eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kęty › "Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego z pojedynczą kabiną o dmc do 3,5 t."Ogłoszenie z dnia 2021-10-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego z pojedynczą kabiną o dmc do 3,5 t.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "KOMAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: KOMAX

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 071007834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Kęty

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-650

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komax@komax.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.komax.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego pojazdu skrzyniowego z pojedynczą kabiną o dmc do 3,5 t.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef77cad5-2b86-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252171

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00230669/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PK/05/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 159900 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu (w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 450 z późn. zm.) skrzyniowego z pojedynczą kabiną o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMAX” Sp. z o.o. wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w/w ustawy o następujących parametrach:

1. Parametry techniczne:
1) Podwozie i zabudowa wyprodukowana i skompletowana nie wcześniej niż 01.01.2021r.
2) Pojazd nowy
3) Podwozie dwuosiowe o DMC nie większej niż 3.500 kg
4) Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 125 KM o pojemności skokowej od 2200 do 3000 cm3
5) Manualna lub automatyczna skrzynia biegów
6) Napęd na koła przednie lub tylne
7) Wspomaganie układu kierowniczego
8) Hamulce przednie tarczowe wentylowane
9) Hamulce tylne tarczowe lub bębnowe
10) Minimalna ładowność samochodu – 900 kg
11) Długość całkowita nie mniejsza niż 5400 mm i nie większa niż 6400 mm
12) Rozstaw osi nie mniej niż 3650 mm
13) Pojazd przystosowany do przewozu minimum 1 osoby + kierowca
14) Koła 16 cali z oponami, data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 miesięcy przed terminem dostawy samochodu
15) Fabryczny kolor nadwozia – biały

2. Wyposażenie
1) Lusterka boczne regulowane elektrycznie
2) Szyby otwierane elektrycznie
3) Kabina klimatyzowana i ogrzewana
4) Kierownica regulowana w min. jednej płaszczyźnie
5) Immobilizer
6) Centralny zamek sterowany pilotem
7) Radioodtwarzacz
8) Światła do jazdy dziennej LED
9) Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, zestaw narzędzi fabrycznych z podnośnikiem
10) Fotel kierowcy z regulacją oparcia i lędźwiową
11) Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary, grafitowy)

3. Zabudowa – skrzyniowa z następującymi parametrami:
1) Zabudowa skrzyniowa z nadstawkami siatkowymi
2) Konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwiająca wywrot minimum do tyłu
3) Siłownik umożliwiający wywrot
4) Burty skrzyni ładunkowej wykonane z aluminium
5) Długość zabudowy – wymiar zewnętrzny minimum 3000 mm maksymalnie 3400 mm
6) Szerokość zabudowy wymiar zewnętrzny minimum 1950 mm maksymalnie 2150 mm
7) Wysokość burty wymiar minimum 400 mm
8) Na przedniej burcie siatka chroniąca kabinę kierowcy
9) Nadstawki boczne z siatki o wysokości co najmniej 1000 mm, tył otwierany w formie drzwi dwustronnych
10) Podłoga stalowa, gładka o grubości min. 3 mm
11) Sterowanie elektryczne za pomocą pilota
12) Osłony lamp tylnych
13) Oświetlenie zewnętrzne i obrysowe wykonane w technologii LED

4. Bezpieczeństwo
1) Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
2) Układ hamulcowy z systemem ABS
3) System ESP
4) Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy biegu wstecznego

5. Wyposażenie dodatkowe:
1) Koło zapasowe pełnowymiarowe zamontowane fabrycznie
2) Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164
3) Komplet dywaników gumowych
4) Na dachu kabiny światło ostrzegawcze w formie belki w kolorze pomarańczowym wykonane w technologii LED
5) Zabezpieczenie wlewu paliwa zamkiem centralnym lub kluczykiem
6) Komplet kół letnich i zimowych

6. Wymagania dodatkowe
1) Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 24 miesiące gwarancji producenta bez limitu kilometrów
2) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej rękojmi na przedmiot zamówienia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem zapisów SWZ
3) Pojazd musi odpowiadać dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla odliczenia podatku VAT zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2021r., poz. 685 ze zm.) oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.)
4) Dostarczony pojazd musi posiadać wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji (wydane zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym). W przypadku posiadania wyciągu ze świadectwa homologacji wybrany Wykonawca wraz z dostawą samochodu musi dostarczyć oświadczenie Wykonawcy o dodatkowych, wynikających z obowiązujących na terytorium RP przepisów – danych i informacjach o pojeździe, niezbędnych do jego rejestracji; dostarczony pojazd musi odpowiadać pod każdym względem typowi opisanemu w świadectwie homologacji
5) Norma emisji spalin: samochód musi spełniać normę emisji spalin minimum EURO 6
6) Wybrany Wykonawca wraz z dostawą samochodu musi dostarczyć wymagane dokumenty do rejestracji pojazdu oraz książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi i eksploatacji pojazdu w języku polskim
7) Wykonawca poniesie wszelkie koszty (m.in. materiały, części zamienne, robocizna i dojazd) związane z reklamacją oraz naprawą wadliwego samochodu w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i/lub rękojmi.
8) Czas reakcji serwisu maksymalnie 2 dni robocze od zgłoszenia awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo oznakować nadwozie samochodu naklejkami z logo i danymi Spółki, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu instalacji GPS przez wykonawcę, z którym jest związany umową, bez utraty gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153750 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 153750 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153750 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Wektor Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 070529068

7.3.3) Ulica: ul. Warszawska 295

7.3.4) Miejscowość: Bielsko-Biała

7.3.5) Kod pocztowy: 43-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153750 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia - ofertę Wykonawcy:

WEKTOR Sp. z o.o.
ul. Warszawska 295
43-300 Bielsko - Biała

Cena ofertowa brutto: 153 750,00 zł brutto
Cena ofertowa netto: 125 000,00 zł netto
Okres gwarancji i rękojmi – 24 miesiące
Termin dostawy – do 28 dni od dnia podpisania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.