eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Wsparcie doradcy specjalistycznego dostosowanego do potrzeb NGOOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wsparcie doradcy specjalistycznego dostosowanego do potrzeb NGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wsparcie doradcy specjalistycznego dostosowanego do potrzeb NGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5364ef08-0520-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252209

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053096/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.33 Wsparcie doradcy specjalistycznego dostosowanego do potrzeb NGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,131080,77f579b34d8052177a8142ce07047d72.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty, wymianie informacji oraz przekazywaniem dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę, jest ich prawidłowe złożenie na Platformie dostępnej pod adresem https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Miasta Jasła: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Sławomir Maćkoś.
5. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Jasła
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Enigma SOI.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FE.042.21.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi pn. „Wsparcie doradcy specjalistycznego”.
1. Zakładanie stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego, fundacji.
2. Organy wewnętrzne stowarzyszeń i fundacji – zakres kompetencji.
3. Zmiany w osobowe w organach organizacji pozarządowych – przeprowadzanie
i zgłaszanie do organów rejestracyjnych i nadzoru.
4. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną.
5. Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem (CSR).
6. Promocja i współpraca NGO z mediami.
7. Uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego i związane z tym obowiązki.
8. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe.
9. Ochrona danych osobowych w organizacji pozarządowej.
10. Prawa autorskie a działalność organizacji pozarządowej.
11. Federacje organizacji pozarządowych, zawieranie partnerstw pomiędzy organizacjami.
12. Nadzór nad działalnością organizacji pozarządowych.
13. Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych
14. Kontrole w organizacjach pozarządowych.
15. Likwidacja organizacji pozarządowej i obowiązki z tym związane.
16. Realizacja projektów przez organizacje pozarządowe.
17. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową organizacji pozarządowych.
18. Nowe metody finansowania działalności organizacji pozarządowych. Fundraising
i crowdfunding.
19. Planowanie strategiczne w organizacjach pozarządowych.
20. Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji działalności organizacji pozarządowej.
21. Organizacja pozarządowa jako pracodawca.
22. Zbiórki publiczne prowadzone przez organizacje pozarządowe – prawa i obowiązki.
23. Instrumenty partycypacji społecznej realizowane za pośrednictwem organizacji pozarządowych – inicjatywa lokalna.

Zakres świadczonej usługi/zlecenia:

1. Doradztwo przy zakładaniu organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłego, fundacji.
2. Doradztwo w zakresie organizacji i działania organów stowarzyszeń i fundacji (Walne Zebranie Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, etc.)
3. Wsparcie przy zgłaszaniu do organów rejestracyjnych/nadzoru zmian osobowych w organach stowarzyszeń i fundacji. Pomoc przy prowadzeniu postępowań przez Krajowym Rejestrem Sądowym.
4. Pomoc przy konstruowaniu ofert realizacji zadań publicznych oraz uproszczonych ofert realizacji zadań publicznych.
5. Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań publicznych.
6. Pomoc w uzyskiwaniu przez organizacje pozarządowe statusu organizacji pożytku publicznego oraz doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji pożytku publicznego.
7. Doradztwo przy prowadzeniu i odpowiednim dokumentowaniu nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
8. Doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych z działalności oraz sprawozdań
z działalności pożytku publicznego.
9. Doradztwo przy realizacji obowiązków statystycznych którym podlegają organizacje pozarządowe (statystyka publiczna np. GUS: Sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności integracyjnej wybranych organizacji non-profit).
10. Doradztwo przy realizacji projektów przez organizacje pozarządowe:
- Opracowywanie założeń projektu;
- Konstruowanie harmonogramu i budżetu projektu;
- Wsparcie przy realizacji działań projektowych;
- Rozliczanie projektu.
11. Doradztwo przy zatrudnianiu pracowników przez organizacje pozarządowe.
12. Doradztwo przy wdrażaniu procedur ochrony danych osobowych w organizacji pozarządowej.
13. Pomoc w elektronizacji procedur zarządzania organizacją pozarządową oraz wdrażanie narzędzi elektronicznych w działalności organizacji.
14. Doradztwo dla organizacji pozarządowych działających w szczególnych formach (ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe).
15. Doradztwo przy współpracy między organizacjami pozarządowymi, zawiązywaniem partnerstw
i uczestnictwem organizacji pozarządowych w federacjach i związkach.

Miejsce i czas realizacji usługi:
Usługa będzie realizowana w biurze Pracowni Aktywności Społecznej Generatora Nauki GEN w Urzędzie Miasta w Jaśle przy ul. Bednarskiej 2.

Zadanie dotyczy przedsięwzięcia „Utworzenie Centrum Wspierania Aktywności Organizacji Pozarządowych” realizowanego w ramach projektu finansowego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa pn. „Jasło- moja miasto, mój dom”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312320-8 - Usługi doradztwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79211000-6 - Usługi księgowe

79211100-7 - Usługi księgowania

79220000-2 - Usługi podatkowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe wsparcie (konsultacje)

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rozliczenie:
1. Za czynności, określone w umowie Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie
w kwocie …………. zł /słownie: …………………../ brutto za każdą godzinę wykonanej usługi. Limit godzin dla całego okresu obowiązywania umowy nie może przekroczyć 40 godzin miesięcznie, od daty zawarcia umowy do 15 kwietnia 2024 r.
2. Łączna wartość umowy przysługująca Zleceniobiorcy nie może przekroczyć: …….. zł ( słownie: ….).
3. Wynagrodzenie z tytułu umowy wypłacane będzie miesięcznie na podstawie arkusza rozliczeniowego, o których mowa w ust. 1, oraz wystawionych rachunków/faktur przez Zleceniobiorcę w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu rachunku do Urzędu Miasta Jasła.

Odstąpienie od umowy:
1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w terminie do 15 dni od zaistnienia przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy, w każdym z następujących przypadków:
a) Zleceniobiorca w sposób rażący nie realizuje przedmiotu umowy w sposób zgodny z Umową,
b) Zleceniobiorca nie zastosuje się w odpowiednim czasie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zleceniodawcę z żądaniem usunięcia zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z Umowy, co może wpływać na właściwą i terminową realizację przedmiotu umowy,
c) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na postępowanie zawodowe Zleceniobiorcy,
d) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy.

Podwykonawstwo:
1. Strony ustalają, że następujące zakresy będą wykonywane:
1) osobiście przez Zleceniobiorca: ………..;
2) za pomocą podwykonawców: ………. / zakres/ ………nazwa albo imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi/.
2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

Kary umowne:
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zleceniobiorcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;
b) zwłokę w wykonaniu zleconych prac w terminach, określonych w umowie – w wysokości 0,12% wynagrodzenia umownego brutto;
c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Zleceniodawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy – 10% wynagrodzenia umownego brutto za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków,
2) Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorca karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
3) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron niniejszej umowy wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto.
4) O naliczeniu kar umownych Zleceniodawca informuje pisemnie Zleceniobiorcę, określając wysokość kary, termin jej uiszczenia oraz formę uregulowania należności.
5) Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość kar umownych.

Sposób wykonania umowy:
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kompetencji i doświadczenia zawodowego osoby prowadzącej szkolenia. W tym celu Zleceniobiorca przedstawi Zleceniodawcy odpowiednie dokumenty w tym certyfikaty, dyplomy.

Zmiany umowy:
1. Zmianie może ulec terminy realizacji zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji projektu.
2. Konieczność dostosowania formy prowadzenia projektu do obowiązujących w danym czasie przepisów wprowadzających ograniczenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma przetargowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zmiany umowy (ciąg dalszy)

Waloryzacja wynagrodzenia:
1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej Umowy.
2. Przez zmianę, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć zarówno wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Zleceniobiorcy w ofercie. Waloryzacja zostanie dokonana jeżeli, zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, wyniesienie co najmniej 15 %.
3. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zleceniodawca wynosi 15% w stosunku do wynagrodzenia określonego pierwotnie w ofercie Zleceniobiorcy.
4. Waloryzacja wynagrodzenia dokonywana jest wyłącznie na umotywowany pisemny wniosek i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Obowiązek wykazania zaistnienia przesłanek a także wysokości waloryzacji obciąża Zleceniobiorcę.
5. Waloryzacja będzie jednorazowa i zostanie dokonana na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następujący po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
6. Waloryzacja odbędzie się w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291 z późn. zm.).
7. Waloryzacja dotyczyć będzie wyłącznie wynagrodzenia za usługi świadczone po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
8. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do waloryzacji na wniosek Zleceniodawcy
9. Zleceniobiorca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane na podstawie postanowień niniejszego paragrafu zobowiązany jest do wprowadzenia odpowiednich zmian w umowach zawartych z podwykonawcami na zasadach i po zaistnieniu przesłanek określonych w art. 439 ust. 5 pzp.
10. Odpowiednie zmiany w umowach z podwykonawcami, winny nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie Zleceniobiorcy.
11. W terminie 10 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 10, Zleceniobiorca zobowiązany jest przekazać Zleceniodawcy poświadczone kopie aneksów umów z podwykonawcami pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy przypadek.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.