eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Realizacja działań szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników administracji w świetle podejmowanych działań restrukturyzacyjnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja działań szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników administracji w świetle podejmowanych działań restrukturyzacyjnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001519

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rakowicka 27

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-510

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@uek.krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.uek.krakow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja działań szkoleniowych podnoszących kwalifikacje pracowników administracji w świetle podejmowanych działań restrukturyzacyjnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e19e9c4c-051e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252214

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015998/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Usługi doradczo-szkoleniowe realizowane poza siedzibą uczelni wraz z transportem i noclegiem.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy o numerze POWR.03.05.00-00-Z217/18

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://uek-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem:
https://uekkrakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje, wymagania
techniczne i organizacyjne oraz zasady dotyczące korespondencji określa Rozdział 11 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto
w Rozdziale 23 SWZ - "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych"

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z ograniczeniem stosowania RODO zawarto
w Rozdziale 23 SWZ - "Informacja o przetwarzaniu danych osobowych".

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.200.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 600128,78 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 191564,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja działań szkoleniowych podnoszących kwalifikację pracowników administracji w świetle podejmowanych działań restrukturyzacyjnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w zakresie:
Szkolenie 1.: Zasad gospodarki finansowej uczelni wyższej w świetle zmian przepisów prawnych.
Szkolenie 2.: Zatrudniania, wynagrodzenia i opodatkowania pracowników uczelni wyższych.
Szkolenie 3.: Dokonywania zamówień publicznych, obowiązujących zasad, procedur oraz odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę środkami publicznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55100000-1 - Usługi hotelarskie

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

55130000-0 - Inne usługi hotelarskie

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w Rozdziale 17 SWZ. Punkty będą
przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt. Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta, wynosi 100
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 55

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenerów

4.3.6.) Waga: 45

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
9.1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
9.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
9.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
9.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich czterech (4) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (tj. zorganizował i przeprowadził) co najmniej trzy (3) usługi organizacji szkoleń/warsztatów/konferencji, z których każda:
- trwała co najmniej dwa dni*
- w której uczestniczyło co najmniej 70 osób
- polegała na zapewnieniu co najmniej sali konferencyjnej, wyżywienia, zakwaterowania uczestników.
*zgodnie z programem/agendą merytoryczną/opisem przedmiotu zamówienia w każdym dniu odbywała się konferencja/szkolenie/kongres
b. dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną skierowane do wykonania przedmiotu zamówienia i będą wykonywać je osobiście, tj.:
- jednym (1) Trenerem, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia (szkoleń), a który posiada:
i. co najmniej wykształcenie wyższe,
ii. doświadczenie zawodowe obejmujące min. trzy (3) przeprowadzone usługi szkoleniowe (szkolenia/warsztaty/zajęcia dydaktyczne/konferencje), z których każda trwała min. 5 godzin szkoleniowych1), obejmujące swoim programem zagadnienia z zakresu zasad gospodarki finansowej uczelni wyższej, zrealizowane w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
- jednym (1) Trenerem, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia (szkoleń), a który posiada:
i. co najmniej wykształcenie wyższe,
ii. doświadczenie zawodowe obejmujące min. trzy (3) przeprowadzone usługi szkoleniowe (szkolenia/warsztaty/zajęcia dydaktyczne/konferencje), z których każda trwała min. 5 godzin szkoleniowych1), obejmujące swoim programem zagadnienia z zakresu zatrudnienia, wynagrodzenia i opodatkowania pracowników uczelni wyższych, zrealizowane w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
- jednym (1) Trenerem, który zostanie skierowany do realizacji zamówienia (szkoleń), a który posiada:
i. co najmniej wykształcenie wyższe,
ii. doświadczenie zawodowe obejmujące min. trzy (3) przeprowadzone usługi szkoleniowe (szkolenia/warsztaty/zajęcia dydaktyczne/konferencje), z których każda trwała min. 5 godzin szkoleniowych1), obejmujące swoim programem zagadnienia z zasad udzielania zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zrealizowane w ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia, o którym mowa w §3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415) – tj. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wykaz wraz z dowodami, muszą zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Wykonawcy, zgodnie z pkt 9.1.4. lit. a) SWZ.
Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
2. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób musi zawierać informacje potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy, zgodnie z pkt 9.1.4. lit. b) SWZ.
Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy składają wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - załącznik nr 5 do SWZ, a wraz z nim:
1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne);
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie wstępne) dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli dotyczy
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy) – propozycja zobowiązania stanowi zał. nr 3 do SWZ;
4) pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymagane jest również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółki cywilnej, konsorcjum).
5) Oświadczenie Wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 117 ust. 4 ustawy PZP), z którego wynika, jakie usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) – propozycja wzoru Oświadczenia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki
cywilnej), są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku obligatoryjne jest złożenie pełnomocnictwa. Jeżeli została wybrana
oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w ofercie zakres przedmiotu zamówienia, który
wykonają poszczególni Wykonawcy.
Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o uzyskanie
zamówienia wskazane są w pkt 10 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (wymagają podpisania aneksu przez Strony umowy), z zastrzeżeniem punktu 3):
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania Umowy lub zmiany terminów poszczególnych szkoleń tylko w następujących przypadkach:
a. wystąpienia okoliczności siły wyższej, zgodnie z § 10 ust. 11 umowy powodujących, że w pierwotnie przyjętych terminach realizacji umowy bądź terminach poszczególnych szkoleń: brak jest możliwości wykonania niniejszej umowy lub brak możliwości jej wykonania w sposób określony w umowie, powodujących, że wykonanie umowy nie byłoby celowe/efektywne lub powodujących, że wykonanie umowy mogłoby wiązać się, choćby pośrednio z zagrożeniem dla zdrowia lub życia osób biorących udział w realizacji umowy zarówno po stronie Wykonawcy, Zamawiającego lub uczestników szkoleń, powodujących że z innych powodów umowa nie powinna być realizowana lub jej realizacja może powodować nadmierne ryzyko – o czas od stwierdzenia tych okoliczności do dnia ich ustania oraz potrzebny do ustalenia przez Zamawiającego nowych terminów szkoleń z uczestnikami i Wykonawcą;
2) w przypadku ustawowej zmiany w okresie trwania umowy stawki podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu stosownego oświadczenia, w terminie 2 dni od urzędowego ogłoszenia nowych stawek. W takim przypadku wynagrodzenie brutto zostanie skorygowane o nową stawkę podatku VAT;
3) Zmiany w zakresie składu kadry trenerskiej w stosunku do kadry ujętej w „Wykaz osób [Trenerów] – załącznik nr 5 do Umowy, w tym rozszerzenie składu o dodatkowych trenerów, są dopuszczalne, z zastrzeżeniem, że tego typu zmiany podlegają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Osoby, o które dokument zostanie rozszerzony, oraz osoby zastępujące pozostających w niedyspozycji trenerów, muszą spełniać co najmniej analogiczne wymagania i posiadać co najmniej takie samo doświadczenie jak osoby zastępowane (tj. wszelkie wymagania określone dla danych trenerów w SWZ oraz co najmniej takie samo doświadczenie). Wymóg, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że proponowane osoby zastępujące pozostających w niedyspozycji trenerów posiadają:
a. kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż niezbędne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.[9.1.4.,] lit. b SWZ;
b. doświadczenie nie mniejsze niż doświadczenie trenerów wykazane przez Wykonawcę w ramach pozacenowego kryterium oceny ofert: „II Kryterium [KT] Kwalifikacje zawodowe Trenerów”, zgodnie z Roz. 17 SWZ, przy czym wymóg ten zostanie spełniony, jeśli przy zastosowaniu zasad przyznawania punktów opisanych w Roz. 17 SWZ doświadczenie osób zastępujących uzyska co najmniej taki sam wynik punktowy w ramach „II Kryterium [KT] Kwalifikacje zawodowe Trenerów”, jak wynik osób zastępowanych.
2. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie zmian postanowień Umowy wykazując uzasadnienie dla zmiany oraz wskazując konieczne dowody uprawdopodabniające okoliczności będące podstawą do zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Systemu/Platformy https://uekkrakow. logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.