eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stąporków › "Zakup i dostawa koparki typu Midi z osprzętem - na potrzeby ZGKiM Stąporków"Ogłoszenie z dnia 2022-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
„Zakup i dostawa koparki typu Midi z osprzętem – na potrzeby ZGKiM Stąporków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STĄPORKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290011929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A

1.5.2.) Miejscowość: Stąporków

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-220

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zgkim.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zgkim.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Dostarczanie wody

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa koparki typu Midi z osprzętem – na potrzeby ZGKiM Stąporków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e285823-ebd8-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252095

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00175067/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup midi koparki z osprzętem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209049/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZGKiM.ZP/2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego nowej, wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2020 r., minikoparki wraz z osprzętem oraz lawetą do jej przewozu z przeznaczeniem dla ZGKiM Stąporków.
2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Oczyszczalnia Ścieków w Stąporkowie, ul. Odlewnicza 2, 26 – 220 Stąporków.
3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia - stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 43261000-0 - Koparki mechaniczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34223310-2 - Przyczepy ogólnego zastosowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej
oferty. W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały 2 oferty odpowiednio na kwoty: 282 826,20 PLN brutto i 198 645,00 PLN brutto. Zgodnie z informacją zamieszczoną w dniu 28.06.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania na podstawie art. 222 ust. 4, Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć środki finansowe w wysokości 185 000,00 PLN brutto. Środki finansowe posiadane przez Zamawiającego nie są wystarczające do sfinansowania zamówienia. Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 198645,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 282826,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.