eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Policzna › Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół przez Gminę PolicznaOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół przez Gminę Policzna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLICZNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bolesława Prusa 11

1.5.2.) Miejscowość: Policzna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-720

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 486770039

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@policzna.ugm.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.policzna.ugm.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół przez Gminę Policzna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ade883b7-0521-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252066

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gwpoliczna.e-zp.finn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu FINN E-Zamówienia Publiczne na stronie na stronie: https://gwpoliczna.e-zp.finn.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP.
Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
Zaleca się rejestrację konta w Systemie e-ZP na adres email wskazany w formularzu ofertowym.
Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.
Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Urzędu Gminy w Policznie.
W Systemie E-ZP znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP: a. Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8, b. Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS, c. Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych): a. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s; b. zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze; c. system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
Złożenie oferty/ wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty ostatecznej/ oferty dodatkowej poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.


Wszystkie wymagania zostały szczegółowo opisane w Rozdziale III punkt 1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający Gmina Policzna z siedzibą przy ul. B.Prusa 11, 26-720 Policzna
3) Zamawiający i jego pełnomocnik wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Zamawiającego.
4) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
5) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
6) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio: - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata; - do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,

Zakres danych określa Rozdział I punkt 17 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.FIN.271.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 390000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup jednej sztuki nowego autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół przez Gminę Policzna, który spełnia zawarte w SWZ parametry techniczno-eksploatacyjne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34121000-1 - Autobusy i autokary

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za
najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów
jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według
następujących zasad:
4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę
brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00228641/01 z dnia 2023-05-23
2023-05-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:
100 – stały współczynnik zwiększający,
Cn – cena oferty najtańszej,
Cb – cena oferty badanej,
60% – waga procentowa kryterium,
4.2) Kryterium – okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia (G).
Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji jakości na cały zakres zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy oraz dłuższy
niż 24 miesiące.
Zamawiający w tym kryterium przydzieli punktację: 12 m-cy - 0 pkt, 18 m-cy - 20pkt, 24 m-cy - 40pkt.
UWAGA!
Wykonawca w formularzu ofertowym określi czas trwania gwarancji w jednym z powyższych okresów. Zadeklarowanie czasu trwania
gwarancji w innym terminie będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy przez Zamawiającego, jako niezgodnej z treścią SWZ
na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku gdy Wykonawca nie zaoferuje żadnego terminu gwarancji Zamawiający
przyjmie, iż zaoferował on minimalny tj. 12 m-cy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowych autobusów turystycznych lub szkolnych o wartości co najmniej 350 000,00 zł brutto każdy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, że informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp są aktualne

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania, podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w
okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy ci zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa może być uwierzytelniona tylko przez
mocodawcę lub notariusza.
2) Ofertę podpisuje pełnomocnik.
3) Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni składa odrębnie oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp). Oświadczenie
musi być złożone w oryginale.
4) Minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni musi samodzielnie spełniać warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp.
6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Dopuszczane jest dokonanie zmian umowy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) wydłużenia terminu wykonania o uzgodniony przez strony okres, w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych,
niekorzystnych sytuacji na rynku w tym spowodowanych COVID-19 oraz innych zdarzeń wymuszających przerwę w
realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy;
2) wydłużenia terminu wykonania o uzgodniony przez strony okres, w wyniku wystąpienia nieprzewidzianej konieczności
oczekiwania na rynkową dostępność zaoferowanego pojazdu lub wyposażenia pojazdu;
3) wydłużenia terminu wykonania w przypadku przerwy w wykonywaniu umowy spowodowanej działaniem siły wyższej jako
zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia lub wystąpią okoliczności, których strony umowy nie
były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności;
4) w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w zakresie mającym wpływ na
realizację umowy;
5) sposobu wykonania Umowy w razie, gdy zmiana jest niezbędna ze względów technicznych, technologicznych lub
organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania
Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem, że Wykonawca zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o
równoważnych lub lepszych parametrach;
6) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian, wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki
na sfinansowanie zamówienia;
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia warunków umownych wymagają formy pisemnej, za zgodą Stron, pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gwpoliczna.e-zp.finn.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.