkich ciągów komunikacyjnych oraz wejść do budynku, realizowanego w ramach prawa opcji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ofertowa netto za 1 m2 prania dywanów, wykładzin dywanowych i tapicerki meblowej, realizowanego w ramach prawa opcji

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ofertowa netto za 1 m2 czyszczenia i nabłyszczania twardych powierzchni podłóg na korytarzach, polimeryzację/impregnację posadzek w pomieszczeniach, realizowanego w ramach prawa opcji

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 6

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ofertowa netto za jedną roboczogodzinę czyszczenia kratek wentylacyjnych, włączników/wyłączników lamp, odkurzanie i mycie kaloryferów wraz z myciem gałązek i rurek, oraz pozostałe czynności porządkowe niezastrzeżone inaczej a realizowane w ramach prawa opcji

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 7

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ofertowa netto za jedną roboczogodzinę sprzątania po pracach malarskich i drobnych remontach, wykonywanych w jednostkach Zamawiającego, realizowanego w ramach prawa opcji

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 8

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena ofertowa netto za 1 m2 sprzątania: magazynów, kotłowni, wymiennikowni, piwnicy, posadzek w garażach, realizowanego w ramach prawa opcji

4.3.6.) Waga: 2

Kryterium 9

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi – rodzaj wykorzystywanych środków czystości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 10

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość usługi – kontrola stałego koordynatora zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również należycie wykonuje, co najmniej dwa odrębne zamówienia (usługi/umowy), z których każde spełnia łącznie przesłanki:
a) polega/ło na sprzątaniu powierzchni wewnętrznych z pomieszczeniami biurowymi lub na sprzątaniu wewnętrznym z pomieszczeniami biurowymi i sprzątaniu zewnętrznym;
b) jest/było wykonywane w sposób ciągły na podstawie umowy zawartej nieprzerwanie na okres co najmniej 6 miesięcy;
c) jest/było o wartości, w której miesięczne wynagrodzenie przez okres co najmniej 6 miesięcy: wynosiło co najmniej 5 000 zł brutto miesięcznie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta Wykonawcy musi zawierać niżej wymienione dokumenty:
1) formularz ofertowy, sporządzony przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe” oraz formularz cenowy wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do formularza ofertowego;
2) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z Załącznikiem 2 do SWZ;
3) oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z Załącznikiem 3 do SWZ;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem 5 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) oświadczenie wstępne podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone zgodnie z Załącznikiem 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
7) oświadczenie wstępne podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone zgodnie z Załącznikiem 7 do SWZ (jeżeli dotyczy);
8) wadium, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium przelewem może załączyć dowód wniesienia wadium;
9) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), w tym:
a) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
b) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
c) dokumenty rejestrowe lub wskazanie skąd Zamawiający może je pobrać samodzielnie.
10) uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Informacje dotyczące wadium znajdują się w rozdziale 28 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje znajdują się w rozdziale 19 SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacja o rodzaju i zakresie zmian umowy oraz warunkach ich wprowadzenia znajdują się w § 16 oraz § 17 PPU, stanowiących załącznik 9 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Paltforma e- zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.