eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żywiec › Przedsięwzięcie 16.5 oraz Przedsięwzięcie 17.5 - Przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla potrzeb realizacji projektu "SMART ŻYWIEC- (r)ewolucja"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przedsięwzięcie 16.5 oraz Przedsięwzięcie 17.5 - Przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla potrzeb realizacji projektu „SMART ŻYWIEC- (r)ewolucja”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Żywiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182539

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Żywiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zywiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zywiec.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-63757eb8-fb85-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przedsięwzięcie 16.5 oraz Przedsięwzięcie 17.5 - Przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla potrzeb realizacji projektu „SMART ŻYWIEC- (r)ewolucja”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63757eb8-fb85-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252232

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010308/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Przedsięwzięcie 16.5 Działania Public Relations

1.3.8 Przedsięwzięcie 17.5 Kampania w mediach społecznościowych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Program „Rozwój Lokalny” finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00239200

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BOB.271.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych dla potrzeb realizacji projektu „SMART ŻYWIEC- (r)ewolucja”.
Głównymi elementami zamówienia będą:
1) przeprowadzenie działań Public Relations w tym:
a) Prezentacja projektu na szkoleniach, warsztatach, wizytach studyjnych, konsultacjach, konferencjach itp. adresowanych do samorządów i powiązanych z nimi interesariuszy
b) Przygotowanie i rozpowszechnienie artykułów sponsorowanych w mediach lokalnych i regionalnych
c) Przygotowanie i rozpowszechnienie sponsorowanych audycji medialnych.
2) przeprowadzenie kampanii społecznych i informacyjnych w mediach społecznościowych oraz na profilach mediów społecznościowych np.: Facebook, Instagram lub inne social media
3) opracowanie i wykonanie projektów graficznych.
Projekt pn. „SMART ŻYWIEC – (r)ewolucja”, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w ramach Programu Rozwój Lokalny.
2. Szczegółowy sposób wykonania oraz zakres i rodzaj poszczególnych prac został określony w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie unieważnione zostało na podst. art. 255 pkt 3 ustawy PZP, zgodnie z którym "Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty". W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. Cena oferty – kwota 632 000,00 zł - znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 343 768,14 zł. zł. Jednocześnie Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, dlatego postępowanie należało unieważnić.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 632000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 632000,00 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.