eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przeworsk › Dostawa sprzętu informatycznegoOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu informatycznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przeworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900252

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 10

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starosta@powiatprzeworsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatprzeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu informatycznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78c79ca6-0470-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252131

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083604/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa sprzętu informatycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,130971,ca1d792a34e4d7dd37b4d0ec2f480196.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,130971,ca1d792a34e4d7dd37b4d0ec2f480196.html
lub
2) poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zamowienia@powiatprzeworsk.pl
z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 o niepodleganiu wykluczeniu może zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy:
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Edge
b) Google Chrome,
c) Mozilla Firefox,
d) Opera,
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem zakładki ,,Korespondencja” dostępnej na Platformie Przetargowej z przedmiotowym postępowaniem. Zamawiający do komunikacji z Wykonawcami będzie komunikował się za pomocą zakładki ,,Wezwanie/Zawiadomienie”. Zamawiający wysyła dokumenty z wezwaniem/zawiadomieniem poprzez platformę, a ta przesyła wiadomość mailową na adres mailowy powiązany z kontem wykonawcy na platformie. Wezwania/Zawiadomienia nie odkładają się na platformie, są tylko na mailu wykonawcy. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@powiatprzeworsk.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumentach zamówienia, w szczególności w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1 –Dostawa sprzętu informatycznego dla Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości na który składa się zakup:
a) komputerów stacjonarnych przeznaczonych do aplikacji biurowych z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej - w ilości 5 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z opisem minimalnych parametrów dla Części 1 zamówienia, został opisany w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ,,Cena”.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
5. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły; najniższa cena spośród ofert /cena oferty badanej x 100= liczba punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2 – Dostawa sprzętu informatycznego do obsługi Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na który składa się zakup:
a) komputerów stacjonarnych przeznaczonych do aplikacji biurowych z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej - w ilości 2 szt.
b) Monitorów – w ilości 2 szt.
c) Oprogramowanie biurowe w formie licencji wieczystej, przeznaczonej dla odbiorów komercyjnych – w ilości 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z opisem minimalnych parametrów dla Części 2 zamówienia, został opisany w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ,,Cena”.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
5. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły; najniższa cena spośród ofert /cena oferty badanej x 100= liczba punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 3 - Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Obsługi Rady Powiatu i Zarządu na który składa się zakup:
a) Urządzenie wielofunkcyjne zapewniające drukowanie, kopiowanie i skanowanie – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z opisem minimalnych parametrów dla Części 3 zamówienia, został opisany w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30121300-6 - Urządzenia do powielania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się wyłącznie kryterium ,,Cena”.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
4. Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
5. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły; najniższa cena spośród ofert /cena oferty badanej x 100= liczba punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: dot. Sekcji V pkt. 5.5 ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp jedynie w zakresie dotyczącym oświadczenia o niepodleganiu wykluczenia z uwagi , iż Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wskazuję, iż badanie braku podstaw wykluczenia będzie odbywało się jedynie w oparciu o treść oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz.835) zwana również w treści SWZ ,,Ustawą sankcyjną”
Zamawiający dokona weryfikacji podstaw wykluczenia, w zakresie art. 7 ust. 1 Ustawy sankcyjnej na podstawie oświadczenia Wykonawcy. Zamawiający może także dokonać weryfikacji podstaw wykluczenia w zakresie art. 7 ust.1 Ustawy sankcyjnej na podstawie wykazów, o których mowa w Ustawie sankcyjnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia – takich jak:

Dotyczy części 1:
a) wydruk wyników testów ze strony http://www.cpubenchmark.net nie starszych niż dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu i nie późniejsze niż na dzień otwarcia ofert, potwierdzający, iż Procesor osiąga wynik w teście CPU Benchmarsks Passmark CPU Mark minimum 19800 pkt. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.


Dotyczy części 2:
a) wydruk wyników testów ze strony http://www.cpubenchmark.net nie starszych niż dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu i nie późniejsze niż na dzień otwarcia ofert, potwierdzający, iż Procesor osiąga wynik w teście CPU Benchmarsks Passmark CPU Mark minimum 15000 pkt. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

Uwaga!
1. Zamawiający na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Pzp wyraża zgodę na złożenie przedmiotowych środków dowodowych sporządzanych w języku obcym bez tłumaczenia na język polski.
2. Wszystkie ww. przedmiotowe środki dowodowe należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dotyczy części 1:
a) wydruk wyników testów ze strony http://www.cpubenchmark.net nie starszych niż dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu i nie późniejsze niż na dzień otwarcia ofert, potwierdzający, iż Procesor osiąga wynik w teście CPU Benchmarsks Passmark CPU Mark minimum 19800 pkt. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.


Dotyczy części 2:
a) wydruk wyników testów ze strony http://www.cpubenchmark.net nie starszych niż dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu i nie późniejsze niż na dzień otwarcia ofert, potwierdzający, iż Procesor osiąga wynik w teście CPU Benchmarsks Passmark CPU Mark minimum 15000 pkt. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę.
b) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert.
Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenia, o których mowa składa odpowiednio;
• wykonawca,
• każdy ze wspólników konsorcjum Wykonawców (w przypadku składania oferty wspólnej), oraz każdy ze wspólników spółki cywilnej,
3) Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a. zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów przy czym poprzez ww. dane należy rozumieć wskazanie przez Wykonawcę w ofercie lub w innych dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, nr REGON lub inny numer dokumentu, wskazanie wydającego urzędu lub organu, lub określony adres internetowy.
b. Pełnomocnictwo – W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy i podpisania oferty w jego imieniu wystawione na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego umocowane.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje notariusz lub mocodawca.
4) równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcja/spółki cywilne);
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 składa każdy z wykonawców odrębnie.
4) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonania zmian postanowień umowy w następującym zakresie i okolicznościach:
1) Zmiany terminu realizacji dostawy, w przypadku:
a) strajków u producenta oferowanego asortymentu lub jego podwykonawców kooperantów, przestojów produkcyjnych niezależnych od producenta,
b) wystąpienia działania siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie. Przez siłę wyższą zamawiający rozumie: wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu, w tym w szczególności pożar, powódź, atak terrorystyczny, wojny, zamieszki, i inne klęski żywiołowe, a także wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w szczególności związanej z COVID-19, w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z ich wystąpieniem wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie tej umowy. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej jest obowiązana do poinformowania drugiej strony o wystąpieniu działania siły wyższej i jej wpływie na należyte wykonanie umowy. Po stronie wnoszącej leży udokumentowanie powstałej okoliczności na należyte wykonanie umowy. W tym celu możliwe jest posłużenie się oświadczeniami (własnymi lub osób trzecich) lub dokumentami.
c) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, o ile jego zawarcie wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,
d) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;
e) trudności wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych dotyczących sprowadzania sprzętu;
f) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, polegających w szczególności na nieprzygotowaniu miejsca dostawy przez Zamawiającego w odpowiednim czasie,
g) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
2) wprowadzania zmian w zakresie dostarczonego asortymentu jeżeli:
a) zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot umowy lub jego podzespoły zostały wycofany ze sprzedaży, zaprzestano jego produkcji lub brak jest dostępu do niego na rynku (potwierdzone przez producenta lub przedstawiciela handlowego) - Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostarczenia innego produktu pod warunkiem iż parametry techniczne nie są gorsze (identyczne lub lepsze) od pierwotnie zaoferowanych a cena pozostaje bez zmian,
b) wprowadzenie nowych lub zmiana obowiązujących przepisów prawnych lub norm skutkuje tym, że realizacja zamówienia wg poprzednich nieobowiązujących norm lub przepisów spowodowałby niemożność użytkowania asortymentu przez Zamawiającego; umowa podlegać będzie zmianie w zakresie, w jakim zmiany są niezbędne do dostosowania umowy do zmienionych przepisów lub norm, które umożliwią eksploatację asortymentu po ich wprowadzeniu
c) zastąpienie przedmiotu umowy w części lub w całości produktem o lepszych parametrach w porównaniu do parametrów określonych w SWZ i w Załączniku Nr 1, przy czym cena tego produktu nie może być wyższa niż cena oferowanego przedmiotu zamówienia,
d) zmiany numerów katalogowych produktu, jeżeli Wykonawca zaoferuje przedmiot umowy o tożsamych lub lepszych parametrach, nastąpi zmiana numerów katalogowych przez producenta przedmiotu umowy,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego Wykonawcy, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jego wysokości, w przypadku gdy nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa regulującego stawkę podatku VAT.
4) zmiany sposobu i zakresu wykonania zamówienia w przypadku zmiany przepisów prawnych powodujących konieczność dokonania zmian w umowie,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,130971,ca1d792a34e4d7dd37b4d0ec2f480196.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.